За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 20.05.2016 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси.
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 25.05.2016 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:


1. Разглеждане на докладна записка относно Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Главиница за 2015 год.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
2. Разглеждане на докладна записка относноВъзлагане изработване на проект за разделяне на имот № 15031.28.67 по кадастралната карта на гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
3. Разглеждане на докладна записка относно Попълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
18 May 2016 от Администрация

Община Главиница спечели проект
2016_Proekt_aktivni.JPG

За повече информация->2016_Proekt_aktivni.pdf
17 May 2016 от Общинска администрация


ОБЯВЛЕНИЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2015 Г.
ОБЯВЛЕНИЕ - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА 2015 Г.

2016_publ_obs_otchet_budjet2015.gif

Свали обявление от ТУК->2016_publ_obs_otchet_budjet2015.pdf
11 May 2016 от Общинска администрация


Публично обсъждане на стратегията на ВОМР за територията Главиница –Ситово.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
МЗХ обявява процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегията за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие ” от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В тази връзка на 25.05.2016г. от 10ч. на 4 ет. в Община Главиница ще се проведе публично обсъждане на стратегията на ВОМР за територията Главиница –Ситово.

Разгледай стратегия от ТУК->2016_mig_strateg_gl_sit_pr.pdf
10 May 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - водоеми
2016_Obiava_Targ_Язовири_33.gif

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->2016_Obiava_Targ_iazoviri_33.pdf
06 May 2016 от Общинска администрация


Заповед №0827 / 03.05.2016 - ОТМЯНА на Публичен търг за отдаване под наем на общински имоти- водоеми
Относно: ОТМЯНА на Публичен търг за отдаване под наем на общински имоти- водоеми

Свали заповед от ТУК->2016_ZapovedN0827_03_05_2016.pdf
04 May 2016 от Общинска администрация


Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

Разгледай уведомление->2016_uved_inv_nam.04.2016.pdf
01 May 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 21.04.2016 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси.
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.04.2016 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД гр. Главиница за 2015 год.
Внася: Управител
на „ОП” ЕООД гр. Главиница
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 год.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
3. Разглеждане на докладна записка относно Приемане годишен анализ на дейностите и финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2015 год.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
4. Разглеждане на докладна записка относно Изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията та Община Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
5. Разглеждане на докладна записка относно Одобряване обща численост и структура на Общинска администрация гр. Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
6. Разглеждане на докладна записка относно Допълнение и изменение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” – гр. Главиница и разширяване функциите на предприятието.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
7. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Наредба и стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мера” от общинския поземлен фонд на Община Главиница.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
18 Apr 2016 от Администрация

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Главиница призовава гражданите да регистрират домашните си кучета и да не ги пускат свободно и без надзор на територията на общината.
Съгласно Наредба № 21 на Общински съвет – Главиница, както и съгласно „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница“, собствениците на кучета са задължени:
1. да регистрират кучетата си;
2. да заплатят годишна такса от 5 лв. за притежаването им;
3. под никакъв предлог да не ги пускат свободно и без надзор на територията на общината.
Апелираме към всички граждани да се обърнат към ветеринарен лекар за кастрация на кучетата си, тъй като кастрираните кучета са освободени от годишна такса.
На собствениците - нерегистрирали кучетата си и незаплатили годишна такса за притежаване на куче от 5 лв. в Община Главиница, ще се налагат глоби в размер от 50 до 200 лв. Кучетата могат да се регистрират и в кметствата по местоживеене.
Годишната такса за притежаване на куче се събира от 1 януари 2016 г. в отдел „Местни данъци и такси” – Община Главиница.
Информираме Ви също и за това, че към ОДБХ – Силистра – филиал Тутракан, е стартирала кампания за чипиране на домашни и служебни кучета и за въвеждането им в държавния регистър. За съдействие и допълнителна информация по въпроса се обърнете към регистриран ветеринарен лекар.
От здравна гледна точка съществуват няколко особено важни аспекта, свързани с неконтролираното увеличаване на кучешката популация. На първо място можем да поставим болестта бяс. Проявата на клинични признаци при човека и животните води до сигурна смърт. Хората се заразяват предимно при ухапване от болни кучета и други диви животни. Минималните мерки за превенция включват: контролиране на числеността на бездомните и домашни кучета; своевременна ваксинация на всички кучета; регулярно изследване за бяс на заловени диви животни с атипично поведение и намерени мъртви такива.
Тежки последици за здравето на човека причинява и паразитозата кучешка тения. Това е паразит, образуващ ларвните си мехури във вътрешните органи (черен дроб, мозък, бял дроб, очи и др.) на човека и домашните животни, като по този начин затрудняват техните функции. Основно лечение при тези случаи е оперативната намеса с всички произтичащи от това усложнения. Основната превенция срещу кучешката тения се основава на редовното (от 3 до 6 месеца) вътрешно обезпаразитяване на всички кучета, контрол върху техните екскременти (всеки стопанин е длъжен да събира оставените от техните кучета замърсявания). Доброто измиване на всички плодове и зеленчуци също е част от превенцията. Стопаните не трябва да хранят своите кучета със сурови вътрешни органи от домашни животни, защото по този начин могат да ги заразят с кучешка тения.
Домашните и скитащи кучета могат да станат преносител и на други опасни за човека болести: лаймска болест чрез кърлежите от род Ixodes, на бълхи, бруцелоза и др. Предпазването на хората от тези болести е възможно само чрез редовен контрол върху здравословното състояние на кучетата отговорни, за което са техните стопани.
Уважаеми стопани и граждани, за да предпазите вашето здраве и това на околните ви, използвайте знанията и опита на познатите ви ветеринарни лекари и специалисти!

СЮЗАН ХАСАН
Вр. И. Д. Кмет на Община Главиница
(Решение на ОбС № 58/23.02.2016 г.)С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Главиница Ви напомня, че периодът от 01.04. до 31.10.2016 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД- 144/17.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите.
Поради голямата опасност от възникване на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и ЗМ „Блатото край село Малък Преславец” е необходимо да се спазват забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, съгласно чл. 6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец”.
В случай на възникване на пожари на територията на Община Главиница на нарушителите ще бъдат съставяни актове на основание чл.85, ал.1 от Закона за защитените територии и чл.44 от Закона за опазване на земеделските земи.

От ръководството
на Общинска администрация
гр. Главиница

14.04.2016 г.
14 Apr 2016 от Общинска администрация


П О К А Н А за публично обсъждане на проект на Наредба за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на община Главиница
П О К А Н А
за публично обсъждане на проект на Наредба за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на община Главиница

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, отправям покана към всички заинтересовани страни за обсъждане на проект на Наредба за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на община Главиница, който предстои да се внесе за обсъждане в Общински съвет – Главиница.
Общественото обсъждане ще се проведе на 11.04.2016 г. от 17,00 часа в заседателна зала на Общински съвет - Главиница, намираща се на четвърти етаж на административната сграда на Община Главиница на адрес: гр. Главиница, ул. „Витоша“ №44, област Силистра.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), държавните органи, юридическите лица и гражданите могат да правят писмени предложения и становища по проекта на наредбата в срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА – до 11.04.2016 г. включително. Писмените предложения могат да се изпратят на email: obshtina@glavinitsa.bg или да ги депозират в Общинска администрация Главиница – Център за информация и услуги на гражданите, етаж 1, стая 1, както и на самото обществено обсъждане. Устните предложения може да се представят по време на общественото обсъждане.

Файл ( 2016_Proekt_Naredba_pasishta_meri.doc )– Проект на Наредба за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на община Главиница;
Файл ( 2016_Motivi_naredba_pash_meri.doc )- Мотивите към проекта за наредба.

Очакваме Вашите предложения и становища!

С уважение,

ВР. И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА:
п/п
/Сюзан Хасан/
25 Mar 2016 от Общинска администрация


Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба №11
Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница .

Разгледай от ТУК->2016_motivi_kam_NaredbaN11.doc
25 Mar 2016 от Общинска администрация


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот: самостоятелен обект с идентификатор № 15031.501.434.4.7 с площ 10,00кв.м. в сграда с идентификатор № 15031.501.434.4 по кадастралната карта на гр.Главиница, находяща се на ул.”Витоша” №46, обл.Силистра. АОС № 2292/28.01.2011г.
Обекта на търга ще се ползва съобразно предназначението му за „Офис” .
Търгът ще се проведе на 15.04.2016г. от 15:00 часа в заседателната зала на общината- ІVетаж.
Срок на наемното отношение – 3 години.
Първоначална месечна наемна цена – 20,00лв без ДДС /24,00лв. с ДДС/
Депозит за участие в търга в размер на 24,00лв. се внася по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00часа на 14.04.2016г.
Цената на комплект тръжна документация – 10,00лв. се закупува от Център за
информация и услуги срещу представяне на документа за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна
документация до 14.04.2016г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00ч. на 14.04.2016г.
Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на 22.04.2016г. на същото място и при същите условия.
20 Mar 2016 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация