За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Инфраструктура

 

Първокласни пътища на територията на общината Главиница е задоволително. В територията на община Главиница попадат 23 населени места, от които 22 села и 1 град.

 
В територията на общината има два каптажа в гр.Главиница. Те са с дебит от 1.5 л/сек.   Дълбоко-сондажните кладенци са 18 на брой,разпределени по населени места.  
 

Общината е с добре развита съобщителна мрежа и е с добре развито електроснабдяване.

 

Населени места

 

В територията на община Главиница попадат 23 населени места, от които 22 села и 1 град.

 

Транспортна инфраструктура

 

Състоянието на транспортната инфраструктура в община Главиница е задоволително. Първокласни пътища на територията на общината няма. Второкласните пътища са с дължина от16.5 км. Третокласните са с дължина 48.2 км, а четвъртокласните са 57.4 км. Общината разполага с 1700 км селскостопански пътища и 20 км горски пътища.

 

ВИК

 

На територията на общината има два каптажа в гр.Главиница. Те са с дебит от 1.5 л/сек. Дълбоко-сондажните кладенци са 18 на брой,разпределени по населени места както следва: с.Сокол – 1бр., с.Зафирово – 3 бр., с.Дичево – 1 бр., с.Коларово – 1 бр., с.Падина – 2 бр., с.Подлес – 1 бр., с.Звенимир – 4 бр., с.Стефан Караджа – 1 бр., с.Черногор – 1 бр., гр.Главиница – 3 бр. Техният дебит е 11 л/сек. Зоните помпени станции са 11 броя, разположени по един във всяко от следните населени места: с.Зафирово, с.Малък Преслав, с.Долно Ряхово, с.Дичево, с.Сокол, с.Падина, с.Звенимир, с.Черногор, с.Стефан Караджа, с.Подлес и гр.Главиница.

   а) Водосъдържаемост

Кула – водоем – с.Зафирово - 100 куб.м.
Кула – водоем – с.Богданци - 100 куб.м.
Кула – водоем – с.Долно Ряхово - 100 куб.м.
Кула – водоем – с.Сокол - 100 куб.м.
Кула – водоем – с.Коларово - 100 куб.м.
Кула – водоем – с. Суходол - 100 куб.м.
Кула – водоем – с.Черногор - 100 куб.м.
Кула – водоем – с.Стефан Караджа - 100 куб.м.
Кула – водоем – с.Ножарево - 100 куб.м.
Кула – водоем – с.Зебил - 100 куб.м.
Кула – водоем – с.Звенимир - 100 куб.м.
Напорен резервоар – гр. Главиница – 2000 куб.м
Напорен резервоар – с.Долно Ряхово – 350 куб.м
Напорен резервоар – с.Малък Преславец – 2000 куб.м
Напорен резервоар – с.Подлес – 150 куб.м
Напорен резервоар – с.Бащино – 150 куб.м
Напорен резервоар – СУПЗ – гр.Главиница – 250 куб.м


   б) Общата дължина на външни (магистрални) водопроводи е 138 934м
   
   в) Водоснабдителна мрежа.

       Водопроводната мрежа е строена през 40-те, 50-те, 60-те, 70-те години на миналия век. 97 % от АЦ тръби, които са амортизирани, от където идва и големия брой аварии – 290 бр. до м.ноември 2004г., а само 3 % от водопроводната мрежа е с РРЕ тръби. Общата дължина на вътрешната водопроводна мрежа е 150 992 м. Дължина на водопроводната мрежа в Технически район гр.Главиница е 289926 м. Броят на абонаментите е 5187 от населението и 475 от обществения сектор. Общо броят на абонатите е 5662.

 

 

Електроснабдяване

 

Община Главиница е с добре развито електроснабдяване. На територията и няма населени места без електроснабдяване. Приоритет за общината е подмяна на осветителните тела в уличната мрежа. Направена е подмяна на уличните лампи с енерго-спестяващи в 5 населени места. За 2005г. са предвидени подмяна с енерго-спестяващи лампи за улично осветление в още 6 населени места в общината. Общината се захранва от подстанция гр. Тутракан. Работещата мрежа е 120/20КВ. Мрежата с ниско напрежение е предимно въздушна. През територията на общината преминават и транзитни електропроводи 400 КВ и 220 КВ.