За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 


-06.10.2015-
Към  06.10.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Главиница стана 66 души, обслужващи 66 потребителя, след като бяха включени нови 1 потребител и личен асистент през октовмри 2015 г.
Във връзка с подписаното Партньорско споразумение с АСП за изпълнение на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" и процедурата за организиране и провеждане на поддържащо обучения за назначените лични асистенти в Община Главиница ще бъде проведено такова в периода 14.10-16.10.2015 г.
Обучението ще бъде с продължителност 4 часа, като след изготвяне на график от ДСП - Главиница личните асистенти ще бъдат уведомени лично за точната дата и часа на провеждане.

-30.09.2015-
Към  30.09.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Главиница са 65души, обслужващи 65 потребителя от населените места в общината – Калугерене, Ножарево, Падина, Подлес, Зебил, Зарица, Дичево, Листец, Суходол, Бащино, Долно Ряхово, Вълкан, Зафирово, Звенимир, Сокол, Косара, Богданци, Черногор, Коларово, Малък Преславец, Стефан Караджа.
Администратор на проекта,
Елена Томова

-17.08.2015-
Към  01.08.2015 г. общия брой лични асистенти обхванати в рамките на проекта в община Главиница са 67 души, обслужващи 67 потребителя от населените места в общината - Калугерене, Ножарево, Падина, Подлес, Зебил, Зарица, Дичево, Листец, Суходол, Бащино, Долно Ряхово, Вълкан, Зафирово, Звенимир, Сокол, Косара, Богданци, Черногор, Коларово, Малък Преславец, Стефан Караджа.
Съгласно указанията на конкретния бенефициент екипът по проекта подготви междинни отчети и се очаква верифициране на направените до момента разходи.
Проектът приключва на 29.02.2016 г.

-27.07.2015- 
Съгласно подписаното Партньорско споразумение от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане" и кмета на Община Главиница, на територията на община Главиница вече втори месец се реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Съгласно подписаното Партньорско споразумение за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент" на общинско ниво са определени 5400 часа месечно.
За ефективното управление и успешното реализиране на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" със заповед на кмета на Община Главиница беше сформиран екип за организация и управление на Проекта на общинско ниво.
За периода от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. в Общината са подадени 296 заявления от кандидат-потребители и 249 заявления от кандидати за лични асистенти, които бяха разгледани от сформираните комисии за оценка и класиране на личните асистенти и за класиране на кандидат-потребители.
По Проект „Нови възможности за грижа" 64 кандидати за лични асистенти преминаха въвеждащо обучение.
Реалното предоставяне на услугата започна на 28.05.2015 г., като към 28.07.2015 г. услугата „Личен асистент" е предоставяна на 67 потребители на територията на всички населени места в община Главиница от 67 лични асистенти.
За включване в дейностите за ползване на услугата „Личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" има още много кандидат-потребители, отговарящи на определената целева група (хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания; самотноживеещи тежкоболни лица) включени в списъка на чакащите.


-14.05.2015-
Започнаха обученията на одобрените лични асистенти в Община Главиница. Ще бъдат обучени 64 човека в 4 групи в периода от 14.05.2015 - 19.05.2015 г.
Обучението се организира от Дирекция Социално подпомагане - Тутракан с обучител Гюлфера Сали.
Планирано е предоставянето на услугата да започне до края на месец май 2015 г.


-05.05.2015-
Приключи процеса по определяне на индивидуален месечен бюджет за ползване на услугата "Личен асистент" за Община Главиница.
Списъкът с класирането на кандидатите може да видите ТУК.


Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби, възражения и сигнали по проект „Нови възможности за грижа“ в Община Главиница

< ТУК>


На 18 март 2015 г. Агенция за социално подпомагане (АСП)  подписа споразумение за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»
Община Главиница в качеството си на партньор по проект „ Нови възможности за грижа“ стартира процедура за прием на документи за кандидат-асистенти от дата 27.03.2015 г. до  09.04.2015 г. /включително/.
Пълният пакет от документи за кандидатстване можете да получите в Деловодство на община Главиница ет. 1, ул. “Витоша“ 44, от 8.30 ч. до 17.00 ч., всеки работен ден, както и от сайта на община Главиница  - www.glavinitsa.bg. <Документация от ТУК>
Приемът на документи се извършва отново в Деловодство на община Главиница ет. 1, ул. “Витоша“ 44, от 8.30 ч. до 17.00 ч., всеки работен ден  в посочения срок.
Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане”, обслужваща територията на съответната община.
Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
Към заявлението за Личен асистент се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.»

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Партньори по Проекта са всичките 265 общини. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000.  Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.
Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.
Целеви групи са:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца, с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.