За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №06-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №06 - 2012г.
06 Apr 2012 от Общински съвет


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Изх. № 0922
Дата: 02.04.2012 г.ОВОС за инвестиционно предложение на „Милк – 5” ООД, с. Ушинци, общ. РазградС Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.8, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г.) е издадено Решение № РУ – 19 – ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение на „Милк – 5” ООД за
„Вътрешно преустройство и оборудване на млекопреработвателно предприятие за производство на деликатесен продукт” с местоположение ПИ № 016013 в землището на село Листец, общ. Главиница.

Решението е да не се извърши ОВОС за инвестиционното предложение.

Решението е оповестено чрез поставяне на информационното табло и на интернет страницата на Община Главиница.
04 Apr 2012 от Общинска администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Главиница Ви призовава да регистрирате и да заплатите годишна такса за кучетата си, както и да не ги пускате свободно на територията на общината.
По Наредба № 21 на Общински съвет – Главиница, както и съгласно наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница, собствениците на кучета са задължени:
1. да регистрират кучетата си;
2. да заплатят годишна такса от 5 лв. за притежаване на куче/освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарно- медицинската дейност/;
3. под никакъв предлог да не ги пускат свободно и без надзор на територията на общината.
На собствениците - нерегистрирали кучетата си в Община Главиница, ще се налагат глоби в размер от 50 до 200 лв.
Годишната такса за притежаване на куче ще се събира в периода от
1 април – 31 май 2012 г. в отдел „Местни данъци и такси” – Община Главиница.
04 Apr 2012 от Общинска администрация


Публична покана за обществена поръчка
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддържане на улично осветление на територията на Община Главиница”

Документацията за участие е публично достъпна и не се изисква закупуване.

Свали от ТУК->dokumentacia_ulichno_osvetlenie_2012.zip
26 Mar 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 28.03.2012 год. /сряда/ ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно приемане и утвърждаване на годишния финансов отчет за 2011 г. на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.
Внася: Управителят на “Общински превози” ЕООД
2. Разглеждане на докладна записка относно даване на съгласие за дарение на общински имот № 15031.501.1048 с построен в него “Църковен храм” на Църковно настоятелство гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно отдаване под наем на общински имот-публична общинска собственост – язовир с площ 21.968 дка, имот № 000520 в землище с. Черногор, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно даване на съгласие за продажба и утвърждаване на оценката на УПИ ХХХІІІ, кв. 17 по плана на с. Долно Ряхово, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно даване на съгласие за продажба и утвърждаване на оценката на УПИ І, кв. 26 по плана на с. Сокол, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
6. Разглеждане на докладна записка относно даване на съгласие за продажба и утвърждаване на оценката на поземлен имот с идентификатор № 15031.501.578, находящ се в гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
7. ..........................................
21 Mar 2012 от Общински съвет

.
.
21 Mar 2012 от Общински съвет


Проект на наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на Община Главиница
Проект на наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на Община Главиница.
naredba_pojarna_2012.jpg

Свали ПРОЕКТА от ТУК-> ProektNaredbaPB2012.pdf
15 Mar 2012 от Общинска администрация


Решение № РУ-18-ПР/2012
ReshenieRiosN18_03_2012.jpg

Свали ЗАПОВЕД от ТУК->ReshenieRiosN18_03_2012.pdf

.
09 Mar 2012 от Общинска администрация


Решение № РУ-15-ПР/2012
RiosReshenieN15_03_2012.jpg

Свали ЗАПОВЕД от ТУК->Reshenie_ovosN15_03_2012.pdf

.
09 Mar 2012 от Общинска администрация


Заповед №0201 от 28.02.2012
Zapoved_N0201_28_02_2012.jpg

Свали заповед от ТУК->Zapoved_N0201_28_02_2012.pdf
08 Mar 2012 от Общинска администрация


Заповед №0243 от 05.03.2012
Zapoved243_05_03_2012.jpg
06 Mar 2012 от Общинска администрация


Общински кръг на Ученическите игри 2011/2012 г. в Община Главиница
2011_uch_igri_1.jpg 2011_uch_igri_3.jpg
През месец ноември 2011 г. Ученическите игри в Община Главиница стартираха със спорт футбол.
Участваха отбори от три училища във възрастова група – V – VII клас - СОУ- Главиница, ОУ – Зафирово, ОУ – Сокол.
СОУ „В.Левски” гр.Глвиница се класира за Областния кръг.
В другите две възрастови групи - VIII – X клас и XI – XII клас в Областния кръг ще участват отборите на СОУ гр. Главиница.
През месец февруари 2012 г. се проведоха състезанията по спортовете – шахмат и тенис на маса.
02 Mar 2012 от Общинска администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация