За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Проекти на наредби - 2011
Проект на НАРЕДБА № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница
Свали -> NAREDBA_11_2011_proekt.doc

Проект на НАРЕДБА № 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
Свали -> Naredba_16_2011_proekt.doc
10 Jan 2011 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 12.01.2011 год. /сряда/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно определяне числеността на персонала в дейност “Ученически стол”.
Внася: Кметът на общината
2. Преразглеждане на решение № 334, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 39 от 20.12.2010 год. относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовир – публична общинска собственост в местността “Водоема”, съставляващ имот № 060252 в землище с. Бащино, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Преразглеждане на решение № 335, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 39 от 20.12.2010 год. относно промяна на предназначението на имот с Идентификатор 15031.1.202 с площ 2 052 кв.м. от начин на трайно ползване - пасище във воден обект в землището на гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
4. Преразглеждане на решение № 336, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 39 от 20.12.2010 год. относно даване на съгласие за закупуване на автобус /микробус/ “Мерцедес-Спринтер 413 СДИ” с пътникоместа 20+1 за нуждите на общинска фирма “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
05 Jan 2011 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №39 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №39 / 20.12.2010г.
30 Dec 2010 от Общински съвет


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и наредба №15 за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Главиница, Общинската администрация кани местната общност на ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА в размер на 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ по проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил - филиал “Пролет с. Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене община Главиница”, финансиран по
ОПРР 2007-2013, за обезпечаване на авансовото плащане.
Общата стойност на проекта е 367 300.30 лв. / от които 85 % съфинансиране от ЕФРР и
15 % собствен принос на общината/. Поетият общински дълг в размер на 109 271.84 лв. ще бъде обезпечен с подписване на Запис на заповед от кмета на Община Главиница. Срокът за поемане на общински дълг е до 2 /два/ месеца след приключване на договора с управляващия орган на оперативна програма “Регионално развитие”.
Договорът между Община Главиница и МРРБ за безвъзмездна помощ по проекта бе подписан на 13.12.2010 г. Продължителността на проекта е 16 месеца.
Общественото обсъждане ще се състои на 12 Януари 2011 г. /сряда/ от 16 часа в заседателната зала на общинска администрация на втория етаж.

С уважение,

НАСУФ НАСУФ /п/п
Кмет на община Главиница
30 Dec 2010 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 20.12.2010 год. /понеделник/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи и промяна в размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност в дейностите “Държавна отговорност”.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост и тяхната продажба чрез публичен търг.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и даване на съгласие за дарение на общински имот УПИ І-167, кв. 16 с. Богданци на Църковно настоятелство с. Богданци.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно предоставяне на концесия на язовир – публична общинска собственост в местността “Водоема”, съставляващ имот № 060252 в землище с. Бащино, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно промяна на предназначението на имот с Идентификатор 15031.1.202 с начин на трайно ползване: пасище във воден обект в землището на гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
6. Разглеждане на докладна записка относно одобрение за закупуване на автобус /микробус/ “Мерцедес-Спринтер 413 СДИ” с пътникоместа 20+1.
Внася: Управителят на “Общински преводи”ЕООД
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАСИМ РАФЕТ
13 Dec 2010 от Общински съвет


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ БЮДЖЕТ 2011
П О К А Н А

Кметът на Община Главиница
на основание чл.11, ал.3 от Закона за общинските бюджети, Наредба №12 на общински съвет град Главиница за управление на общинския бюджет кани главинишката общественост на 20.12.2010г. /понеделник/ от 10.00 ч. в заседателната зала на общинския съвет на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на актуализация на поименния списък за капиталови разходи и промяна в размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност в дейностите държавна отговорност.
1-ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталови разходи 2010 г.
Свали от ТУК->POIMENEN_SPISIK_2010_12.xls
13.12.2010 г.
13 Dec 2010 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №38 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №38 / 11.11.2010г.
01 Dec 2010 от Общински съвет


Kонкурс за доставка на течни горива и масла за нуждите на заведенията, финансирани от бюджета на Община Главиница за 2011г.
ОБЯВЛЕНИЕ
->Dokumentacia__Dostavka_na_technigoriva_i_masla_2011.pdf
19 Nov 2010 от Общинска администрация


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Доставка на течни горива и масла за нуждите на общинска администрация и отопление на училища и детски гардини на територията на общината.

ОБЯВЛЕНИЕ->obiavlenie_goriva.pdf
12 Nov 2010 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, ДДЛРГ С.МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ, СУПЦ- ГЛАВИНИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”

ДОКУМЕНТИ:
1- obiavlenie_hrani_2011.pdf
2- dokumenti_hrani_2011.pdf
12 Nov 2010 от Общинска администрация


Започва набиране на преброители за Преброяване 2011
img_prebroiavane2011.jpg
Започва набиране на преброители за Преброяване 2011
От 10 ноември в продължение на един месец ще бъдат набирани преброители и контрольори за предстоящото през март 2011 година Преброяване на населението и жилищния фонд. Кандидатите ще трябва да подадат заявление и биографична справка по образец в Общинските преброителни комисии.
НОРМАТИВНАТА БАЗА И ПОДРОБНОСТИТЕ ЗА ЕТАПИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕ' 2011 СА ПУБЛИКУВАНИ НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (www.nsi.bg/census2011 )

ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦ:
-ЗАЯВЛЕНИЕ->Zaqvlenie_prebroiteli.doc
-CV ->CV_obrazec_Prebroivane_2011.doc
09 Nov 2010 от Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 11.11.2010 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Преразглеждане на решение № 311 от протокол № 37/ 19.10.2010 г. на Общински съвет относно участие на община Главиница с проект по открита Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” - Европейски план за икономическо възстановяване за обекти в община Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Преразглеждане на решение № 312 от протокол № 37/ 19.10.2010 г. на Общински съвет относно участие на община Главиница с проект по открита Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” - Европейски план за икономическо възстановяване за обекти в община Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Преразглеждане на решение № 313 от протокол № 37/ 19.10.2010 г. на Общински съвет относно участие на община Главиница с проект по открита Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4 “Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: “Дребно мащабни местни инвестиции” и Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” за обекти в община Главиница.
Внася: Кметът на общината
4. .........
04 Nov 2010 от Общински съвет

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация