За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „ Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ОУ” Свети, Свети Кирил и Методий””с. Сокол, финансиран от бюджета на училището”.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ОУ” Свети, Свети Кирил и Методий””с. Сокол, общ.Главиница, обл.Силистра

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

I.ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА:
Представяне на оферта за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „ Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ОУ” Свети, Свети Кирил и Методий””с. Сокол, финансиран от бюджета на училището”.

Свали документация->obsht_por_sokol_2011.doc
19 Dec 2011 от Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ. 4, Т.1 ОТ ЗМСМА НА 27.12.2011 год. /вторник/ ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Полагане на клетва от Общински съветник


2.Разглеждане на докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи
Внася: Кметът на общината

3. Разглеждане на докладна записка относно закриване на кметства
Внася: Кметът на общината

4. Разглеждане на докладна записка относно определяне годишния размер на такса „битови отпадъци” и утвърждаване на план – сметка на разходите за 2012 година.
Внася: Кметът на общината

5. Разглеждане на докладна записка относно разкриване на “Център за временно настаняване “ като делeгирана от държавата дейност.
Внася: Кметът на общината

6. ......................
19 Dec 2011 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №03-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №03 - 2012г.
13 Dec 2011 от Общински съвет


ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Главиница

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „ Доставка на спортни стоки за нуждите на Община Главиница, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни,слънцето-едно за всички”.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали документация->Obhest_sport_stoki_12_2011.doc
02 Dec 2011 от Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Zas2_05_12_2011.JPG
01 Dec 2011 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №02-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №02 - 2012г.
01 Dec 2011 от Общински съвет


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, ДДЛРГ с.Малък Преславец, ЦСТНД с.Малък Преславец, СУПЦ- гр.Главиница на територията на ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”
СЪДЪРЖАНИЕ:


I.Пълно описание на обекта на поръчката
II.Право на участие в откритата процедура
III.Срок и място за изпълнение на поръчката
IV.Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане
V.Гаранции
VІ.Цена и закупуване на документация
VIІ.Предложение за участие в открита процедура
VIIІ.Провеждане на избора
ІХ.Оценяване и класиране на предложенията
X.Договор за възлагане на изпълнението
XI.Прекратяване на процедурата
XII.Разходи по участие в процедурата

Свали документация от ТУК->Hrani2012.zip
25 Nov 2011 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: „Доставка на течни горива и масла за нуждите на заведенията, финасирани от бюджета на Община Главиница за 2012г.”
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


А.ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ

-Пълно описание на обекта на поръчката
-Право на участие в откритата процедура
-Срок и място за изпълнение на поръчката
-Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане
-Гаранции
-Цена и закупуване на документация
-Предложение за участие в открита процедура
-Провеждане на избора
-Оценяване и класиране на предложенията
-Договор за възлагане на изпълнението
-Прекратяване на процедурата

Свали документация от ТУК->goriva2012.zip
25 Nov 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 24.11.2011 год. /четвъртък/ ОТ 14:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Внася: Председателят на Общинския съвет
2. Разглеждане на докладна записка относно определяне състава на Постоянните комисии.
Внася: Председателят на Общинския съвет
3. Разглеждане на докладна записка относно избор на делегат и негов заместник за Общото събрание на НСОРБ.
Внася: Председателят на Общинския съвет
4. Разглеждане на докладна записка относно преразглеждане на решение № 183, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 20 от 14.05.2009 г. за удължаване срока на погасяване на договора за кредит с фонд “ФЛАГ” за реализацията на проект: “Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства.
Внася: Кметът на общинатаПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Д-Р СЕБАХТИН ХАЛИД
18 Nov 2011 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №01-2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №01 - 2012г.
18 Nov 2011 от Общински съвет


На 15 Ноември се откриват нови мерки от СМР на МИРГ "Главиница - Тутракан - Сливо поле"
Марка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Частни бенефициенти

Мярка .2.2. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции“

Мярка 3.2. „Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство“

По подробна информация за конктретните мерки може да намерите на интернет страницата ни www.gts-flag.org в раздел „Кандидатстване“
15 Nov 2011 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №49 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №49
11 Oct 2011 от Общински съвет


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация