За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси 2014 г.)

.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

Залесяване, попълване и отглеждане на неземеделски земи в землището на Община Главиница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране № 19/223/00273 / 24.04.2014 г.

Свали документация ->OP_N2095_23_12_2014.zip

До всички заинтересовани лица

Относно : Поискано на 19 .01.2015 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Залесяване, попълване и отглеждане на неземеделски земи в землището на Община Главиница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране № 19/223/00273 / 24.04.2014 г.

ОТГОВОР 1->OP_N2095_otgovor_1.doc
.
23 Dec 2014 от Общинска администрация


ОБЯВЯВА - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА
Поземлен имот с площ 999кв., съставляващ имот № 000026, местност „БАБА ВЕРА” , землище с.Долно Ряхово общ.Главиница.
Обекта на търга да се ползва за разполагане на телекомуникационно съоръжение и оборудване.
Търгът ще се проведе на 22.12.2014г. от 14:00ч. в заседателната зала на общината– ІV етаж.
Първоначална месечна наемна цена, съгласно Тарифа за определяне на месечния наем в размер на 340,00лв.
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой в касата на община Главиница
Депозитът за участие в търга в размер на 408лв. ( 10% от годишната наемана цена), се внася в касата на община всеки работен ден до 12:00 часа на 22.12.2014г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 12:00часа на 22.12.2014г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 12.00часа на 22.12.2014г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 12.00часа на 22.12.2014г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 29.12.2014г. при същите условия.
25 Nov 2014 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Изработване на проект за общ устройствен план на община Главиница “
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

З А П О В Е Д № 1865/21.11.2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „ Изработване на проект за общ устройствен план на община Главиница “

Мотиви за избор: Oпределена e прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 150 000,00 лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т 2 от Закона за обществените поръчки и че не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”. Същевременно прогнозната стойността на поръчката попада в обвхата на чл.14, ал.3, т.2, поради което са налице условията за прилагането на предвидените в ЗОП опростени правила.

ОДОБРЯВАМ:

1. Обявление за откриване на обществената поръчка
2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на услуга с предмет: : „ Изработване на проект за общ устройствен план на община Главиница “

Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение

………п/п.............
Кмет на Община Главиница

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1->OP_N_1865_21.11.2014_Dok.zip

До всички заинтересовани лица

1 - ПРОТОКОЛ 1 - OP_N_1865_Protokol_1.pdf
2 - СЪОБЩЕНИЕ - OP_N_1865_saobshtenie1.doc
3 - ПРОТОКОЛ 2 - OP_N_1865_Protokol_2.pdf
4 - ПРОТОКОЛ 3 - OP_N_1865_Protokol_3.pdf
5 - ПРОТОКОЛ 4 - OP_N_1865_Protokol_4.pdf
6 - РЕШЕНИЕ - OP_N_1865_Reshenie_0296.pdf
.
21 Nov 2014 от Общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ
На 24.11.2014 г от 10:30 часа в сградата на Oбщина Главиница, ет.2, „Оперативна” зала ще се състои отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ПИ 15031.501.460, ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ. ГЛАВИНИЦА, открита с Решение № 1432 /01.09.2014 г. на Кмета на Община Главиница
Резултатите от оценяването на офертите на участнииците по показатели, различни от цената са както следва:

СВАЛИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТУК->saobshtenie_24_10_2014.doc

Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
19 Nov 2014 от Общинска администрация

ОБЯВЯВА КОНКУРС открит със заповед № 1814/05.11.2014 год. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи
О Б Я В Я В А КОНКУРС

открит със заповед № 1814/05.11.2014 год. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на Община Главиница, съгласно приложен списък – Приложение 1 и конкурсни условия:
1. Участниците в конкурса да са регистрирани като земеделски производители, да притежават регистриран животновъден обект с брой регистрирани животни, съгласно публичен Регистър на фермите за производство на краве мляко, актуален към 03.11.2014 год.;
2. Поемане на задължение от участниците за отглеждане на едногодишни житно зърнени фуражни култури;
3. Кандидатите могат да участват за площ земеделска земя / в дка / в пропорционалност 1:1 на броя регистрирани млечни крави, съгласно удостоверение, издадено от БАБХ. Допустимото отклонение е в размер на 10%. Независимо от допустимото отклонение, при липса на имот, отговарящ на изискванията за пропорционалност, кандидатът може да кандидатства за имот с площ най-близко отговаряща на изискванията.
Конкурсът да се проведе на 10.12.2014 год. от 11,00 часа, Заседателна зала IV етаж в сградата на Община Главиница.
В конкурсната документация се съдържа информация за изискванията към конкурса, документите, които следва да се представят, както и описания на показателите, които ще се оценяват и начина на оценяване.
Оглед на имотите се извършва при съгласуване на график със специалист „Земи“ от Община Главиница.
Документацията се закупува от Информационният център на община Главиница в срок до 05.12.2014 г., 16,30 часа. Цената на конкурсната документация е 10,00 лв.
Подаването на предложенията се извършва в Информационният център срок до 05.12.2014 г., 16,30 часа.
За неотдадените земи се провежда втори конкурс на 15.01.2015 год. Участниците в първия конкурс не закупуват нови документи, а само подават заявление и ценово предложение в срок до 13.01.2015 год. За участници, които не са се явявали на първия конкурс , документи се закупуват и подават в периода от 15.12.2014 го. до 13.01.2015 год., 16,30 часа от Информационния център в Община Главиница.

Допълнителна информация на тел. 08636/2283

Свали Приложение №1 ->Konk_N1814_Prilogenie_1.doc
.
10 Nov 2014 от Общинска администрация


Съобщение
На 07.11.2014 г от 08:30 часа в сградата на Oбщина Главиница, ет.2, „Оперативна” зала ще се състои отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15031.28.63 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ГЛАВИНИЦА” .

Резултатите от оценяването на офертите на участнииците по показатели, различни от цената са както следва:

Свали съобщението
OP_zapoved_N1312_saobshtenie_ceni_new.docx
05 Nov 2014 от Общинска администрация


Заповед №1791/30.10.2014 - Процедура за възлагане на общесвена поръчка
Процедура за възлагане на общесвена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет : ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2014-2015г.

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ->OP_ZapN1791_30.10.2014_Zimno_pod.zip

- ПРОТОКОЛ 1 - OP_Zimno_pod_2014-15_protokol.pdf
.
30 Oct 2014 от Общинска администрация

Съобщение
На 03.11.2014 г от 14:00 часа в сградата на Oбщина Главиница, ет.2, „Оперативна” зала ще се състои отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ПИ 15031.501.460, ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”, открита с Решение №1431 от 01.09.2014 г. на Кмета на Община Главиница

Резултатите от оценяването на офертите на участниците по показатели, различни от цената са както следва:

Свали съобщението - OP_zapoved_N1431__saobshtenie_1.doc

Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
29 Oct 2014 от Общинска администрация


Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” , ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” , ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”


Свали документация

1- OP_izbor_izpalnitel_SOU_vasil_levski_10_2014.zip


2- РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
-
-OP_SOU_vasil_levski_10_2014_resh_prekratqvane_.pdf
.
28 Oct 2014 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:
• Урегулиран поземлен имот УПИ VІ кв.14 с площ 1248кв.м. по плана на
с.Стефан Караджа, с начална тръжна цена в размер на 4836,00лв. без ДДС / 5803,20лв. с ДДС/. (АОС № 1508/01.04.2005г.).
• Урегулиран поземлен имот УПИ І-79 кв.23 с площ 1122кв.м по плана на
с.Звенимир, с начална тръжна цена в размер на 2747,00лв. без ДДС, /3296,40лв. с ДДС/. АОС № 54/14.05.2001г.
• Поземлен имот с площ 1952кв.м, с идентификатор № 15031.501.1025 , с
посторена в него двуетажна масивна сграда № 15031.501.1025.1, със застроена площ – 209кв.м. по плана на гр.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 15787,57лв. с ДДС. АОС № 3212/26.08.2014г.

Търгът ще се проведе на 13.11.2014г. от 13,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 12.11.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 12.11.2014г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 12.11.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 20.11.2014г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел.08636 2128

20 Oct 2014 от Общинска администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next >>