За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда,
Община Главиница информира своите граждани, че е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на арония и грозде и производство на сиропи и сухи вина с общ капацитет 100 000 т/ год” с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.17 по кадастралната карта на град Главиница, общ. Главиница. Възложител на инвестиционното предложение е ЕТ „Шори – Тодор Начев”. Решението на РИОСВ – Русе е с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”.
Кмет на община: Насуф Насуф
21 Jul 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 28.07.2011 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно участие на община Главиница като съучредител на “Местна инициативна група Главиница – Ситово: Крайдунавска Добруджа” според изискванията на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/, Ос № 4 за признаването на Местна инициативна група /МИГ/ в съответствие с Наредба № 23 от 18 декември 2009 г., издадена от Министерство на земеделието и храните и в съответствие с решение № 205/ 30.07.2009 г. на ОбС гр. Главиница за участие на община Главиница в Ос № 4, подмярка 431-2.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно разрешаване на слети и маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2011/ 2012 год.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно актуализиране списъка на средищните училища от община Главиница за учебната 2011/ 2012 год.
Внася: Кметът на общината
4...............
21 Jul 2011 от Общински съвет

ПОКАНА за учредяване на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа
ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА И ОБЩИНА СИТОВО
ПО ПОДХОДА „ЛИДЕР” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г.


Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,
Уважаеми граждани на Община Главиница и Община Ситово ,

Екипа на проекта Ви кани за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по проект на община Главиница и Ситово „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за създаване на потенциална местна инициативна група на територията на община Главиница и община Ситово”, съгласно изискванията на мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013).
Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.
Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Главиница или община Ситово.
Учредителното заседание ще протече при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа и седалище гр. Главиница, община Главиница, ул. “Витоша” №39.
2. Приемане на устава на сдружението.
3. Избор на органи на сдружението.
4. Определяне на размера на встъпителната имуществена вноска и годишния членски внос.
5. Разни.

...............
21 Jul 2011 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №46 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №46 / 23.06.2011г.
08 Jul 2011 от Общински съвет


Заповед № РД09-47 от 14-06-2011 на Областна Дирекция "Земеделие" - Силистра
ZapovedRD09-47_14_06_2011.jpg
СВАЛИ ЗАПОВЕД
ОТ ТУК->
ZapovedRD09-47_14_06_2011_Silistra.pdf
08 Jul 2011 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №0568/13.06.2011
zap0568_13_06_2011.jpg

СВАЛИ ЗАПОВЕД ОТ ТУК -> Zapoved_0568_13_06_2011.pdf
16 Jun 2011 от Общински съвет


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 23.06.2011 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Преразглеждане на решение № 391, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 45 от 30.05.2011 год. относно издаване на запис на заповед от община Главиница в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, управляващ орган на Оперативна програма «Регионално развитие»-Главна дирекция «Програмиране на регионалното развитие», обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/ 4.1-03/2010/001 от 13.12.2010 г. проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил – филиал “Пролет” с. Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене, общ. Главиница”, финансиран по ОПРР 2007 – 2011 г.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно приемане и утвърждаване на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за 2009 г. и 2010 г. на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.
Внася: Управителят на “Общински превози”ЕООД
3. Разглеждане на докладна записка относно кандидатстване с проект “Читалището – надежда и дом за хората” по мярка 321 към Държавен фонд “Земеделие”.
Внася: Председателят на Общинския съвет
4. ...................
16 Jun 2011 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №45 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №45 / 30.05.2011г.
16 Jun 2011 от Общински съвет


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл.15 от закона за общинския дълг и Наредбата №15 за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Главиница, Общинска администрация , кани всички граждани, обществени организации и юридически лица на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проекти:

І. По Програма за развитие на селските райони към Държавен фонд „Земеделие”
Първи проект „Реконструкция и ремонт на улична мрежа, тротоари и площади в населени места на територията на община Главиница - гр.Главиница, с.Калугерене, с.Черногор, с.Падина, с.Дичево, с.Зафирово, с.Суходол и с.Зебил”, одобрен за финансиране от ДФЗ – Разплащателна Агенция – Договор № 19/322/00083 от 23.10.2009г.
Дейностите по сключеният Договор включват ремонт на уличната мрежа в гр.Главиница Проектът е на обща стойност 281 218.00 лв.
Поетият общински дълг в размер на 196 653.00 лв. е необходим за извършване на окончателното плащане по проекта.
Втори проект „Благоустрояване на 12 населени в община Главиница чрез обновяване на уличната мрежа” одобрен за финансиране от ДФЗ – Разплащателна Агенция – Договор № 19/322/00101 от 23.10.2009г.
Дейностите по сключеният Договор включват ремонт на уличната мрежа в гр.Главиница.
Проектът е на обща стойност 59 176.00.00 лв.
Поетият общински дълг в размер на 41 423.00 лв. е необходим за извършване на окончателното плащане по проекта.

ІІ. По Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013:
Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил - филиал “Пролет с. Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене община Главиница” - Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 /001
Основната цел на проекта е постигане на устойчиво местно развитие и подобряване качеството на живот в населените места на община Главиница, чрез осигуряване на високо ниво на енергийна ефективност в сградите на ЦДГ “Кокиче” с. Зебил – филиал „Пролет” с.Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене, общ. Главиница
Общата стойност на проекта е 367 300.30 лв. / от които 85 % съфинансиране от ЕФРР и 15 % собствен принос на общината/.
Поетият общински дълг в размер на 202 933.00 лв. е необходим за извършване на окончателното плащане.

Окончателното изплащане на финансовата помощ по договорите за финансова помощ се извършва след реализирането на проекта. Това налага община Главиница да финансира проекта чрез поемане на дългосрочен дълг.

Общественото обсъждане ще се проведе на 31.05.2011г. /вторник/ от 16.00 часа в заседателната зала на общинска администрация на втория етаж.


С уважение: Насуф Насуф – кмет на община Главиница.
25 May 2011 от Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 30.05.2011 год. /понеделник/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за периода 01.01. – 31.12.2012 г. по изпълнение на Стратегията за социални услуги в община Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно разкриване на социална услуга “Защитено жилище за лица с психични разстройства” като делегирана от държавата дейност.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на овощните градини на територията на община Главиница.
Внася: Кметът на общината
5. ................................
21 May 2011 от Общински съвет

Традиционната среща на Кмета на Общината с абитуриентите
2011_kmet_abut1.JPG2011_kmet_abut2.JPG
На 11.05.2011 г. от 11.00 часа в залата на Общинския съвет се проведе традиционната среща на кмета на общината г-н Насуф Насуф с абитуриентите от СОУ”В.Левски” - випуск 2011 г. На срещата присъстваха зам.кметове, началник управление”Образование” и специалисти от управлението , ръководството на училището и класните им ръководители
Пожеланията на кмета към зрелостниците бяха за успешно дипломиране , повече увереност и самочувствие, добра реализация в живота и никога да не забравят община Главиница.
Пожелания и благодарности имаше и от директорът на училището и класните им ръководители.
Григор Стоянов , пълен отличник на випуска, благодари на общинското ръководство за добрите условия , които са създали за учение и спорт в родното училище. Той сподели, че нито за миг не съжелява , че завършва именно в СОУ”Васил Левски” гр. Главиница, защото учителите са им дали много добра подготовка, която ще им отвори вратите на много университети.
Отличниците бяха наградени с предметни награди, а на директора и класните ръководители бяха подарени цветя.
18 May 2011 от Общинска администрация

На 11.05.2011 г. ръководството на училището, учители и ученици изпратиха тържествено 52 –мата абитуриенти от СОУ”Васил Левски”гр. Главиница
IMG_1026.jpgIMG_1158.jpg
На 11.05.2011 г. ръководството на училището, учители и ученици изпратиха тържествено 52 –мата абитуриенти от СОУ”Васил Левски”гр. Главиница. Гости на тържеството бяха г-н Х. Хамди – началник управление”Образование” и г-жа Н.Мицова – гл.специалист.
Г-жа Еленка Борисова – директор на училището приветства абитуриентите с пожелание за успешно дипломиране и добра личностна и професионална изява в бъдеще.
Зрелостниците благодариха на ръководството и на своите учители за добрата подготовка, за това, че са им прощавали когато се е налагало . Те заявиха с гордост, че винаги ще се връщат в училището, изпълнени с радост и благодарност.
Всички ученици приветстваха завършващите и им пожелаха”На добър час”.

Управление”Образование”
18 May 2011 от Общинска администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация