За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 89-91 включително от Кодекса на труда и съгласно решение №418 от 28.07.2011г. на Общински съвет гр.Главиница, кмета на община Главиница

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР
на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” – гр.Главиница,
при следните условия:

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
- български граждани, жители на община Главиница, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
- да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър“ в областта на икономиката, публичната администрация, стопанското управление, селското стопанство или правото;
- да имат най-малко 5 /пет/ години трудов стаж;
- задълбочено познаване и опит в прилагането на Кодекса на труда, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и наредбите на Общински съвет - Главиница;
- задълбочено познаване на Програмата за развитие на селските райони;
- комуникативност и умения за работа в екип;
- компютърна грамотност;
2. Кандидатите да представят следните документи:
..................................................
15 Aug 2011 от Общинска администрация

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №47 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №47 / 28.07.2011г.
10 Aug 2011 от Общински съвет


ЗАПОВЕД № 0770/ 05.08.2011г. , № 0771/ 05.08.2011г.
З А П О В Е Д
№ 0770/ 05.08.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.2а, ал.(1), чл.2 ал(1), т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, за схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни, слънцето-едно за всички”

Н А Р Е Ж Д А М
чрез събиране на три оферти да бъде извършен избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуга включваща транспорт, входни такси и нощувки съгласно, заложените дейности по проекта BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни,слънцето-едно за всички” за децата и учителите от Община Главиница във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, за схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни, слънцето - едно за всички”.

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ от ТУК->Prevoz_Proekt_08_2011.doc


З А П О В Е Д
№ 0771/ 05.08.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.2а, ал.(1), чл.2 ал(1), т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, за схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни, слънцето-едно за всички”

Н А Р Е Ж Д А М
чрез събиране на три оферти да бъде извършен избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет:

„Доставка на художествени и дидактични материали за нуждите на Община Главиница, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни,слънцето-едно за всички”.

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ от ТУК->hud_i_did_materiali_08_2011.doc
08 Aug 2011 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0762
гр.Главиница 03.08.2011г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с постъпили реституционни претенции и допуснати технически грешки при измерването на имоти по плана на с.Калугерене за периода от обявяване на публичиния търг за продажба до настоящия момент

З А П О В Я Д В А М

Отменям заповед №0683 / 11.07.2011г за продажба на маломерни земеделски земи по земеразделителния план на с.Калугерене.
Копие от заповедта да се връчи на Дирекция “ОА” и Дирекция “СА” за сведение и изпълнение.


ВП/ КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ Н. НАСУФ/
03 Aug 2011 от Общинска администрация

П О К А Н А за участие при провеждане на консултации за съставяне на ОИК
ДО
ОБЛАСТНИТЕ (ОБЩИНСКИТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ
ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА:
ПП „ГЕРБ"
„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"
ПП „ДПС"
ПП „АТАКА"
„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
ПП „НДСВ"
П О К А Н А

за участие при провеждане на консултации за съставяне на ОИК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства на 23.10.2011 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание § 5, т.3 от Допълнителните разпоредби, във връзка с чл.30, ал.2 от Изборния кодекс (ИК).............................
27 Jul 2011 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни земеделски земи в землището на гр.Главиница, както следва:
Свали обявата от ТУК->obiava_Prod_mal_Glavinica_.doc

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни земеделски земи в землището на с.Калугерене, както следва:
Свали обявата от ТУК->OBIAVA_Prod_mal_Kalugerene.doc

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни земеделски земи в землището на с.Малък Преславец, както следва:
Свали обявата от ТУК->OBIAVA_Prod_mal_MPreslavec.doc
25 Jul 2011 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда,
Община Главиница информира своите граждани, че е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на арония и грозде и производство на сиропи и сухи вина с общ капацитет 100 000 т/ год” с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.17 по кадастралната карта на град Главиница, общ. Главиница. Възложител на инвестиционното предложение е ЕТ „Шори – Тодор Начев”. Решението на РИОСВ – Русе е с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”.
Кмет на община: Насуф Насуф
21 Jul 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 28.07.2011 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно участие на община Главиница като съучредител на “Местна инициативна група Главиница – Ситово: Крайдунавска Добруджа” според изискванията на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/, Ос № 4 за признаването на Местна инициативна група /МИГ/ в съответствие с Наредба № 23 от 18 декември 2009 г., издадена от Министерство на земеделието и храните и в съответствие с решение № 205/ 30.07.2009 г. на ОбС гр. Главиница за участие на община Главиница в Ос № 4, подмярка 431-2.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно разрешаване на слети и маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2011/ 2012 год.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно актуализиране списъка на средищните училища от община Главиница за учебната 2011/ 2012 год.
Внася: Кметът на общината
4...............
21 Jul 2011 от Общински съвет

ПОКАНА за учредяване на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа
ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА И ОБЩИНА СИТОВО
ПО ПОДХОДА „ЛИДЕР” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г.


Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,
Уважаеми граждани на Община Главиница и Община Ситово ,

Екипа на проекта Ви кани за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по проект на община Главиница и Ситово „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на потенциална местна инициативна група на територията на община Главиница и община Ситово”, съгласно изискванията на мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013).
Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.
Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Главиница или община Ситово.
Учредителното заседание ще протече при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа и седалище гр. Главиница, община Главиница, ул. “Витоша” №39.
2. Приемане на устава на сдружението.
3. Избор на органи на сдружението.
4. Определяне на размера на встъпителната имуществена вноска и годишния членски внос.
5. Разни.

...............
21 Jul 2011 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №46 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №46 / 23.06.2011г.
08 Jul 2011 от Общински съвет


Заповед № РД09-47 от 14-06-2011 на Областна Дирекция "Земеделие" - Силистра
ZapovedRD09-47_14_06_2011.jpg
СВАЛИ ЗАПОВЕД
ОТ ТУК->
ZapovedRD09-47_14_06_2011_Silistra.pdf
08 Jul 2011 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №0568/13.06.2011
zap0568_13_06_2011.jpg

СВАЛИ ЗАПОВЕД ОТ ТУК -> Zapoved_0568_13_06_2011.pdf
16 Jun 2011 от Общински съвет


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация