За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

НОВА НАРЕДБА №31 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
НОВА НАРЕДБА № 31 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА е приета с решение № 122 от протокол № 15/27.07.2016 год. и със същото решение е отменена наредба №14

-> Наредби, правилници, закони
12 Aug 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на 265кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на 265кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот ІII-163,144 кв.13 като предаваема част , целият с площ 717кв.м , по плана на с.Ножарево, с начална продажна тръжна цена в размер на 642,30лв. без ДДС / 770,40лв. с ДДС/.
Купувачът заплаща разноски по сделката (за оценка на имота) в размер на 80лв.
Търгът ще се проведе на 09.09.2016г. от 15,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница:
BG 07IORT80473360005500, до 16,00 часа 08.09.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 08.09.2016г.
Оглед на имотa се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 08.09.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 16.09.2016г. на същото място и при същите условия.
09 Aug 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти
ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти:
.....................................

Свали обява от ТУК->2016_08_OBIAVA_Targ_Zemi_OPF.pdf
09 Aug 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - КОНКУРС, открит със заповед № 1417/ 08.08.2016г. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи
О Б Я В Я В А

КОНКУРС, открит със заповед № 1417/ 08.08.2016г. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на Община Главиница, съгласно приложен списък и конкурсни условия:
1. Участниците в конкурса да са регистрирани като земеделски производители, да притежават регистриран животновъден обект с брой регистрирани животни, съгласно публичен Регистър на фермите за производство на краве мляко, актуален към 31.08.2016год.;
2. Поемане на задължение от участниците за отглеждане на едногодишни житно зърнени фуражни култури;
3. Кандидатите могат да участват за площ земеделска земя / в дка / в пропорционалност:
...................

Свали обява от ТУК->2016_08_08_ZN_1417_obiava_naem_zemi.pdf
09 Aug 2016 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1380 - процедура за добив на маркирана на корен дървесина
З А П О В Е Д № 1380
гр. Главиница, 01.08. 2016 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ , чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1 т. 1 от Наредбата(ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г.) и решение № 124/27.07.2016 г. на Общински съвет гр. Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе процедура за добив на маркирана на корен дървесина в обект №1 от горските територии на община Главиница с начална цена без ДДС, както следва:
.............................

1-ЗАПОВЕД № 1380 - >2016_08_01_Zap1380_sech.pdf
2-Документация - съдържание->2016_08_01_Zap1380_utv_doc.pdf
3-Документация ->2016_08_01_Zap1380_dokumentacia.rar
03 Aug 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: „Битова сграда“ – едноетажна масивна сграда със застроена площ 110кв.м., построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот, представляващ УПИ II-127 кв.26 по регулационния план на с.Стефан Караджа, общ.Главиница, на обща стойност 8160лв.
Търгът ще се проведе на 09.09.2016г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, ФЦ Силистра до 16,00часа на 08.09.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 08.09.2016г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 08.09.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 16.09.2016г. , на същото място и при същите условия.
02 Aug 2016 от Общинска администрация


Протокол №3 за разпределение на пасища и мери
Протокол №3 за разпределение на пасища и мери:

1- 2016_08_Protokol_za_razpredelenie_pasishta_meri_222.pdf
01 Aug 2016 от Общинска администрация


ОБЯВА - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот:
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот: обособена част с площ 250кв.м. от сграда № 15031.501.1077.1 заедно с прилежащ терен с площ 100кв.м. по кадастралната карта на гр.Главиница.
Обекта на търга да се ползва съобразно предназначението му за производствена дейност.
Търгът ще се проведе на 09.09.2016г. (петък) от 14:00часа в заседателната зала на общината- ІVетаж.
Срок на наемното отношение – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена в размер на 160лв. без ДДС /192,00лв. с ДДС/;
Депозит за участие в търга в размер на 50,00лв. се внася по сметка на община
Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00часа на 08.09.2016г.
Цената на комплект тръжна документация – 10,00лв. се закупува от Център за
информация и услуги срещу представяне на документа за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна
документация до 08.09.2016г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00ч. на 08.09.2016г.
Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на 16.09.2016г. на същото място и при същите условия.
21 Jul 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 22.07.2016 год. /петък/, свиквам заседание на:

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 13:00 часа
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности - 14:00 часа

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.07.2016 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане Решение №109 от Протокол № 14/29.06.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община

2. Разглеждане на докладна записка Върнато за ново обсъждане Решение №115 от Протокол № 14/29.06.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община

3. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Стратегия за развитието на социалните услуги в Община Главиница за периода 2016г. - 2020 г. и План за развитието на социалните услуги на Община Главиница за 2016-2017 г.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
4. Разглеждане на докладна записка относно Актуализиране Списъка на средищните училища от Община Главиница за учебната 2016/2017 година.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
5. Разглеждане на докладна записка относно Разрешаване на слети и маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2016/2017 год.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община

20 Jul 2016 от Администрация

Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“
1- МОТИВИ към проекта за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“
- 2016_07_motivi_Proekt_Prav_ustr_dein_op_oikd.pdf

2- Проект - ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ОБЩИНСКИ ИМОТИ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“
- 2016_07_Proekt_Prav_ustr_dein_op_oikd.pdf
12 Jul 2016 от Общинска администрация


ОБЯВА
ОБЯВА
Съгласно чл, 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредбата за ЕО, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г, изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.), Община Главиница информира обществеността/населението на общината и заинтерисованите лица, че извършва консултации на изработеното задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на УПО Община Главиница, което е публикувано на интернет страницата на общината, с цел обществен достъп и възможност за изразяване на становища, мнения и препоръки до 11.08.2016 г.

Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на УПО Община Главиница:

->2016_07_Zadanie_za_obhvatDEOnaOUPnaObshtinaGlavinitsa.pdf
11 Jul 2016 от Общинска администрация


ПРОЕКТ на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020) Община Главиница
ПРОЕКТ на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020) Община Главиница.

Проект на стратегия:
1 - 2016_07_Proekt_STRTEGIQ_Soc_uslugi_2016-2020.pdf

Мотиви към проект на стратегия:
2 - 2016_07_Motivi_Proekt_STRTEGIQ_Soc_uslugi_2016-2020.pdf
11 Jul 2016 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация