За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 г. И ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2012 г.

ОТЧЕТ на капиталови разходи за 2011 г.
ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталови разходи за 2012 г.
ОТЧЕТ ПРИХОДИ - 2011 г., Проект 2012 г.
ОТЧЕТ РАЗХОДИ - 2011 г., Проект 2012 г.

Свали ПРОЕКТОБЮДЖЕТ от ТУК->proektoBudjet2012.zip
05 Feb 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 08.02.2012 год. /сряда/ ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Преразглеждане на решение № 14, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 4 от 27.12.2011 г. относно закриване на кметства.
Докл.: Председателят на Общинския съвет
2. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 г. – 2015 г.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно отпускане на безлихвен заем.
Внася: Кметът на общината
6. Разглеждане на докладна записка относно заявление на Общинска служба по земеделие гр. Главиница с вх. № П – 4425/ 19.12.2011 г.
Внася: Кметът на общината
7. ........................
30 Jan 2012 от Общински съвет

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 27.01.2012 год. /петък/ ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Преразглеждане на решение № 14, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 4 от 27.12.2011 г. относно закриване на кметства.
Докл.: Председателят на Общинския съвет
2. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 г. – 2015 г.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно отпускане на безлихвен заем.
Внася: Кметът на общината
6. .........................
20 Jan 2012 от Общински съвет

Заповед №0036 относно ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
ZapovedN36_12_01_2012.JPG
.........................................

Свали документация от ТУК-> ZapovedN36_12_01_2012.zip
17 Jan 2012 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г.
ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11, АЛ.6 И ЧЛ.30, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ И НАРЕДБА №23 НА ОБС ГР. ГЛАВИНИЦА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА 26.01.2012 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 16.00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2011 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г.

С УВАЖЕНИЕ: ХЮСЕИН ХАМДИ - КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
10.01.2012 Г.
10 Jan 2012 от Общинска администрация


УВЕДОМЛЕНИЕ (Проект на Наредба за управление на горските територии на община Главиница)
На основание чл. 77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове община Главиница

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за управление на горските територии на община Главиница.

Свали проекта от ТУК->Proekt_Naredba_Gori_2012.doc

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.01.2012 г. в Информационния център на община Главиница
10 Jan 2012 от Общинска администрация

Сдружение „Евроинтегра” Проект: ИКТ”движеща сила за промяна в образованието” MIS-ETC CODE 221
evro_integra1.JPG
Първата информационна среща по проекта ИКТ”-движеща сила за промяна в образованието” № 2(3i)-3.2-3, MIS-ETC CODE 221 бе организирана в град В.Търново. Домакин на събитието беше най-голямото училище в областта СОУ Емилиян Станев. Българо-румънският образователен проект привлече много сериозен интерес сред преподаватели, образователни експерти, родители и ученици. В приветствието си пред форума зам. Областният управител на В.Търново г-жа Лиляна Попова открои сериозното значение, което се поставя върху развитието и усъвършенстването на образованието в областта. Новите технологии и инициативи като българо-румънския проект са реален стимул за образованието и стъпка към създаване на ново самочувствие – подчерта зам. Областният управител.......................
06 Jan 2012 от Общинска администрация

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №04-2011г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №04 - 2011г.
05 Jan 2012 от Общински съвет


ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА 2012
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА 2012

newyear2012_1.jpg

Пожелаваме Ви щастлива, весела, изпълнена с обич и успехи Нова година!
31 Dec 2011 от admin


ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ДЕН НА ГРАМОТНОСТТА” под мотото ”ПИША ВЯРНО И КРАСИВО”
pisha_viarno4.jpg pisha_viarna1.jpg
На 09.12..2011 г. в СОУ”Васил Левски” гр. Главиница се проведе традиционното състезание за грамотност, организирано от Управление „Образование” и Общинското методическо обединение на началните учители, с председател Юлия Георгиева. В него взеха участие 51 ученици от втори до четвърти клас от петте общински училища на територията на Община Главиница.
В петъчния ден участниците бяха с нагласа и очакване за отлично представяне в състезанието.
В празнично украсения кабинет по физика бяха разяснени условията, съобщени бяха комисиите за оценка и квесторите по зали и комисията за присъждане на специален приз”Аз съм грамотен”. Учениците работиха спокойно и отговорно в определените зали.
Наградите на изявените ученици се връчиха по училища след окончателните резултати на комисиите. Те бяха осигурени от Управление”Образование”.
За втора година, специалният приз се присъди на ученик от ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с. Сокол - Юмюгюл Емилова Чавдарова, ученичка от IV клас, с класен ръководител Камелия Крумова.
С най-много награди са учениците от СОУ”Васил Левски” гр. Главиница – две първи, една втора, три трети и една поощрителна, следвани от ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с. Сокол – една първа, една втора и една трета награда, ОУ”Иван Вазов” с. Зафирово – една втора и ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Листец – една поощрителна награда.

Изготвил: Николина Мицова – Гл. специалист в Управление ”Образование”
26 Dec 2011 от Общинска администрация

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
П О К А Н А

На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС гр.Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината на 12.01.2012г. (четвъртък) от 16.00ч. в заседателната зала на общински съвет за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

Свали проекта на стратегия от ТУК->
proekt_strategia_obsht_sobstv_13_01_2012.doc
21 Dec 2011 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2012г.

П О К А Н А

На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС гр.Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината на 13.01.2012г. (петък) от 16.00ч. в заседателната зала на общински съвет за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ГОДИШНАТА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост пред 2012год.

Свали Програмата от ТУК->
proekt_god_prog_obsht_sobstv_13_01_2012.doc
21 Dec 2011 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация