За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Програми и проекти

 

1.Реализирани проекти.

Наименование на общината

Наименование на населеното място

Наименование на проекта

По коя програма е реализиран

Стойност на проекта
/в лева/

Кратко резюме за проекта и ползите от него

Главиница

Калугерене

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Мир”

„Регионално развитие”

150 000

 

Главиница

Звенимир

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пролет”

„Регионално развитие”

150 000

 

Главиница

Главиница

Ремонт ул.„Силистра”

„За развитие на селските райони”

300 000

 

Главиница

Главиница

Ремонт ул.„Ком”

„За развитие на селските райони”

60 000

 

Главиница

Главиница

Реконструкция общинска пътна мрежа

„За развитие на селските райони”

4 800 000

 

Главиница

 

Личен асистент

ОП”РЧР”

78.300

Осигуряване  на грижи в семейна среда на хора и деца, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си, предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има лице с трайно увреждане

Главиница

с.Малък Преславец

ЦНСТ за деца от 3 до 10 години

ОП”РЧР”

90.688

Постепенно извеждане на деца, отглеждани в СИ, в резидентна грижа семеен тип

 

2.В процес на реализация.

Наименование на общината

Наименование на населеното място

Наименование на проекта

По коя програма се реализира

Стойност на проекта
/в лева/

Кратко резюме за проекта и ползите от него

Главиница

Долно Ряхово

Дерето

„Регионално развитие”

970 000

 

Главиница

М.Преславец

Подобряване средата на живот около местата за преставене на Рибарски лодки р.     Дунав

„Рибарство”

320 000

 

Главиница

Главиница

Реконструкция и изграждане на спортен център в УПИ VІІ-426 за спортен комплекс

„За развитие на селските райони”

5 800 000

 

Главиница

 

„Помощ в дома”

ОП”РЧР”

144.000

Осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуга в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване

 

3. В проектна готовност.

Наименование на общината

Наименование на населеното място

Наименование на проекта

По коя програма ще се реализира

Стойност на проекта
/в лева/

Кратко резюме за проекта и ползите от него

Главиница

Главиница

Реконструкция на централни площадки и реконструкция на тротоари по улица „Витоша” и Оборище 

„За развитие на селските райони”

1 900 000

 

Главиница

Дичево

Реконструкция централния водопровод

„За развитие на селските райони”

258 000

 

Главиница

Сухудол

Реконструкция централния водопровод

„За развитие на селските райони”

360 000

 

Главиница

Главиница

Реконструкция централния водопровод

„За развитие на селските райони”

2 517 000

 

Главиница

Главиница

Залесяване

 

 

 

Главиница

Сокол

Реконструкция на водоустойчив язовир и изграждане на площадка за противопожарни нужди в имот №001077

„За развитие на селските райони”

254 000

 

Главиница

Сокол

Реконструкция на водоустойчив язовир и изграждане на площадка за противопожарни нужди в имот №001076

„За развитие на селските райони”

42 000

 

Главиница

Главиница

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Читалище гр.Главиница

„За развитие на селските райони”

 

 

Главиница

Зафирово

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ-Зафирово

„За развитие на селските райони”

 

 

Главиница

Главиница

ЦНСТ за лица с умствена изостаналост

ОП”РЧР”

119 796

Постепенно извеждане на лица, поставени в социална изолация, в резидентна грижа семеен тип