За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Отдих и туризъм

 

На територията на общината хотели, почивни домове, атракционни и природни паркове няма. Селският туризъм също не е развит.

  Защитени територии

       Защитена местност е “Блатото край село Малък Преславец”. То е обявено е за такава със Заповед № РД – 411 от 28.04.2004г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр.48 / 04.06.2004г.).

  Забележителности

       Блатото “Малък Преславец” разположено на 412 км. по р. Дунав и на 3-4 км. от едноименното село. Намира се на около 20 км. западно от езерото “Сребърна” и е отделено от р. Дунав с дига. Източната страна на блатото е в съседство с обработваеми площи, южната му граница се очертава от смесена гора, западната е дигата, която го отделя от реката, а северната ширина се определя от шосеен път, водещ от селото до пристанището. Общата площ на блатото е 38,5 ха. Трябва да се отбележи, че по структура и строеж то прилича много на езерото “Сребърна”. Геоложката му история е много интересна. Преди около един милион години североизточната част на дунавската равнина е вече суша. Върху тази суша се е образувало езерото благодарение на ерозионната дейност на кватерната река, която е отмивала съществуващите там гетски пясъци. Последните са нестабилни и неспоени, лесно се рушат и поддават на свличане и промиване. Този процес разширява устието на реката и намалява скоростта на течението, а носените пясъци формират пясъчна коса. Блатото има обширно водно огледало и малка заливна тераса, която при покачване на водите се увеличава.

       Климатът на този район се характеризира със студена снежна зима, през която блатото замръзва. Лятото е горещо и сухо и блатото губи част от водите си.Поради равнинния си релеф и широката си отвореност на север през зимата тук безпрепятствено нахлуват студени ветрове. Средните януарски температури са минус 22-23 градуса С. Летните температури са високи, но средните са + 22-26 градуса С, най-високите 35-38 градуса С. Валежните суми са 560 мм. Характерни за късната есен и ранната пролет са продължителните мъгли. От непериодичните климатични явления са сланите през пролетта и есента.
        По настоящем водозахранването на блатото е от повърхностно течащи води, вероятно и на подпочвени извори. Водната му повърхност е над средното дунавско ниво. Дълбочината му в северозападната част достига 5 м. Наклонът на дъното в южните части е около 2 градуса, което води до резки промени на водната площ при леко покачване на водите.
        Около блатото могат да се видят следните растителни видове: синя жлъчка, пореч, червена детелина, дребна и издута водна леща, безкоренчеста волфия, вногокоренчеста спиродела, плаващ роголистник, водно лютиче, теснолистен и широколистен папур и безспорно растението номер едно на блатото - бялата водна лилия.Най-богат е птичия свят през пролетта и лятото. Могат да се видят гривеста чапла, малка и голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, белобуза рибарка, през цялата година - тръстиков блатар, мишелов, ливаден блатар, кос, сокол, белочела водна кокошчица /лиска/ - нейното присъствие говори, че водите на блатото са чисти. Още белоока потапница, голям гмурец, лятно бърне, корморан, воден бик.
        Блатото “Малък Преславец” е обявено за природна забележителност със заповед № 310 от 19.04.1986 година на КОПС.