За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №24 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на Общински съвет от заседание №24 / 30.11.2009г.
08 Dec 2009 от Общински съвет


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 30.11.2009 год. /понеделник/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно декларация за изразяване на интерес за изграждане на потенциални рибарски групи по мярка 4.1. “Развитие на рибарските области”, Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарски области” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007 – 2013 г./.
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и тяхната продажба.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно предоставяне на концесия на язовир в местността “Водоем”, съставляващ имот № 060252, землище с. Бащино, общинска публична собственост.
Внася: Кметът на общината
4. ....................
27 Nov 2009 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №23 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на Общински съвет от заседание №23 / 07.10.2009г.
22 Oct 2009 от Общински съвет


ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАДА
Културни мероприятия, посветени на празника на
гр. Главиница 26 октомври 2009г. – Димитровден


17.Х.2009 год. – 10:00 часа Общински преглед на местния фолклор – /събота/ с участието на осем читалища – Киносалон с. Зарица.

20.Х.2009 год. Конкурс за рисунка „Моят роден град” –
/вторник/ фоайе на НЧ „Христо Ботев” – гр. Главиница.

23.Х.2009 год. Гостува силистренски Драматичен театър
/петък/ „Сава Доброплодни”.

24.Х.2009 год. – 10:00 часа Мотокрос - на мотописта гр. Главиница.
/събота/

15:00 часа Футболна среща между отборите на ФК „Левски 96” – гр. Главиница и с. Брадвари.

17:30 часа Приветствие от Кмета на община Главиница
г-н Насуф Насуф към всички жители и гости на града.

18:30 часа Музикален концерт с участието на Джина Стоева –
на форума пред НЧ „Хр. Ботев” гр. Главиница.

26.Х.2009 год. – 08:30 часа В църковния храм „Свети Димитрий” ще бъде отслужена божествена литургия с тържествен водосвет”
Гости – свещеници от съседни общини.
11 Oct 2009 от Общинска администрация

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 07.10.2009 год. /сряда/ ОТ 15: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на докладна записка относно кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ за изграждането на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения с местно значение за питейно – битово водоснабдяване на населението в кв. “Шарман” гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината

2. Разглеждане на докладна записка относно кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ за изграждането на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения с местно значение за питейно – битово водоснабдяване на населението в кв. “Дрангоз” гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината

3. Разглеждане на докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи.
Внася: Кметът на общината

4. ..............
30 Sep 2009 от Общински съвет

З А П О В Е Д № 1426 / 08.09.2009г.
З А П О В Е Д
№ 1426 / 08.09.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница, чл.6, ал.1 и чл.14 от Наредба №19 за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

ОТКРИВАМ:
Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи, посочени по-долу с начин на трайно ползване „Ниви” от общинския поземлен фонд, за срок от три стопански години, с начални наемни цени на декар, както следва:....
-->>doc_logo_small.gifzapoved_N_1426.08.09.2009.doc
18 Sep 2009 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 1425 / 08.09.2009г.
З А П О В Е Д
№ 1425 / 08.09.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница и чл.20, ал.1 от Наредба №19 за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

ОТКРИВАМ:
Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи, посочени по-долу с начин на трайно ползване „Ерозирани ниви”, „Изоставени ниви” и ”Наводнени ниви” от общинския поземлен фонд, за срок от три стопански години, с начални наемни цени на декар, както следва:...
-->>doc_logo_small.gifzapoved_N_1425.08.09.2009.doc
18 Sep 2009 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1424 / 08.09.2009г.
ЗАПОВЕД № 1424 / 08.09.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, чл.17 и чл.19 от Наредба №19 за отдаване на земеделски земи от общинския поземлен фонд

ОБЯВЯВАМ :
Процедура за приемане на молби-декларации от малоимотни и безимотни граждани /МБГ/ за наемане на земеделски земи от общинския поземлен фонд

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:.....
-->>doc_logo_small.gifzapoved_N_1424.08.09.2009.doc
18 Sep 2009 от Общинска администрация


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №22 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на Общински съвет от заседание №22 / 30.07.2009г.

Актуализирани Наредби:

НАРЕДБА № 5 ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

НАРЕДБА № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница

-> Наредби на Общински съвет
11 Aug 2009 от Общински съвет


ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 4, Т. 1 ОТ ЗМСМА НА 30.07.2009 год. /четвъртък/ ОТ 14: 00 ЧАСА, СВИКВАМ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. ГЛАВИНИЦА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:


1. Разглеждане на докладна записка относно информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.
Внася: Кметът на общината

2. Разглеждане на докладна записка относно приемане на нова Наредба № 5 за пожарната безопасност на територията на община Главиница.
Внася: Председателят на Общинския съвет

3. ..................
28 Jul 2009 от Общински съвет

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №21 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
-> Решения на Общински съвет от заседание №21 / 25.06.2009г.
14 Jul 2009 от Общински съвет


АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА-С ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ БЮДЖЕТНАТА 2009 ГОДИНА

Настоящата АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА е разработена във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.12 от ПМС № 156/17.06.2009 г. Същата има за цел да осигури намаляване влиянието на икономическата и финансовата криза и финансовата стабилност на Община Главиница и структурите към нея, чрез ефективно управление на ресурсите си в период на икономическа криза през бюджетната 2009г.

doc_logo_small.gifАнтикризисна ПРОГРАМА 2009
07 Jul 2009 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация