За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ (12.05.2013)
С указ № 57  на президента на Република България Росен Плевнелиев, издаден на 13 март 2013 г., на основание чл. 99, ал.5 от Конституцията на Република България (ДВ бр. 25/2013 г.) ,  12 май 2013 г. е определен за дата на произвеждане на парламентарни избори. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЯ НА ЦИК - портал на Централната избирателна комисия

 
ГД ГРАО - портал на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ХРОНОГРАМА НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 12.05.2013 Г. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Областна администрация-Силистра-> САЙТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 20 - СИЛИСТРЕНСКИ
ОБЩИНА: ГЛАВИНИЦА
*ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

СЪОБЩЕНИЕ-ОТНОСНО: Избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: Избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението 

 

I. Избирателни секции на територията на област Силистра, които ще бъдат пригодени за гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението според Решение № 20 от 18 януари 2013 на РИК - Силистра, съгласно изискванията на Решение № 56-НР от 30 ноември на ЦИК:

 

1.   На територията на община Алфатар избирателна за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението:

·       секция № 20 01 00 202, с адрес гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров"15 /НЧ "Й.Йовков"/;

Заявки за помощ в изборния ден:

На адрес: гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 6

дл. лице: Диана Борисова Лечева, Виктория Василевна Василенко

На телефон:086/811 610, 086/811 614, 08673/21 82, 08673/21 76

Заявките се приемат всеки ден до 11 май 2013г. включително от 08.30-17.30 ч., а на 12 май 2013 г./изборния ден/ от 07.00-19.30 ч.

 

 

2.    На територията на община Главиница избирателни секции за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението:

·       20 07 00 301, с адрес гр.Главиница, ул."Оборище"№57 /Училище/,

·       20 07 00 309, с адрес с.Зафирово, ул."Ген.Атила Зафиров" №78 /сграда на РПК/; 

Заявки за помощ в изборния ден:

На адрес: гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44, ет. 2, стая 4

дл. лице Айгюл Аптикерим

На телефон: 086/36 20 40

и дл. лице Гюлжан Юмер /гл.специалист „ГРАО”/

На телефон: 0879 39 60 00

Заявките се приемат всеки ден до 11 май 2013г. включително от 08.30-17.30 ч., а на 12 май 2013 г./изборния ден/ от 07.00-19.30 ч.

 

3..........................

07 May 2013 от Общинска администрация

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
                                 в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
                                 (чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)
                                                   (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА,   община ГЛАВИНИЦА,
         населено място ГР.ГЛАВИНИЦА          кметство: ...................  секция № 301
         адрес на избирателна секция: ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
        


Свали целия списък от ТУК> ...................
.
30 Apr 2013 от Общинска администрация

Обучителни материали
 

Обучителни материали:

29 Apr 2013 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ
Относно: заявки за помощ в изборния ден.

Уведомяваме Ви че, избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението могат да направят заявки за помощ преди и на самия изборен ден на следните телефони:

на тел. 08636 20 40 или на адрес,
гр. Главиница – общинска администрация,
ул. „Витоша” № 44, ет. 2,стая № 4 /канцелария на кмета/ -
длъжностно лице Айгюл Аптикерим, и на GSM 0879396001 – дл. лице Гюлжан Рамис- гл. спец. „ГРАО” при община Главиница,

Общинска администрация
Гр. Главиница

27 Apr 2013 от Общинска администрация


УВЕДОМЛЕНИЕ
izbori_2013_obuchenie.jpg
25 Apr 2013 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 0616 / 10.04.2013
ZapovedN0616_10_04_2013.jpg

Свали заповед от ТУК->ZapovedN0616_10_04_2013.pdf
10 Apr 2013 от Общинска администрация


УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Изх. № П-1266 / 03.04.2013 г.

До
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”,
КОАЛИЦИЯ „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”,
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”,
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”,
КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”,
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НДСВ”

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Провеждане на консултации за определяне съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК) на територията на Община Главиница, съгласно чл.34, ал.2 от Изборния кодекс (ИК) и Решение №2156-НС/14.03.2013 г. на ЦИК, за произвеждане на избори за народни представители на 12.05.2013 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви уведомяваме и каним на консултации за определяне съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК) по чл.34, ал.2 от Изборния кодекс, които ще се проведат на 09 април 2013 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала в административната сграда на Община Главиница с адрес – град Главиница, ул. „Витоша” №44 /ет. ІV/.
2. Във връзка с чл.34, ал.2 от Изборния кодекс кметовете на общини провеждат консултации за съставите на СИК и подвижна СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, както следва:
а) парламентарно представени партии и коалиции от партии:
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”,
КОАЛИЦИЯ „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”,
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”,
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”,
КОАЛИЦИЯ „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”;
б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - Политическа партия „НДСВ”.
3. Съгласно чл.35, ал.1 от ИК броят на членовете на СИК се определя според броя на избирателите в съответната секция, както следва: за секция до 500 избиратели – до 7 членове, но не по-малко от 5 членове, а за секция над 500 избиратели – до 9 членове, но не по-малко от 5 членове. Съгласно чл.35, ал.2 от ИК броят на членовете на подвижна СИК е до 7 членове, но не по-малко от 5.
4. При определяне съставите и ръководствата на СИК се спазват разпоредбите на чл.35, ал. 3 и ал.4 от ИК.
5. При провеждането на консултациите при Кмета на общината партиите и коалициите от партии по т.2 от настоящото уведомление следва да представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижна СИК, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага, както и актуален телефон за контакт с предложеното лице;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 13.03.2013 г., или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите и коалициите при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия (РИК).

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на общината до РИК–Силистра.
Настоящото уведомление е обявено на информационното табло на Община Главиница и е публикувано на официалната интернет страница www.glavinitsa.bg в рубриката „Парламентарни избори”.С уважение,
Хюсеин Хамди
Кмет на Община Главиница


03 Apr 2013 от Общинска администрация

Съобщение относно вписване в списък по настоящ адрес
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА

Съобщение

Oтносно - вписване в списък по настоящ адрес

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 27 април 2013 година/. Искането се прави писмено /Приложение №20 от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 година/ пред общинските администрации по настоящ адрес на лицето.

Свали Приложение №20 от ТУК->PrilojenieN20.doc
03 Apr 2013 от Общинска администрация


Съобщение относно гласуване с подвижна избирателна урна
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА

Съобщение

Oтносно- гласуване с подвижна избирателна урна

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си до 11 АПРИЛ 2013 година. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до общинска администрация по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес.

-Приложение №20 от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 година

Свали Приложение от №20 от ТУК->PrilojenieN20.doc

-Приложение №24 от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 година

Свали Приложение от №24 от ТУК->PrilojenieN24.doc

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА - ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7630 гр.Главиница, ул.”Витоша” №44
tel. (08636) 20 40, 22 84, 22 64
fax: 22 58
e-mail: obshtina@glavinitsa.bg
03 Apr 2013 от Общинска администрация


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 20 - СИЛИСТРЕНСКИ
ОБЩИНА: ГЛАВИНИЦА
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГЛАВИНИЦА КМЕТСТВО:

СВАЛИ ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ОТ ТУК-> ......................
28 Mar 2013 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 Next >>