За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи
Заповед №РД 09-165-59/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-59_12.02_StefanKaradja.pdf

Заповед №РД 09-165-60/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-60_12.02_Kosara.pdf

Заповед №РД 09-165-61/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-61_12.02_Podles.pdf

Заповед №РД 09-165-62/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-62_12.02_Sokol.pdf

Заповед №РД 09-165-63/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-63_12.02_Dichevo.pdf

Заповед №РД 09-165-64/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-64_12.02_Sokol.pdf

Заповед №РД 09-165-81/15.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-81_15.02_Osen.pdf

Заповед №РД 09-165-82/15.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-82_15.02_Chernogor.pdf
20 Feb 2016 от Общинска администрация


Заповед №РД 09-165-52/10.02.2016,№РД 09-165-53/10.02.2016,№РД 09-165-54/10.02.2016
Заповед №РД 09-165-52/10.02.2016
Тук
->2016_ZN_09-165-52_10.02.06_Razp_mas_Bashtino.pdf

Заповед №РД 09-165-53/10.02.2016
Тук
->2016_ZN_09-165-53_10.02.06_Razp_mas_Kolarovo.pdf

Заповед №РД 09-165-54/10.02.2016
Тук
->2016_ZN_09-165-54_10.02.06_Razp_mas_M.Preslavec.pdf
16 Feb 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 19.02.2016 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянна комисия по бюджет и финанси.
- Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.02.2016 год. /вторник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане решение № 56/08.02.2016 год. на ОбС – Главиница от Сениха Бейхан Неази – вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница с писмо с вх. № П- 047/10.02.2016 год.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Върнато за ново обсъждане решение № 57/08.02.2016 год. на ОбС – Главиница от Сениха Бейхан Неази – вр. изп. дл. Кмет на Община Главиница с писмо с вх. № П- 047/10.02.2016 год.
Внася: Председател ОбС
3. Разни
16 Feb 2016 от Администрация


Заповед №РД 09-165-35/29.01.2016,№РД 09-165-36/29.01.2016,№РД 09-165-37/29.01.2016
Заповед №РД 09-165-35/29.01.2016
Тук
->2016_09-165-35_zafirovo_razpredelenie_na_masivi.pdf

Заповед №РД 09-165-36/29.01.2016
Тук
->2016_09-165-36_Bogdanci_razpredelenie_masivi.pdf

Заповед №РД 09-165-37/29.01.2016
Тук
->2016_09-165-37_Glavinitsa_razpredelenie_na_masivi.pdf
05 Feb 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 04.02.2016 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
- Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 08.02.2016 год. /понеделник/ от 11:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Стратегия за управление на общинската собстевонст за периода 2015-2019год.
Внася: Сениха Неази
вр. и. д. Кмет на Община Главиница
/Съгласно Заповед № РД-20-3/07.01.2016 г.
на Областния Управител на област Силистра/
2. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собстевонст за 2016 год.
29 Jan 2016 от Администрация

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ЖИТЕЛИ ЗА СТАРТИРАНЕ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ЖИТЕЛИ ЗА СТАРТИРАНЕ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИВ изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” ще се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявлениe (Приложение № 1) по настоящ адрес в общината (района) – партньор по Проекта от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително. В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием може да бъде удължен най-късно до 29.01.2016 г.

В случай, че медицинският специалист е трудово зает наемането му по проекта може да бъде осъществено чрез сключване на договор за услуга (граждански договор) при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки или чрез втори трудов договор, при спазване разпоредбите на Кодекса на труда. Максимална месечна заетост до 80 часа.

Медицинските специалисти, които не са трудово заети могат да бъдат наети чрез договор за услуга (граждански договор) или трудов договор. Максимална месечна заетост до 168 часа.

Възнаграждението за извършването на здравните услуги предоставяни от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 лв. (четири лева) на час.
22 Jan 2016 от Общинска администрация


Oбщина Главиница има разработен проект
Oбщина Главиница има разработен проект на горскостопански план на общинските горски територии, писмени становища и предложения по него могат да се подават в община Главиница в срок до 15.01.2016 г.

Свали от тук->2016_gor_stop_Glavinica.rar
15 Jan 2016 от Общинска администрация


Публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015г.-2019г.
Публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015г.-2019г.

П О К А Н А

На основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015г.-2019г., което ще проведе на 22.01.2015г. (петък) от 16:00 ч., в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV.

ПРОЕКТ->2016_ProektStrategia_2015_2019.pdf

02.01.2016г.
02 Jan 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.32, ал.1, от ЗМСМА и във връзка с чл.30, ал.10 от ЗМСМА и Заповед №РД–20–58/28.12.2015 год. на Областния Управител област Силистра на 04.01.2016 год. /понеделник/ от 11:00 часа, свиквам заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет. 2 на Общински съвет при следния – дневен ред:1. Полагане на клетва на новоизбраните общински съветници – Гюлсевер Шевкъ Мехмед и Първолета Рангелова Антонова.


Председател на Общински съвет - Месут Алиш
30 Dec 2015 от Администрация


ПОКАНА
На основание чл.45, ал.4 и ал.9 от ЗМСМА и Заповед № АК – 02 – 11/28.12.2015 год. на Областния Управител област Силистра на 08.01.2016 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет. 2 на Общински съвет при следния – дневен ред:


1. Преразглеждане на решенията от Протокол № 4/21.12.2015 год. взети на редовно заседание на Общински съвет гр. Главиница на 21.12.2015 год.

2. Дневния ред на заседанието на 30.12.2015 год. следва да се има в предвид, като част от Дневния ред на насроченото за 08.12.2015 год. редовно заседание при оспорване на решенията от проведеното на 30.12.2015 год. редовно заседание на Общински съвет гр. Главиница от Областния Управител при законоустановения ред.

3. Всички общински съветници са запознати с дневния ред на заседанието насрочено за 30.12.2015 год. 7 /седем/ дена преди провеждането му и възраженията за не спазен срок няма да бъдат основателни.

Председател на Общински съвет - Месут Алиш
30 Dec 2015 от Администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 28.12.2015 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.12.2015 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно План – сметка и размер такса „Битови отпадъци” за 2016 год. на територията на Община
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Осигуряване на средства за транспорт на учениците от СОУ „Васил Левски” гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Внася: Председател ОбС
4. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишен отчет за състоянието на общинска собственост и резултат от нейното управление за 2015 год.
22 Dec 2015 от Администрация

Заповед №2155 / 15.12.2015
2015_zap2155_15_12_2015.jpg
15 Dec 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация