За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Население

 

Общият брой на населението е 13 848 души.

То е съставено от българи, турци и роми.

 

Брой по населени места

Населено място

Брой население

1. с.Бащино

218

2. с.Богданци

668

3. с.Вълкан

494

4. гр.Главиница

2233

5. с.Дичево

764

6. с.Долно Ряхово

460

7. с.Зафирово

1088

8. с.Звенимир

582

9. с.Зебил

863

10. с.Зарица

536

11. с.Калугерене

740

12. с.Коларово

510

13. с.Косара

314

14. с.Листец

719

15. с.Малък Преславец

342

16. с.Ножарево

821

17. с.Осен

156

18. с.Падина

480

19. с.Подлес

217

20. с.Сокол

435

21. с.Стефан Караджа

1008

22. с.Суходол

1027

23. с.Черногор

567

Възрастова характеристика

До 19 г

Мъже

1611

Жени

1568

20 – 59 г

Мъже

3843

Жени

3643

Над 60 г

Мъже

1423

Жени

1769

 

 
 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ ПО ОТРАСЛИ

 
 

Селско стопанство

2180

Промишленост

1421

Транспорт

92

Услуги

1691

 

  Квалификация на трудоспособното население

 

Заети

5384

Безработни

1912

 

  Безработица по показатели

              

а) По възраст 

До 19 г.

74 души

От  20 до 24 г.

145 души

От 25 до 29 г.

206 души

От 30 до 34 г.

276 души

От 35 до 39 г.

228 души

От 40 до 44 г.

229 души

От 45 до 49 г.

257 души

От 50 до 54 г.

251 души

Над 55 г.

246 души

 

            б) По пол

Жени

1025 души

Мъже

887 души

 

            в) По професия

Специалисти

92 души

Работници

364 души

Без образование

1456 души

 

            г) По образование

Висше

22

Средно

522

Средно общообразователно

1050

Основно и по - ниско

318