За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Протокол №3 за разпределение на пасища и мери
Протокол №3 за разпределение на пасища и мери:

1- 2016_08_Protokol_za_razpredelenie_pasishta_meri_222.pdf
01 Aug 2016 от Общинска администрация


ОБЯВА - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот:
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот: обособена част с площ 250кв.м. от сграда № 15031.501.1077.1 заедно с прилежащ терен с площ 100кв.м. по кадастралната карта на гр.Главиница.
Обекта на търга да се ползва съобразно предназначението му за производствена дейност.
Търгът ще се проведе на 09.09.2016г. (петък) от 14:00часа в заседателната зала на общината- ІVетаж.
Срок на наемното отношение – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена в размер на 160лв. без ДДС /192,00лв. с ДДС/;
Депозит за участие в търга в размер на 50,00лв. се внася по сметка на община
Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00часа на 08.09.2016г.
Цената на комплект тръжна документация – 10,00лв. се закупува от Център за
информация и услуги срещу представяне на документа за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна
документация до 08.09.2016г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00ч. на 08.09.2016г.
Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на 16.09.2016г. на същото място и при същите условия.
21 Jul 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 22.07.2016 год. /петък/, свиквам заседание на:

- Постоянна комисия по образование, религия и спорт – 13:00 часа
- Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт - 14:00 часа
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности - 14:00 часа

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.07.2016 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане Решение №109 от Протокол № 14/29.06.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община

2. Разглеждане на докладна записка Върнато за ново обсъждане Решение №115 от Протокол № 14/29.06.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община

3. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Стратегия за развитието на социалните услуги в Община Главиница за периода 2016г. - 2020 г. и План за развитието на социалните услуги на Община Главиница за 2016-2017 г.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
4. Разглеждане на докладна записка относно Актуализиране Списъка на средищните училища от Община Главиница за учебната 2016/2017 година.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
5. Разглеждане на докладна записка относно Разрешаване на слети и маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2016/2017 год.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община

20 Jul 2016 от Администрация

Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“
1- МОТИВИ към проекта за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински имоти и комунални дейности“
- 2016_07_motivi_Proekt_Prav_ustr_dein_op_oikd.pdf

2- Проект - ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ОБЩИНСКИ ИМОТИ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“
- 2016_07_Proekt_Prav_ustr_dein_op_oikd.pdf
12 Jul 2016 от Общинска администрация


ОБЯВА
ОБЯВА
Съгласно чл, 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Наредбата за ЕО, приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004г, изм. и доп. ДВ, бр.94/2012г.), Община Главиница информира обществеността/населението на общината и заинтерисованите лица, че извършва консултации на изработеното задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на УПО Община Главиница, което е публикувано на интернет страницата на общината, с цел обществен достъп и възможност за изразяване на становища, мнения и препоръки до 11.08.2016 г.

Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на УПО Община Главиница:

->2016_07_Zadanie_za_obhvatDEOnaOUPnaObshtinaGlavinitsa.pdf
11 Jul 2016 от Общинска администрация


ПРОЕКТ на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020) Община Главиница
ПРОЕКТ на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020) Община Главиница.

Проект на стратегия:
1 - 2016_07_Proekt_STRTEGIQ_Soc_uslugi_2016-2020.pdf

Мотиви към проект на стратегия:
2 - 2016_07_Motivi_Proekt_STRTEGIQ_Soc_uslugi_2016-2020.pdf
11 Jul 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти - наводнени:
2016_07_Obiava_Targ_Gorski_Kat.jpg

Свали обява от ТУК->2016_07_Obiava_Targ_Gorski_Kat.pdf
11 Jul 2016 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Главиница приема предложения и становища относно Проекта за нова "Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница.“ на e-mail:obsthina@ glavinitsa.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Главиница на адрес : гр. Главиница, ул.”Витоша” № 44.

1-МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА
2-ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Свали от ТУК->2016_07_proekt_naredba_uopm_glavinitsa.doc
07 Jul 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.06.2016 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси.
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.06.2016 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Решение № 210 на ОИК от 02.06.2016 год. за прекратяване на правомощията на Насуф Махмуд Насуф – Кмет на Община Главиница, избран на МИ 2015.
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно Споразумение за разсрочване на дълг по договор с ДФ „земеделие”, а именно „реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра” осъществяван с финансова помощ по Програма за развитие на селските райони – 2007-2013 год. мярка 321, съгласно договор за финансиране с номер 19/321/01276 от 27.11.2012 год.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
3. Разглеждане на докладна записка относно Издаване на запис на заповед от Община Главиница в полза на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), в качеството му на Управляващ орган, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG05M9OP001-1.002-0043 от 10.05.2016 год. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”, за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0043 „Активни на местния трудов пазар”, сключен между Община Главиница и МТСП, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
21 Jun 2016 от Администрация

ОБЯВЯВА - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински недвижими имоти
ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински недвижими имоти, както следва:

СВАЛИ ОБЯВАТА ->2016_OBIAVA_Targ_Prod_Zemi_Glavinitsa.pdf
17 Jun 2016 от Общинска администрация


Проект на Правилник
1. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И УСЛУГИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
-> 2016_ProektPravilnikDeinostObshSavetSocPodp.pdf

2. МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И УСЛУГИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
-> 2016_ProektPravilnikDeinostObshSavetSocPodpMotivi.pdf
13 Jun 2016 от Общинска администрация


Проект на Наредба
1. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
-> 2016_ProektNaredbaEdnokPomoshtOtglDeca.pdf

2. МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
-> 2016_ProektNaredbaEdnokPomosOtglDecaMotivi.pdf
13 Jun 2016 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация