За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №41 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №41 / 27.01.2011г.
11 Feb 2011 от Общински съвет


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №40 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №40 / 12.01.2011г.
04 Feb 2011 от Общински съвет


Проектобюджет за 2011 г.
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталови разходи 2011 г.
-->kapitalni_2011.xls

ОТЧЕТ ПРИХОДИ - 2010 г., Проект 2011 г.
-->ot4et_-_prihodi_2010g_-_11.xls

ОТЧЕТ РАЗХОДИ - 2010 г., Проект 2011 г.
-->ot4et-_razhodi_2010_-_11.xls
04 Feb 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ - 2010
ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11, АЛ.6 И ЧЛ.30, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ И НАРЕДБА №12 НА ОБС ГР. ГЛАВИНИЦА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА 03.02.2011 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 16.00 Ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2010 Г. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

26.01.2011 Г.
26 Jan 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 27.01.2011 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно определяне годишния размер на таксата за битови отпадъци и утвърждаване на план – сметка за разходите за 2011 година.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно актуализиране на Наредба № 11 на Общински съвет гр. Главиница за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно определяне на нови разценки за отделните процедури по добива на дървесина от ОбГФ.
Внася: Кметът на общината
6. Разглеждане на докладна записка относно прекратяване на съсобствеността чрез продажба на общински части от поземлен имот, находящ се в с. Листец, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината


21 Jan 2011 от Общински съвет

Списък на лицата одобрени за участие в Преброяване 2011
img_prebroiavane2011.jpg
Списък на лицата одобрени за участие в Преброяване 2011

Свали -> spisak_prebroiteli_2011.doc

*** На 24.01.2011г. от 09.30часа в „Сватбения салон” на община Главиница, град Главиница ще се проведе обучение на всички лица одобрени за участие в Преброяване 2011. Присъствието е задължително!!!
18 Jan 2011 от Общинска администрация

Проекти на наредби - 2011
Проект на НАРЕДБА № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница
Свали -> NAREDBA_11_2011_proekt.doc

Проект на НАРЕДБА № 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
Свали -> Naredba_16_2011_proekt.doc
10 Jan 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 12.01.2011 год. /сряда/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно определяне числеността на персонала в дейност “Ученически стол”.
Внася: Кметът на общината
2. Преразглеждане на решение № 334, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 39 от 20.12.2010 год. относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовир – публична общинска собственост в местността “Водоема”, съставляващ имот № 060252 в землище с. Бащино, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Преразглеждане на решение № 335, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 39 от 20.12.2010 год. относно промяна на предназначението на имот с Идентификатор 15031.1.202 с площ 2 052 кв.м. от начин на трайно ползване - пасище във воден обект в землището на гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
4. Преразглеждане на решение № 336, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 39 от 20.12.2010 год. относно даване на съгласие за закупуване на автобус /микробус/ “Мерцедес-Спринтер 413 СДИ” с пътникоместа 20+1 за нуждите на общинска фирма “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
05 Jan 2011 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №39 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №39 / 20.12.2010г.
30 Dec 2010 от Общински съвет


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и наредба №15 за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Главиница, Общинската администрация кани местната общност на ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА в размер на 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ по проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил - филиал “Пролет с. Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене община Главиница”, финансиран по
ОПРР 2007-2013, за обезпечаване на авансовото плащане.
Общата стойност на проекта е 367 300.30 лв. / от които 85 % съфинансиране от ЕФРР и
15 % собствен принос на общината/. Поетият общински дълг в размер на 109 271.84 лв. ще бъде обезпечен с подписване на Запис на заповед от кмета на Община Главиница. Срокът за поемане на общински дълг е до 2 /два/ месеца след приключване на договора с управляващия орган на оперативна програма “Регионално развитие”.
Договорът между Община Главиница и МРРБ за безвъзмездна помощ по проекта бе подписан на 13.12.2010 г. Продължителността на проекта е 16 месеца.
Общественото обсъждане ще се състои на 12 Януари 2011 г. /сряда/ от 16 часа в заседателната зала на общинска администрация на втория етаж.

С уважение,

НАСУФ НАСУФ /п/п
Кмет на община Главиница
30 Dec 2010 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 20.12.2010 год. /понеделник/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи и промяна в размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност в дейностите “Държавна отговорност”.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост и тяхната продажба чрез публичен търг.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и даване на съгласие за дарение на общински имот УПИ І-167, кв. 16 с. Богданци на Църковно настоятелство с. Богданци.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно предоставяне на концесия на язовир – публична общинска собственост в местността “Водоема”, съставляващ имот № 060252 в землище с. Бащино, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно промяна на предназначението на имот с Идентификатор 15031.1.202 с начин на трайно ползване: пасище във воден обект в землището на гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
6. Разглеждане на докладна записка относно одобрение за закупуване на автобус /микробус/ “Мерцедес-Спринтер 413 СДИ” с пътникоместа 20+1.
Внася: Управителят на “Общински преводи”ЕООД
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАСИМ РАФЕТ
13 Dec 2010 от Общински съвет


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ БЮДЖЕТ 2011
П О К А Н А

Кметът на Община Главиница
на основание чл.11, ал.3 от Закона за общинските бюджети, Наредба №12 на общински съвет град Главиница за управление на общинския бюджет кани главинишката общественост на 20.12.2010г. /понеделник/ от 10.00 ч. в заседателната зала на общинския съвет на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на актуализация на поименния списък за капиталови разходи и промяна в размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност в дейностите държавна отговорност.
1-ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталови разходи 2010 г.
Свали от ТУК->POIMENEN_SPISIK_2010_12.xls
13.12.2010 г.
13 Dec 2010 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация