За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 Г. НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Насуф Насуф
Кмет на Община Главиница

Относно: Актуализация на бюджета за 2010 година на Община Главиница
Свали файла от ТУК->DOKLADNA_AKTUALIZATSIYA.doc
31 Jul 2010 от Общинска администрация


Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост
Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост.
Свали файла от ТУК->publichen_registar_na_razp_sdelki_s_imoti.doc
31 Jul 2010 от Общинска администрация


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 30.07.2010 год. /петък/ ОТ 16:00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на информация за текущо изпълнение на Бюджета за първото шестмесечие.
Внася: Кметът на общината

2. Разглеждане на докладна записка, относно приемане на стратегия за развитие на образованието в община Главиница за периода 2010 / 2015 год.
Внася: Кметът на общината

3. Разглеждане на докладна записка, относно определяне на средищни училища на територията на община Главиница.
Внася: Кметът на общината

4. ......
23 Jul 2010 от Общински съвет

Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2010г.
ПРИХОДИ -> 30_06_2010_prihodi_po_pargraf.xls

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2010г.
РАЗХОДИ -> 30_06_2010_razhodi_po_paragraf.xls
22 Jul 2010 от admin


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТРАНСФЕРИТЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ
Изтегли Актуализация на Трансферите от ТУК->AKTUALIZATSIYA.doc
16 Jul 2010 от admin


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 2010
П О К А Н А

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, КАНИ ГЛАВИНИШКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА 26.07.2010 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 16 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА.

16.07.2010 г.
16 Jul 2010 от admin


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №32 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №32 / 5.07.2010г.
16 Jul 2010 от admin


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 05.07.2010 год. /понеделник/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно преразглеждане на решение № 272, взето на заседание на Общински съвет с протокол № 31 от 10.06.2010 год.
Внася: Кметът на общината

2. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Главиница.
Внася: Кметът на общината

3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Главиница.
Внася: Кметът на общината

4. Разглеждане на докладна записка относно попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и даване на съгласие за продажба и утвърждаване на оценката за продажба чрез публичен търг на поземлени имоти в с. Листец.
Внася: Кметът на общината

5. Разглеждане на докладна записка относно приемане на информация за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за първото шестмесечие на 2010 г.
Внася: Кметът на общината


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАСИМ РАФЕТ
30 Jun 2010 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №31 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №31 / 10.06.2010г.
21 Jun 2010 от Общински съвет


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 10.06.2010 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Главиница.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно приемане на Програма за овладяване на популациите на безстопанствените кучета в община Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно приемане на годишен отчет на бюджет 2009г. на дейност «Читалища».
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно изменение и допълнение на решение № 268 от протокол № 30/ 23.04.2010 г. относно кандидатстване по ОПРР 2007 – 2013, Приоритетна ос 4: «Местно развитие и сътрудничество», Операция 4.1: «Дребномащабни местни инвестиции», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” с проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил – филиал с. Звенимир и ЦДГ “Мир” с. Калугерене, общ. Главиница.
Внася: Кметът на общината
5. .........
04 Jun 2010 от Общински съвет

Мой ден, твой ден – пълен с добро! 1 юни най-светлият ден за деца, учители и жители на с.Листец и Вълкан.
P6010034.JPG P6010021.JPG

На 01.06.2010г. в с.Листец беше празнично, по обяд по улиците се стичаха хора,които се насочваха към едно място – в двора на детската градина”Пролет” с.Листец. Не за друго, а за да видят своите деца на техния двоен празник – 1 юни и обновената детска градина, украсена с пъстри балони и цветя.
Детското заведение отвори врати на международния ден на детето – 1 юни в с.Листец, общ.Главиница.
Да уважат събитието и покажат съпричастност към добрите начинания бяха дошли кметът на община Главиница Насуф Насуф, зам.кметовете,общинския председател ,общински съветници, кметове на населените места Зебил; Звенемир и Зарица; служители на Управление”Образование” , директори на ЦДГ-с.Калугерене; ЦДГ – с.Зафирово и ЦДГ –гр.Главиница и служители от ТСУ.
„Днешният ден 1 юни е най-светлият ден за селата Листец и Вълкан и всичките им жители.Листец за сетен път доказва, като истинско европейско селище,че умее не само добре да работи, но и много добре да празнува.” – започна тържеството водещата г-жа Илмие Хашим –кмет на с.Вълкан.
.......
03 Jun 2010 от Общинска администрация

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №30 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на
Общински съвет от заседание №30 / 23.04.2010г.
05 May 2010 от Общински съвет


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация