За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 18.03.2016 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси.
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 21.03.2016 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Подаване на оставка на г-н Ерол Али – вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане на Решение № 58 по Протокол № 9/23.02.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница и избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Главиница до полагане на клетва от новоизбран кмет.
Внася: Председател ОбС
3. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане на Решение № 59 по Протокол № 9/23.02.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.
Внася: Председател ОбС
4. Разглеждане на докладна записка относно Изменение и допълнение на Решение № 60/2016 год. на Общински съвет – Главиница за отдаване под наем или аренда на общински имоти с НТП „Пасище, мера“.
Внася: Сюзан Хасан
Вр. изп. дл. Кмет на Община
5. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане на Решение № 61 от Протокол № 9/23.02.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.
Внася: Председател ОбС
12 Mar 2016 от Администрация

Проект на списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасище, мера"
Проект на списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасище, мера" собственост на община Главиница за индивидуално ползване, съгласно чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ПРОЕКТ->2016_pasi6ta_za_sayta_2016_ip-1.pdf
12 Mar 2016 от Общинска администрация


ОБЯВА
2016_proekt_obiava.jpg
09 Mar 2016 от Общинска администрация


Формули и правила за разпределение между общинските учебни заведения на територията на Община Главиница на средствата
Заповед №0445 / 26.02.2016
->2016_Zapoved0445_26_02_2016.pdf
29 Feb 2016 от Общинска администрация


Общински горски територии, забранени за паша на селскостопански животни по землища
Заповед № 0436 / 24.02.2016
->2016_Zapoved_N_0436_24_02_2016.pdf.pdf
29 Feb 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 01.03.2016 год. /вторник/ от 08:30 часа, свиквам извънредно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:1. Разглеждане на докладна записка относно Даване на съгласие за сключване на договор между „В и К” ООД – гр. Силистра и Асоциация по В и К на обособена територия.
Внася: Председател ОбС
Председател на Общински съвет - Месут Алиш
29 Feb 2016 от Администрация


Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи
Заповед №РД 09-165-59/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-59_12.02_StefanKaradja.pdf

Заповед №РД 09-165-60/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-60_12.02_Kosara.pdf

Заповед №РД 09-165-61/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-61_12.02_Podles.pdf

Заповед №РД 09-165-62/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-62_12.02_Sokol.pdf

Заповед №РД 09-165-63/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-63_12.02_Dichevo.pdf

Заповед №РД 09-165-64/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-64_12.02_Sokol.pdf

Заповед №РД 09-165-81/15.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-81_15.02_Osen.pdf

Заповед №РД 09-165-82/15.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-82_15.02_Chernogor.pdf
20 Feb 2016 от Общинска администрация


Заповед №РД 09-165-52/10.02.2016,№РД 09-165-53/10.02.2016,№РД 09-165-54/10.02.2016
Заповед №РД 09-165-52/10.02.2016
Тук
->2016_ZN_09-165-52_10.02.06_Razp_mas_Bashtino.pdf

Заповед №РД 09-165-53/10.02.2016
Тук
->2016_ZN_09-165-53_10.02.06_Razp_mas_Kolarovo.pdf

Заповед №РД 09-165-54/10.02.2016
Тук
->2016_ZN_09-165-54_10.02.06_Razp_mas_M.Preslavec.pdf
16 Feb 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 19.02.2016 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси.
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.02.2016 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане решение № 56/08.02.2016 год. на ОбС – Главиница от Сениха Бейхан Неази – вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница с писмо с вх. № П- 047/10.02.2016 год.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане решение № 57/08.02.2016 год. на ОбС – Главиница от Сениха Бейхан Неази – вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница с писмо с вх. № П- 047/10.02.2016 год.
Внася: Председател ОбС
3. Разни
16 Feb 2016 от Администрация


Заповед №РД 09-165-35/29.01.2016,№РД 09-165-36/29.01.2016,№РД 09-165-37/29.01.2016
Заповед №РД 09-165-35/29.01.2016
Тук
->2016_09-165-35_zafirovo_razpredelenie_na_masivi.pdf

Заповед №РД 09-165-36/29.01.2016
Тук
->2016_09-165-36_Bogdanci_razpredelenie_masivi.pdf

Заповед №РД 09-165-37/29.01.2016
Тук
->2016_09-165-37_Glavinitsa_razpredelenie_na_masivi.pdf
05 Feb 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 04.02.2016 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 08.02.2016 год. /понеделник/ от 11:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Стратегия за управление на общинската собстевонст за периода 2015-2019год.
Внася: Сениха Неази
вр. и. д. Кмет на Община Главиница
/Съгласно Заповед № РД-20-3/07.01.2016 г.
на Областния Управител на област Силистра/
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собстевонст за 2016 год.
29 Jan 2016 от Администрация

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ЖИТЕЛИ ЗА СТАРТИРАНЕ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ЖИТЕЛИ ЗА СТАРТИРАНЕ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИВ изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” ще се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявлениe (Приложение № 1) по настоящ адрес в общината (района) – партньор по Проекта от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително. В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием може да бъде удължен най-късно до 29.01.2016 г.

В случай, че медицинският специалист е трудово зает наемането му по проекта може да бъде осъществено чрез сключване на договор за услуга (граждански договор) при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки или чрез втори трудов договор, при спазване разпоредбите на Кодекса на труда. Максимална месечна заетост до 80 часа.

Медицинските специалисти, които не са трудово заети могат да бъдат наети чрез договор за услуга (граждански договор) или трудов договор. Максимална месечна заетост до 168 часа.

Възнаграждението за извършването на здравните услуги предоставяни от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 лв. (четири лева) на час.
22 Jan 2016 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация