За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
*Устройство на територията*
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Общински предприятия
Медии

 

 

 

 
Новини от и за Община Главиница

 

 

<< Previous 1 2 Next >>

 

Oбщина Главиница има разработен проект
Oбщина Главиница има разработен проект на горскостопански план на общинските горски територии, писмени становища и предложения по него могат да се подават в община Главиница в срок до 15.01.2016 г.

Свали от тук->2016_gor_stop_Glavinica.rar
15 Jan 2016 от Общинска администрация


Публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015г.-2019г.
Публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015г.-2019г.

П О К А Н А

На основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015г.-2019г., което ще проведе на 22.01.2015г. (петък) от 16:00 ч., в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV.

ПРОЕКТ->2016_ProektStrategia_2015_2019.pdf

02.01.2016г.
02 Jan 2016 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.32, ал.1, от ЗМСМА и във връзка с чл.30, ал.10 от ЗМСМА и Заповед №РД–20–58/28.12.2015 год. на Областния Управител област Силистра на 04.01.2016 год. /понеделник/ от 11:00 часа, свиквам заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет. 2 на Общински съвет при следния – дневен ред:1. Полагане на клетва на новоизбраните общински съветници – Гюлсевер Шевкъ Мехмед и Първолета Рангелова Антонова.


Председател на Общински съвет - Месут Алиш
30 Dec 2015 от Администрация


ПОКАНА
На основание чл.45, ал.4 и ал.9 от ЗМСМА и Заповед № АК – 02 – 11/28.12.2015 год. на Областния Управител област Силистра на 08.01.2016 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет. 2 на Общински съвет при следния – дневен ред:


1. Преразглеждане на решенията от Протокол № 4/21.12.2015 год. взети на редовно заседание на Общински съвет гр. Главиница на 21.12.2015 год.

2. Дневния ред на заседанието на 30.12.2015 год. следва да се има в предвид, като част от Дневния ред на насроченото за 08.12.2015 год. редовно заседание при оспорване на решенията от проведеното на 30.12.2015 год. редовно заседание на Общински съвет гр. Главиница от Областния Управител при законоустановения ред.

3. Всички общински съветници са запознати с дневния ред на заседанието насрочено за 30.12.2015 год. 7 /седем/ дена преди провеждането му и възраженията за не спазен срок няма да бъдат основателни.

Председател на Общински съвет - Месут Алиш
30 Dec 2015 от Администрация


ПОКАНА
На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 28.12.2015 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам заседание на:
- Постоянната комисия по бюджет и финанси.
- Постоянната комисия по стопанските дейности, екология и транспорт.
- Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
- Постоянна комисия по образование, религия и спорт.
Заседанието на постоянните комисии ще се проведе в заседателната зала на 4 етаж.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.12.2015 год. /сряда/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала - етаж 2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

1. Разглеждане на докладна записка относно План – сметка и размер такса „Битови отпадъци” за 2016 год. на територията на Община
Внася: Кметът на общината
2. Разглеждане на докладна записка относно Осигуряване на средства за транспорт на учениците от СОУ „Васил Левски” гр. Главиница.
Внася: Кметът на общината
3. Разглеждане на докладна записка относно Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Внася: Председател ОбС
4. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишен отчет за състоянието на общинска собственост и резултат от нейното управление за 2015 год.
22 Dec 2015 от Администрация

Заповед №2155 / 15.12.2015
2015_zap2155_15_12_2015.jpg
15 Dec 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 21.12.2015 год. /понеделник/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

Полагане на клетва на Общински съветник

1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на състава на Постоянните комисии към Общински съвет.
Внася: Председател ОбС
3. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на основното месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Главиница.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2016 год.
13 Dec 2015 от Администрация

ПРОЕКТ за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Главиница за определяне размера на местните данъци на територията на община Главиница
ПРОЕКТ за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Главиница за определяне размера на местните данъци на територията на община Главиница

1 - Проект ->2015_proekt_Naredba_16.doc
2 - Мотиви ->2015_motivi_Naredba_16.doc
10 Dec 2015 от Общинска администрация


Обява
2015_12_09_obiava.jpg
10 Dec 2015 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016г.
П О К А Н А

На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на община Главиница, кани жителите на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИУЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2016год., което ще се проведе на 28.12.2015г. (понеделник) от 16.00ч. в заседателната зала на общината –гр.Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж ІV.

Свали програма->ProektGodPrograma2016.pdf

07.12.2015г.
07 Dec 2015 от Общинска администрация


ПОКАНА
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 11.12.2015 год. /петък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

Полагане на клетва на Общински съветник

1. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Внася: Председател ОбС
2. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на състава на Постоянните комисии към Общински съвет.
Внася: Председател ОбС
3. Разглеждане на докладна записка относно Определяне на основното месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Главиница.
Внася: Кметът на общината
4. Разглеждане на докладна записка относно Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2016 год.
Внася: Кметът на общината
5. Разглеждане на докладна записка относно Актуализация на поименния списък за капиталови разходи. ........
04 Dec 2015 от Администрация

ПРОЕКТ за изменение
ПРОЕКТ за изменение - ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ГЛАВИНИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.Свали проект->2015_izmenenie_pravilnik_obs_1.doc
2.Мотиви към проект.. ->2015_motivi_pravilnik_OBS_1.doc
28 Nov 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next >>

 


А
рхив на Новините

Нова банкова сметка, която ще обслужва местните данъци и такси в община Главиница, в сила от 01.12.2016 г.

 

Профил на Купувача

 

 

 

 

Публични регистри

 

Ято от бели щъркели гостува

в град Главиница

Ято от бели щъркели гостува в град Главиница

 

Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10години” в с. М.Преславец

 

 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ “Кокиче

 

 

ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КЪМ ПСОВ – ГР.ГЛАВИНИЦА.

 

Мотокрос 2015 Главиница

 

МАЛОПРЕСЛАВСКОТО БЛАТО – ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ

Малопреславското блато - Царството

на водните лилии

 

ЛИДЕР СИЛИСТРА+

 

 

 


Тук можете да проверите Вашият здравноосигурителен

статус

 

Информационен

портал за хора с увреждания

Вестник Тутракански глас

 

Избори

 

Частични избори за кмет на Община Главиница
Местни избори 2015

 

Парламентарни избори 2014

 

Парламентарни избори 2013

 

Национален референдум

Фондация Програма Достъп до Информация