За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 23.06.2011 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Преразглеждане на решение № 391, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 45 от 30.05.2011 год. относно издаване на запис на заповед от община Главиница в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, управляващ орган на Оперативна програма «Регионално развитие»-Главна дирекция «Програмиране на регионалното развитие», обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/ 4.1-03/2010/001 от 13.12.2010 г. проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил – филиал “Пролет” с. Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене, общ. Главиница”, финансиран по ОПРР 2007 – 2011 г.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно приемане и утвърждаване на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за 2009 г. и 2010 г. на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.
Внася: Управителят на “Общински превози”ЕООД
3. Разглеждане на докладна записка относно кандидатстване с проект “Читалището – надежда и дом за хората” по мярка 321 към Държавен фонд “Земеделие”.
Внася: Председателят на Общинския съвет
4. ...................
16 Jun 2011 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №45 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №45 / 30.05.2011г.
16 Jun 2011 от Общински съвет


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл.15 от закона за общинския дълг и Наредбата №15 за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в община Главиница, Общинска администрация , кани всички граждани, обществени организации и юридически лица на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проекти:

І. По Програма за развитие на селските райони към Държавен фонд „Земеделие”
Първи проект „Реконструкция и ремонт на улична мрежа, тротоари и площади в населени места на територията на община Главиница - гр.Главиница, с.Калугерене, с.Черногор, с.Падина, с.Дичево, с.Зафирово, с.Суходол и с.Зебил”, одобрен за финансиране от ДФЗ – Разплащателна Агенция – Договор № 19/322/00083 от 23.10.2009г.
Дейностите по сключеният Договор включват ремонт на уличната мрежа в гр.Главиница Проектът е на обща стойност 281 218.00 лв.
Поетият общински дълг в размер на 196 653.00 лв. е необходим за извършване на окончателното плащане по проекта.
Втори проект „Благоустрояване на 12 населени в община Главиница чрез обновяване на уличната мрежа” одобрен за финансиране от ДФЗ – Разплащателна Агенция – Договор № 19/322/00101 от 23.10.2009г.
Дейностите по сключеният Договор включват ремонт на уличната мрежа в гр.Главиница.
Проектът е на обща стойност 59 176.00.00 лв.
Поетият общински дълг в размер на 41 423.00 лв. е необходим за извършване на окончателното плащане по проекта.

ІІ. По Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013:
Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил - филиал “Пролет с. Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене община Главиница” - Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 /001
Основната цел на проекта е постигане на устойчиво местно развитие и подобряване качеството на живот в населените места на община Главиница, чрез осигуряване на високо ниво на енергийна ефективност в сградите на ЦДГ “Кокиче” с. Зебил – филиал „Пролет” с.Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене, общ. Главиница
Общата стойност на проекта е 367 300.30 лв. / от които 85 % съфинансиране от ЕФРР и 15 % собствен принос на общината/.
Поетият общински дълг в размер на 202 933.00 лв. е необходим за извършване на окончателното плащане.

Окончателното изплащане на финансовата помощ по договорите за финансова помощ се извършва след реализирането на проекта. Това налага община Главиница да финансира проекта чрез поемане на дългосрочен дълг.

Общественото обсъждане ще се проведе на 31.05.2011г. /вторник/ от 16.00 часа в заседателната зала на общинска администрация на втория етаж.


С уважение: Насуф Насуф – кмет на община Главиница.
25 May 2011 от Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 30.05.2011 год. /понеделник/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за периода 01.01. – 31.12.2012 г. по изпълнение на Стратегията за социални услуги в община Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно разкриване на социална услуга “Защитено жилище за лица с психични разстройства” като делегирана от държавата дейност.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на овощните градини на територията на община Главиница.
Внася: Кметът на общината
5. ................................
21 May 2011 от Общински съвет

Традиционната среща на Кмета на Общината с абитуриентите
2011_kmet_abut1.JPG2011_kmet_abut2.JPG
На 11.05.2011 г. от 11.00 часа в залата на Общинския съвет се проведе традиционната среща на кмета на общината г-н Насуф Насуф с абитуриентите от СОУ”В.Левски” - випуск 2011 г. На срещата присъстваха зам.кметове, началник управление”Образование” и специалисти от управлението , ръководството на училището и класните им ръководители
Пожеланията на кмета към зрелостниците бяха за успешно дипломиране , повече увереност и самочувствие, добра реализация в живота и никога да не забравят община Главиница.
Пожелания и благодарности имаше и от директорът на училището и класните им ръководители.
Григор Стоянов , пълен отличник на випуска, благодари на общинското ръководство за добрите условия , които са създали за учение и спорт в родното училище. Той сподели, че нито за миг не съжелява , че завършва именно в СОУ”Васил Левски” гр. Главиница, защото учителите са им дали много добра подготовка, която ще им отвори вратите на много университети.
Отличниците бяха наградени с предметни награди, а на директора и класните ръководители бяха подарени цветя.
18 May 2011 от Общинска администрация

На 11.05.2011 г. ръководството на училището, учители и ученици изпратиха тържествено 52 –мата абитуриенти от СОУ”Васил Левски”гр. Главиница
IMG_1026.jpgIMG_1158.jpg
На 11.05.2011 г. ръководството на училището, учители и ученици изпратиха тържествено 52 –мата абитуриенти от СОУ”Васил Левски”гр. Главиница. Гости на тържеството бяха г-н Х. Хамди – началник управление”Образование” и г-жа Н.Мицова – гл.специалист.
Г-жа Еленка Борисова – директор на училището приветства абитуриентите с пожелание за успешно дипломиране и добра личностна и професионална изява в бъдеще.
Зрелостниците благодариха на ръководството и на своите учители за добрата подготовка, за това, че са им прощавали когато се е налагало . Те заявиха с гордост, че винаги ще се връщат в училището, изпълнени с радост и благодарност.
Всички ученици приветстваха завършващите и им пожелаха”На добър час”.

Управление”Образование”
18 May 2011 от Общинска администрация

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №44 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №44 / 27.04.2011г.
18 May 2011 от Общински съвет


СЪОБЩЕНИЕ
saobshtenie1434-2011.jpg

Решение № РУ-35-ПР/2011г. на РИОСВ-РУСЕ
13 May 2011 от Общинска администрация


Посрещаме с шествие 24 май
С празнично шествие ще стартира честването на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Шествието ще тръгне в 10,00ч. от площадката на поликлиниката в гр.Главиница и ще бъде предвождано от кмета на Община Главиница Насуф Насуф и неговите заместници, председателя на общинския съвет Расим Рафет и Управление”Образование”. Шествието ще се придвижва по централния път към стадиона.
След края на шествието блоковете с участниците ще се разположат на стадиона, където в 11,30 ч.кметът Насуф Насуф ще приветства дейците на културата и образованието, и заедно с началника на Управление”Образование” ще връчат награди на изявени ученици.
След официалната церемония в програмата ще участват Общинската мажоретна група с ръководител Росен Атанасов, Общински духов оркестър с ръководител Николай Атанасов, абитуриенти от СОУ”Васил Левски” гр.Главиница, общински детски асамбъл с ръководител Росен Атанасов и учениците от ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Сокол,общ.Главиница
.............................
13 May 2011 от Общинска администрация

ОБЩИНСКИ ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК“ШАРЕН СВЯТ - ПЪСТЪР СВЯТ”
27_04_2011_1.JPG 27_04_2011_3.JPG
На 19.04.2011 г. площадът пред НЧ”Христо Ботев-1940 г.” в гр.Главиница беше оживен от ученици от I до IV клас от петте училища на общината.
От 13.45 часа започна за пореден път традиционния пролетен празник “Шарен свят – пъстър свят”, организиран от общинското методическо обединение на началните учители и Управление”Образование”. На сцената, украсена с пъстроцветни балони и цветя пяха и танцуваха ученици от СОУ”Васил Левски” гр. Главиница, ОУ”Иван Вазов” с.Зафирово, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с. Сокол, ОУ ”Н.Й.Вапцаров” с.Листец и ОУ”Отец Паисий” с.Ст.Караджа.
Цареше много настроение, смях и веселие. Този празник за пореден път показа колко много обичат нашите ученици да пеят и танцуват, да бъдат истински артисти.
....
28 Apr 2011 от Общинска администрация

Обява за публичен търг с явно наддаване.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в с.Подлес.

Свали обява->obiava_pomeshtenie_Podles.pdf
24 Apr 2011 от Общинска администрация


Обява за Публичен търг с явно наддаване
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в гр.Главиница.

Свали обявата->obiava_naem_pomeshtenie_Glavinitsa.pdf
24 Apr 2011 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация