За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

„Водим бъдещето за ръка”
Chetenia2.JPG

На 18.02.2011 г. от 14.00 часа в ЦДГ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр. Главиница се проведоха Общинските педагогически четения ”Водим бъдещето за ръка”. Гости на събитието бяха г-жа Данка Милчева – зам. кмет в Община Главиница, г-жа Диана Гайтанджиева – старши експерт ПУП в РИО гр.Силистра, г-н Хюсеин Хамди – началник Управление ”Образование”.
С кратки думи г-жа Милчева поздрави участниците, пожела им ползотворна работа, като изрази подкрепата на общинското ръководство за труда и усилията, които полагат учителите и персоналът в детските градини. Тя изрече гласно и надеждата на всички работещи в сферата да има по голяма раждаемост в общината за да има повече усмихнати деца в детските градини.
В своето поздравление към участниците и слушателите в четенията г-н Хамди подчерта значимостта на труда на детските педагози във формирането на представите на децата за обкръжаващия ги свят, и възпитаването на знания и умения у най-малките. Той изрази мнение, че всички заедно трябва да работим за привличане на децата от 3 до 7 годишна възраст в детските градини на общината, където се полагат пълноценни грижи и подготовка на децата за постъпването им в училище. В заключение , г-н Хамди пожела превърналите се в традиция общински четения да продължат и през следващите години, за да имат възможност педагозите от общината да обменят опит и да представят нов поглед върху работата си с най-малките възпитаници в образователната система на Община Главиница.
...........
07 Mar 2011 от Общинска администрация

Общински кръг на Ученическите игри 2010/2011 г. в Община Главиница
uchen_igri_2011.JPG
През месец ноември 2010 г. Ученическите игри в Община Главиница стартираха със спорт футбол.
Участваха отбори от четири училища във възрастова група – V – VII клас - СОУ- Главиница, ОУ – Зафирово, ОУ – Сокол и ОУ – Ст.Караджа .
СОУ „В.Левски” гр.Глвиница се класира за Областния кръг.
В другите две възрастови групи - VIII – X клас и XI – XII клас в Областния кръг ще участват отборите на СОУ гр. Главиница.
.......
07 Mar 2011 от Общинска администрация

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАСИРАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2011г
З А П О В Е Д
№0126/24.02.2011г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, &53 от „Преходните и заключителни разпоредби” на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 година
...................................
...................................

УТВЪРЖДАВАМ:
Формули и правила за разпределение между общинските учебни заведения на територията на община Главиница на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за 2011 година:
.....................................
Свали ЗАПОВЕД от ТУК-> Zapoved_169_24_02_2011.pdf
01 Mar 2011 от Общинска администрация


Честита Баба Марта
babamarta1_2011.jpg
01 Mar 2011 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - 2011 ГОД.
-ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2011г.
*POKANA_ZA_PUBLICHO_OBSUGDANE.pdf

-ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2011г. (ПРОЕКТ)
*god_programa_za_razp_s_obsht_sobstv_2011_proekt.pdf
14 Feb 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 21.02.2011 год. /понеделник/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2010 год. и приемане на бюджета за 2011 год.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишната програма за развитие на читалищна дейност в община Главиница за 2011 год.
Внася: Кметът на общината
3. Преразглеждане на решение № 344, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 41 от 27.01.2011 год. относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Докл.: Кметът на общината
4..................
11 Feb 2011 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №41 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №41 / 27.01.2011г.
11 Feb 2011 от Общински съвет


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №40 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №40 / 12.01.2011г.
04 Feb 2011 от Общински съвет


Проектобюджет за 2011 г.
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталови разходи 2011 г.
-->kapitalni_2011.xls

ОТЧЕТ ПРИХОДИ - 2010 г., Проект 2011 г.
-->ot4et_-_prihodi_2010g_-_11.xls

ОТЧЕТ РАЗХОДИ - 2010 г., Проект 2011 г.
-->ot4et-_razhodi_2010_-_11.xls
04 Feb 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ - 2010
ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11, АЛ.6 И ЧЛ.30, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ И НАРЕДБА №12 НА ОБС ГР. ГЛАВИНИЦА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА 03.02.2011 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 16.00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2010 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

26.01.2011 Г.
26 Jan 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 27.01.2011 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно определяне годишния размер на таксата за битови отпадъци и утвърждаване на план – сметка за разходите за 2011 година.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно актуализиране на Наредба № 11 на Общински съвет гр. Главиница за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно определяне на нови разценки за отделните процедури по добива на дървесина от ОбГФ.
Внася: Кметът на общината
6. Разглеждане на докладна записка относно прекратяване на съсобствеността чрез продажба на общински части от поземлен имот, находящ се в с. Листец, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината


21 Jan 2011 от Общински съвет

Списък на лицата одобрени за участие в Преброяване 2011
img_prebroiavane2011.jpg
Списък на лицата одобрени за участие в Преброяване 2011

Свали -> spisak_prebroiteli_2011.doc

*** На 24.01.2011г. от 09.30часа в „Сватбения салон” на община Главиница, град Главиница ще се проведе обучение на всички лица одобрени за участие в Преброяване 2011. Присъствието е задължително!!!
18 Jan 2011 от Общинска администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация