За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Национален референдум 27.01.2013
С указ от 31 октомври 2012 г. на президента на Република България Росен Плевнелиев, на основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на 41-ото Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 24 октомври 2012 г. и обнародвано в „Държавен вестник", бр. 83 от 30 октомври 2012 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, 27 януари 2013 г. е определен за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?". 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На провелото се на 1 ноември 2012 г. заседание Централната избирателна комисия взе следните протоколни решения по принципни въпроси относно предстоящия на 27 януари 2013г. национален референдум, а именно:
.1. Под „дата на насрочване на национален референдум" следва да се разбира датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента на Република България за определяне на датата на произвеждане на националния референдум.
.2. Гласуването на гражданите в националния референдум на 27 януари 2013 г. да се осъществява на територията на Република България, включително в дипломатическите и консулските представителства на Република България, както и на плавателните съдове, плаващи под българско знаме.
.3. За произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г. се назначават нови районни избирателни комисии при спазване на реда и условията на Изборния кодекс и при използване на определените мандати за народни представители в изборите за народни представители през 2009 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*РЕШЕНИЯ НА ЦИК - портал на Централната избирателна комисия
*ГД ГРАО - портал на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Решение на ЦИК, относно приемане на хронограма (последователност) за националния референдум 

Приложение - ХРОНОГРАМА НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*РЕШЕНИЯ НА РИК-СИЛИСТРА-> САЙТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

******РЕШЕНИЯ НА СИК-ГЛАВИНИЦА******

 

Обръщение на пресцентъра на МВР
ref2013_obrasht_pres_mvr.jpg

Свали Обръщение от ТУК->ref2013_obrasht_pres_mvr.pdf
21 Jan 2013 от admin


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението
СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението

I. Избирателни секции на територията на област Силистра, които ще бъдат пригодени за гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението според Решение № 20 от 18 януари 2013 на РИК - Силистра, съгласно изискванията на Решение № 56-НР от 30 ноември на ЦИК:

Свали Приложение № 31 от книжата за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г - pril-31-deklaracia_izb_uvrejdania.doc
21 Jan 2013 от Общинска администрация

З А П О В Е Д № 0056 / 10.01.2013 г.
З А П О В Е Д

№ 0056 / 10.01.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 73,чл. 175, чл. 190, ал.2, чл.203 и чл. 204 от ИК и Решение № 56/30.11.2012 година на ЦИК


ЗАПОВЯДВАМ:

Определям секции за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания на територията на Община Главиница :
- Секция № 301 – СОУ „ Васил Левски” с адрес гр. Главиница, ул. „Оборище” № 57;
- Секция № 309 - сграда на РПК с адрес с. Зафирово, ул."Ген. Атила Зафиров" - №78.

Пред избирателните секции да се поставят табели и други обозначителни знаци, на които да се отбелязва и допълнителното й предназначение. Табелите и обозначителните знаци да се поставят на видимо място и на входа на сградата.

На тел. 08636 20 40 или на адрес, гр. Главиница – общинска администрация,
ул. „Витоша” № 44, ет. 2,стая № 4/канцелария на кмета/ - дл. лице Айгюл Аптикерим, гражданите могат да направят заявки за помощ в изборния ден.

Копие на заповедта да се изпрати на РИК – гр. Силистра за сведение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Г-н Селчук Али- Секретар на Община Главиница.


ХЮСЕИН ХАМДИ

КМЕТ НА ОБЩИНА
10 Jan 2013 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Вписване в списък по настоящ адрес
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Вписване в списък по настоящ адрес


Гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено /Приложение № 12 от утвърдените от ЦИК книжа за национален референдум/ пред общинските администрации по настоящ адрес на лицето.

09 Jan 2013 от Общинска администрация


Информационен ЛИСТ - Референдум
Ref2013_Inf_list.JPG

Свали от ТУК->Ref2013_InfoList-HP.pdf
27 Dec 2012 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 4492 от 21.12.2012 г.
ЗАПОВЕД

№ 4492 от 21.12.2012 г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и Решение № 78- НР/11.12.2012г на ЦИК


НАРЕЖДАМ:

1. Предоставям безвъзмездно заседателната зала на етаж ІV в сградата на Общината за провеждане на разяснителна кампания, обсъждания и други прояви във връзка с насрочения за 27.01.2013 г. Национален референдум.
2. Кметовете и кметските наместници да определят със своя заповед подходящи за безвъзмездно ползване помещения за провеждане на разяснителна кампания, обсъждания и други прояви във връзка с насрочения за 27.01.2013 г. Национален референдум.
3. ..................
23 Dec 2012 от Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 4491 от 21.12.2012 г.
ЗАПОВЕД
№ 4491 от 21.12.2012 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.134, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 78- НР/11.12.2012г на ЦИК

НАРЕЖДАМ:

1. ОПРЕДЕЛЯМ мястото за поставяне на агитационни материали на територията на гр.Главиница във връзка с насрочения за 27.01.2013 г. Национален референдум на информационно табло във входа на читалище „Христо Ботев-1940”.
2. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини- частна собственост, да става с разрешение на собственика или управителя на имота.
3. ЗАБРАНЯВАМ:
-поставянето на агитационни материали на сгради – общинска собственост;
- използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост и безопастността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на участниците в информационно-разяснителната кампания;
- поставянето на агитационни материали върху живи дървесни видове;
- поставянето на агитационни материали по автобусните спирки;
- използането на превозни средства на държавния и общинския транспорт за агитация за насрочения Референдум;
- поставянето на агитационни материали на 27 януари 2013 г./деня на Националния референдум/ и до края на гласуването в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение;
- унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборният кодекс ред, до края на деня за провеждане на Национален референдум;
4. Агитационните материали, поставени в нарушение на ИК и на настоящата заповед, да се премахват или изземват по решение на РИК Силистра и СИК/при необходимост със съдействието на органите на МВР/.
5. ..............................
23 Dec 2012 от Общинска администрация

З А П О В Е Д №. 4394 от 15.12.2012 г.
З А П О В Е Д №. 4394 от 15.12.2012 г. 

 На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/ и чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс определям местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г на територията на Община Главиница, както следва:
........................... ...........................
15 Dec 2012 от Общинска администрация

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(за публикуване на интернет страницата на общината)
за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.
(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 20 - СИЛИСТРЕНСКИ ОБЩИНА: ГЛАВИНИЦА

Избирателен списък от ТУК->Ref_2013_Izbiratelen_Spisak.pdf
13 Dec 2012 от Общинска администрация


Съобщение- относно: гласуване с подвижна избирателна урна.
Съобщение- относно: гласуване с подвижна избирателна урна.

Свали Съобщение от ТУК->Ref_2013_Podv_Sekcia.pdf
13 Dec 2012 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 Next >>