За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

КМЕТЪТ НА ГЛАВИНИЦА ЗАКИЧИ ДЕЦАТА В ОБЩИНАТА С МАРТЕНИЦИ
chest_baba_marta2012.jpg
КМЕТЪТ НА ГЛАВИНИЦА ЗАКИЧИ ДЕЦАТА В ОБЩИНАТА С МАРТЕНИЦИ
KmetGlav2012.jpg
Малчуганите от детските градини на община Главиница получиха мартеници от кмета Хюсеин Хамди. През първия ден на месец март във всички предучилищни заведения на общината се проведоха тържества, за да се отбележи денят на Баба Марта. Кметът изпрати послание за здраве и безгрижно детство на децата, за енергичност и успехи на учителите! С този жест той се надява да достави радост на възпитаницитена детските градини, а на техните родители да подскаже, че общинската политика през неговия мандат е насочена към младото поколение
01 Mar 2012 от Общинска администрация


Нова Наредба № 25
Нова наредба № 25 за управление на горските територии на Община Главиница е приета с решение на ОбС с Протокол № 5/ 17.02.2012 г.

Разгледай НАРЕДБАТА от ТУК->Наредби, правилници, закони
27 Feb 2012 от Общински съвет


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №05-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №05 - 2012г.
27 Feb 2012 от Общински съвет


Oткрит конкурс за възлагане на дейността дърводобив
Oткрит конкурс за възлагане на дейността дърводобив за обект 1, включващ отдели 46-л, 46-б, 118-п от КЛФ за 2012 г. на община Главиница

Свали документация от ТУК->Zapoved_0188_Sech_2012.zip
20 Feb 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 17.02.2012 год. /петък/ ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Преразглеждане на решение № 14, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 4 от 27.12.2011 г. относно закриване на кметства.
Докл.: Председателят на Общинския съвет
2. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 г. – 2015 г.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно отпускане на безлихвен заем.
Внася: Кметът на общината
6. Разглеждане на докладна записка относно заявление на Общинска служба по земеделие гр. Главиница с вх. № П – 4425/ 19.12.2011 г.
Внася: Кметът на общината
7. Разглеждане на докладна записка относно заявление на Общинска служба по земеделие гр. Главиница с техен изх. № 25/ 11.07.2011 г.
Внася: Кметът на общината
8. ................................
10 Feb 2012 от Общински съвет

Заповед №0152 от 02.02.2012 г.
zapoved_152_2012.JPG
07 Feb 2012 от Общинска администрация

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 г. И ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2012 г.

ОТЧЕТ на капиталови разходи за 2011 г.
ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталови разходи за 2012 г.
ОТЧЕТ ПРИХОДИ - 2011 г., Проект 2012 г.
ОТЧЕТ РАЗХОДИ - 2011 г., Проект 2012 г.

Свали ПРОЕКТОБЮДЖЕТ от ТУК->proektoBudjet2012.zip
05 Feb 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 08.02.2012 год. /сряда/ ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Преразглеждане на решение № 14, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 4 от 27.12.2011 г. относно закриване на кметства.
Докл.: Председателят на Общинския съвет
2. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 г. – 2015 г.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно отпускане на безлихвен заем.
Внася: Кметът на общината
6. Разглеждане на докладна записка относно заявление на Общинска служба по земеделие гр. Главиница с вх. № П – 4425/ 19.12.2011 г.
Внася: Кметът на общината
7. ........................
30 Jan 2012 от Общински съвет

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 27.01.2012 год. /петък/ ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Преразглеждане на решение № 14, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 4 от 27.12.2011 г. относно закриване на кметства.
Докл.: Председателят на Общинския съвет
2. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 г. – 2015 г.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно отпускане на безлихвен заем.
Внася: Кметът на общината
6. .........................
20 Jan 2012 от Общински съвет

Заповед №0036 относно ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
ZapovedN36_12_01_2012.JPG
.........................................

Свали документация от ТУК-> ZapovedN36_12_01_2012.zip
17 Jan 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г.
ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11, АЛ.6 И ЧЛ.30, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ И НАРЕДБА №23 НА ОБС ГР. ГЛАВИНИЦА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА 26.01.2012 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 16.00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2011 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г.

С УВАЖЕНИЕ: ХЮСЕИН ХАМДИ - КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
10.01.2012 Г.
10 Jan 2012 от Общинска администрация


УВЕДОМЛЕНИЕ (Проект на Наредба за управление на горските територии на община Главиница)
На основание чл. 77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове община Главиница

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за управление на горските територии на община Главиница.

Свали проекта от ТУК->Proekt_Naredba_Gori_2012.doc

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.01.2012 г. в Информационния център на община Главиница
10 Jan 2012 от Общинска администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация