За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

О Б Я В Я В А - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти - наводнени:
2016_07_Obiava_Targ_Gorski_Kat.jpg

Свали обява от ТУК->2016_07_Obiava_Targ_Gorski_Kat.pdf
11 Jul 2016 от Общинска администрация


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Главиница приема предложения и становища относно Проекта за нова "Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Главиница.“ на e-mail:obsthina@ glavinitsa.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Главиница на адрес : гр. Главиница, ул.”Витоша” № 44.

1-МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА
2-ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Свали от ТУК->2016_07_proekt_naredba_uopm_glavinitsa.doc
07 Jul 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.06.2016 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси.
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.06.2016 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Решение № 210 на ОИК от 02.06.2016 год. за прекратяване на правомощията на Насуф Махмуд Насуф – Кмет на Община Главиница, избран на МИ 2015.
Внася: Месут Алиш
Председател на ОбС Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно Споразумение за разсрочване на дълг по договор с ДФ „земеделие”, а именно „реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра” осъществяван с финансова помощ по Програма за развитие на селските райони – 2007-2013 год. мярка 321, съгласно договор за финансиране с номер 19/321/01276 от 27.11.2012 год.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
3. Разглеждане на докладна записка относно Издаване на запис на заповед от Община Главиница в полза на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), в качеството му на Управляващ орган, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG05M9OP001-1.002-0043 от 10.05.2016 год. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”, за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0043 „Активни на местния трудов пазар”, сключен между Община Главиница и МТСП, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
21 Jun 2016 от Администрация

ОБЯВЯВА - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински недвижими имоти
ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински недвижими имоти, както следва:

СВАЛИ ОБЯВАТА ->2016_OBIAVA_Targ_Prod_Zemi_Glavinitsa.pdf
17 Jun 2016 от Общинска администрация


Проект на Правилник
1. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И УСЛУГИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
-> 2016_ProektPravilnikDeinostObshSavetSocPodp.pdf

2. МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И УСЛУГИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
-> 2016_ProektPravilnikDeinostObshSavetSocPodpMotivi.pdf
13 Jun 2016 от Общинска администрация


Проект на Наредба
1. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
-> 2016_ProektNaredbaEdnokPomoshtOtglDeca.pdf

2. МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
-> 2016_ProektNaredbaEdnokPomosOtglDecaMotivi.pdf
13 Jun 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 20.05.2016 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси.
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 25.05.2016 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Главиница за 2015 год.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
2. Разглеждане на докладна записка относноВъзлагане изработване на проект за разделяне на имот № 15031.28.67 по кадастралната карта на гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
3. Разглеждане на докладна записка относно Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
18 May 2016 от Администрация

Община Главиница спечели проект
2016_Proekt_aktivni.JPG

За повече информация->2016_Proekt_aktivni.pdf
17 May 2016 от Общинска администрация


ОБЯВЛЕНИЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2015 Г.
ОБЯВЛЕНИЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2015 Г.

2016_publ_obs_otchet_budjet2015.gif

Свали обявление от ТУК->2016_publ_obs_otchet_budjet2015.pdf
11 May 2016 от Общинска администрация


Публично обсъждане на стратегията на ВОМР за територията Главиница –Ситово.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
МЗХ обявява процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегията за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие ” от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В тази връзка на 25.05.2016г. от 10ч. на 4 ет. в Община Главиница ще се проведе публично обсъждане на стратегията на ВОМР за територията Главиница –Ситово.

Разгледай стратегия от ТУК->2016_mig_strateg_gl_sit_pr.pdf
10 May 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - водоеми
2016_Obiava_Targ_Язовири_33.gif

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->2016_Obiava_Targ_iazoviri_33.pdf
06 May 2016 от Общинска администрация


Заповед №0827 / 03.05.2016 - ОТМЯНА на Публичен търг за отдаване под наем на общински имоти- водоеми
Относно: ОТМЯНА на Публичен търг за отдаване под наем на общински имоти- водоеми

Свали заповед от ТУК->2016_ZapovedN0827_03_05_2016.pdf
04 May 2016 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация