За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Планове, стратегии , програми

 

*СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015г. – 2019 г.

 


 

 

Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2
за периода 2014-2020 г.

 


 

AНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА - С ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ БЮДЖЕТНАТА 2009 ГОДИНА

 

Настоящата АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА е разработена във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.12 от ПМС № 156/17.06.2009 г. Същата има за цел да осигури намаляване влиянието на икономическата и финансовата криза и финансовата стабилност на Община Главиница и структурите към нея, чрез ефективно управление на ресурсите си в период на икономическа криза през бюджетната 2009г.

 

АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА

 


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 2014-2020 Г.

 

Общинският план за развитие разглежда въпроси в различни мащаби, осигурявайки интегрирана посока на развитие на територията и различните местни общности на територията на община Главиница. Като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчивото развитие.

 

Общински план за развитие на община Главиница 2014-2020 година - в PDF формат.

 


 

План за развитие на община Главиница 2007-2013 година

 

Планът за развитие на Община Главиница за периода 2007 – 2013 г. е разработен на основание чл. 14 от Закона за регионално развитие, обн. ДВ. бр. 14 от 20 февруари 2004 г. и в съответствие с Методическите указания за разработване на общинските планове за развитие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. юли 2004 г.

 

 

План за развитие на община Главиница 2007-2013 година - в PDF формат.

 


 

Стратегия за развитие на социалните услуги на община Главиница за периода 2006-2009 година

 

Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Главиница е необходим документ, който да определи задачите и насочи усилията на местната власт, неправителствените организации и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на жителите на общината от социални услуги. Съобразена е с изискванията и нормативните документи, регламентиращи предоставянето на социални услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им.

 

 

 

Стратегия за развитие на социалните услуги на община Главиница за периода 2006-2009 година - в PDF формат.

 


 

*СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011г. – 2015 г.

 


 

Общинска програма за опазване на околната среда в община Главиница

 

Общинска програма за опазване на околната среда в община Главиница

 


 

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Главиница

 

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Главиница


 

РАЗДЕЛ - “ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ”

 

РАЗДЕЛ - “ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ”