За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
esf_glavinitsa.jpg

1-ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „ Доставка на спортни стоки за нуждите на Община Главиница, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни,слънцето-едно за всички”.

Свали ->Obhest_sport_stoki2011.doc


2-ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „ Доставка на костюми и народни носии за нуждите на Община Главиница, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни,слънцето-едно за всички”.

Свали ->Obhest_nosii2011.doc
03 Oct 2011 от Общинска администрация


МОТОКРОС 2011
МОТОКРОС 2011- ГРАД ГЛАВИНИЦА
на 15.10.2011г. от 10.00часа

Oбщина Главиница, област Силистра организира за поредна година
традиционен Мотокрос 2011

Участниците ще се състезават в следните класове:

Клас 65 – 85 куб.см - с отделно класиране
Клас 125 – 250 куб.см / МХ1 – МХ2 / - с отделно класиране
Клас до 450 куб.см / МХ3 OPEN /
Клас АТВ

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Свали
->motokros_form2011.doc
03 Oct 2011 от Общинска администрация


Списък на одобрените външни експерт - оценители
Списък на одобрените външни експерт - оценители към МИРГ „Главиница – Тутракан - Сливо поле“

Свали списък ->spis_odobr_mirg2011.doc
03 Oct 2011 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни земеделски земи в землището на гр.Главиница, както следва:

Свали обявата ->obiava_prod_mal_glav_neprod2011_.doc
03 Oct 2011 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на урегулиран поземлен имот с площ 2052кв.м. , съставляващ УПИ ІІ-339 кв.25 заедно с построена в него двуетажна масивна сграда бивша ”Детска градина” със застроена площ – 368кв.м. по плана на с.Стефан Караджа общ.Главиница с начална тръжна цена -58 110лв. без ДДС, /69 732лв. с ДДС/.
........................................................
03 Oct 2011 от Общинска администрация

З А П О В Е Д № 1140 от 21 септември 2011г.
З А П О В Е Д № 1140
от 21 септември 2011г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства на 23.10.2011 г.


О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Места за поставяне на агитационни материали на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства, партиите, коалициите и инициативните комитети:

- за град Главиница: Централната част на града, сгради и огради частна собственост с разрешението на собствениците;
- за с. Подлес: Читалищна сграда – частна собственост, сгради и огради частна собственост с разрешението на собствениците;
- за с. Осен: Автоспирка, сгради и огради частна собственост с разрешението на собствениците;
2. Места за провеждане на предизборни митинги и концерти:
- за град Главиница:
- спортната площадка на стадиона;
- градски площад до Поликлиниката;
- площад “Форум” до Читалището.

З А Б Р А Н Я В А М:
......................................................................................
27 Sep 2011 от Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 1016/15.09.2011
З А П О В Е Д
№ 1016/15.09.2011

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница, чл.6, ал.1 от Наредба №19 за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и Решение №389 от протокол №45 на Общински съвет, гр.Главиница

ОТКРИВАМ:

Свали запoвед ->2011_Zapoved__ostanali.pdf
26 Sep 2011 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № РД 09 – 76 - 03
ЗАПОВЕД
№ РД 09 – 76 - 03
гр. Силистра, 01. 09. 2011 г.


На основание чл. 37 в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, сключено споразумение между ползвателите за землището на с. Долно Ряхово, община Главиница и доклад от комисия назначена с моя Заповед № РД 09 – 47 от 14. 06. 2011г.

ОПРЕДЕЛЯМ

Разпределение на масивите за ползване както следва:

Свали запoвед ->zap_2011_09_01_n_09_76_03.pdf
26 Sep 2011 от Общинска администрация


МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле"
На 15.09.2011 г. се откриват мярка 2.1 компонент 1 и мярка 3.1 компонент 2 от СМР на МИРГ "Главиница - Тутракан - Сливо поле" .

Mярка 2.1 компонент 1

Mярка 3.1 компонент 2

МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле
15 Sep 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 21.09.2011 год. /сряда/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил – филиал “Пролет” с. Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене, община Главиница”, съфинансиран от ОПРР 2007 – 2013 г.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект “Реконструкция и ремонт на улична мрежа, тротоари и площади в населени места на територията на община Главиница – гр. Главиница, с. Калугерене, с. Черногор, с. Падина, с. Дичево, с. Зафирово, с. Суходол и с. Зебил”, финансиран от програмата за развитие на селските райони.
Внася: Кметът на общината
3. ............
14 Sep 2011 от Общински съвет

П О К А Н А за участие при провеждане на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства на 23.10.2011 г
ДО
ОБЛАСТНИТЕ (ОБЩИНСКИТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ
ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА:
ПП „ГЕРБ"
„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"
ПП „ДПС"
ПП „АТАКА"
„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
ПП „НДСВ"
П О К А Н А

за участие при провеждане на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства на 23.10.2011 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание § 5, т.3 от Допълнителните разпоредби, във връзка с чл.30, ал.2 от Изборния кодекс (ИК), Реш. №56/05.08.2011г. на ЦИК и Реш. №36/01.09.2011г. на ОИК-Главиница, Ви каня на 14.09.2011г. (сряда) от 16,00 ч. в сградата на община Главиница, ет. 4, заседателната зала на Общински съвет за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на секционните избирателни комисии, при спазване разпоредбите на Решение №56 от 05.08.2011г. и Решение №680 от 03.09.2011г. на Централната избирателна комисия (ЦИК).
Според § 5, т.3 от допълнителните разпоредби на ИК, при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове едновременно с изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011 г. общинската избирателна комисия (ОИК) осъществява правомощията на районна избирателна комисия.
При провеждане на консултациите е необходимо да представите:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) .......................

Свали Поканата
от ТУК->Prilovenie1izbori2011.doc
12 Sep 2011 от Общинска администрация


Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността "Директор на Общинско предприятие"
spisak_konkurs_2011.jpg
12 Sep 2011 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация