За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси 2014 г.)

.

ОП „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № М13-22-108/12.08.2014г. по проект „Съвременна и компетентна администрация на Община Главиница”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Zapoved_1645_07_10_2014.jpg

СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

1-ДОКУМЕНТАЦИЯ - OP_Zap1645_07_10_2014.rar


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


1- ПРОТОКОЛ - OP_Zap1645_protokol_17_10_2014.pdf
2- ДОГОВОР - OP_Zap1645_dogovor.pdf
.
06 Oct 2014 от Общинска администрация


Процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „Консултантски услуги - финансово управление и отчитане „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”
НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „Консултантски услуги - финансово управление и отчитане „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.”

Мотиви за избор: Строителният надзор ще се осъществява по одобрен инвестиционен проект, в едно с детайлно изготвени подробни количествени сметки. Въз основа на количествените сметки е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 75 969, 87 лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т 2 от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителният надзор позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”:

ОДОБРЯВАМ:

1. Обявление за откриване на обществената поръчка
2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на услуга с предмет: „Консултантски услуги - финансово управление и отчитане „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.
Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение

………п/п……………
Кмет на Община Главиница


СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК ->OP_Zap_09_2014_KonsUslug.zip


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


Относно :Поискано на 10.10.2014г. писмено разсяснение по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултански услуги- финансово управление и отчитане „ Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, общ.Главиница, обл. Силистра””.
Отговор на основание чл. 29 от ЗОП.

1-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_otgov_zapitv_1.docДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно :
Поискано на 15.10.2014г. писмено разсяснение по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги- финансово управление и отчитане „ Реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница, общ.Главиница, обл. Силистра””.

Отговор на основание чл. 29 от ЗОП.

1-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_otgov_zapitv_2.doc


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

1- ПРОТОКОЛ 1-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_protokol_1.docx
2- Съобщение1-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_saobshtenie1.doc
3- ПРОТОКОЛ 2-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_protokol_2.doc
4- ПРОТОКОЛ 3-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_protokol_3.docx
5- ПРОТОКОЛ 4-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_protokol_4.docx
6- ПРОТОКОЛ 5-OP_Zap_09_2014_KonsUslug_protokol_5.doc
7- РЕШЕНИЕ-OP_Zap_09_2014_reshenie_0533_06_04_2015.pdf
.
25 Sep 2014 от Общинска администрация

Процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница
НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.”

Мотиви за избор: Строителният надзор ще се осъществява по одобрен инвестиционен проект, в едно с детайлно изготвени подробни количествени сметки. Въз основа на количествените сметки е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 99 868,03 лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т 2 от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителният надзор позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”:

ОДОБРЯВАМ:

1. Обявление за откриване на обществената поръчка
2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на услуга с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.
Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение

………п/п…………
Кмет на Община Главиница


СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК ->OP_Zap_09_2014_St_nadz.zip

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


1- ПРОТОКОЛ 1 - OP_Zap_09_2014_St_nadz_Protokol_1.pdf
2- СЪОБЩЕНИЕ - OP_Zap_09_2014_St_nadz_saobshtenie.doc
3- ПРОТОКОЛ 2 - OP_Zap_09_2014_St_nadz_Protokol_2.docx
4- ПРОТОКОЛ 3 - OP_Zap_09_2014_St_nadz_Protokol_3.docx
5- ПРОТОКОЛ 4 - OP_Zap_09_2014_St_nadz_Protokol_4.doc
6- РЕШЕНИЕ - OP_Zap_09_2014_St_nadz_Reshenie.pdf
.
25 Sep 2014 от Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 1576/24.09.2014 г.- процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на строителство, с предмет: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница
ОБЩИНА-ГЛАВИНИЦА

З А П О В Е Д

№ 1576/24.09.2014 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка със сключен Договор за финансиране № 19/321/01276 /27.11.2012 г. между Община Главиница и Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321 за Проект „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”.

НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на строителство, с предмет: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.


Мотиви за избор: Строителството ще се осъществява по одобрен инвестиционен проект – работна фаза, в едно с детайлно изготвени подробни количествени сметки. Въз основа на количествените сметки е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 5 243 071,32 лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”:

ОДОБРЯВАМ:

1. Обявление за откриване на обществената поръчка
2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение на строителство с предмет: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.
Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение


……п /п……
Кмет на Община Главиница


СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК ->OP_Zap_N1576_24_09_2014_.zip

Технически чертежи:
1 - [01] Architecture_RP.rar
2 - [02] Construction_RP.rar
3 - [03] HVAC_RP.rar
4 - [04] WS_RP.rar
5 - [05] ES_RP.rar
6 - [06] VP_RP.rar
7 - [07] Landscape_RP.rar


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


Относно :
Поискано писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно сключен Договор за финансиране № 19/321/01276 /27.11.2012 г.
Отговор на основани чл. 29 от ЗОП

1- OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_1381_1.doc
2- OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_1381_2.doc
3- OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_373_15_3.doc
4- OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_318_21.doc

5-OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_2837.doc
6-OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_2841.doc
7-OP_Zap1576_OTGOVOR_ZAPITVANE_2842.doc


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно :

1-ПРОТОКОЛ 1- OP_Zap1576_protokol_1.pdf
2-ПРОТОКОЛ 2- OP_Zap1576_protokol_2.pdf
3-ПРОТОКОЛ 3- OP_Zap1576_protokol_3.pdf
4-ПРОТОКОЛ 4- OP_Zap1576_protokol_4.pdf
5-РЕШЕНИЕ - OP_Zap1576_resenie_0075_izpalnitel.pdf
.
25 Sep 2014 от Общинска администрация

РЕШЕНИЕ №1556/ 19.09.2014г.
ReshenieProtokol_N1556_19.09.2014.jpg

Свали решение от
ТУК->
Reshenie_N1556_19.09.2014_doklad_dogvarqne_bez_obqvlenie.pdf
.
23 Sep 2014 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1553/19.09.2014 г. - За възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма ”а” от ЗОП
З А П О В Е Д № 1553/19.09.2014 г. гр. Главиница

За възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма ”а” от ЗОП

На основание 44. ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.4 от Закона за обществените поръчки , във връзка със сключен договор рег. № M13-22-108 от 12.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” съфинансирана от ЕС чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, приоритетна ос II “ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, подприоритет 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”


НАРЕЖДАМ:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на поръчката: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № М13-22-108/12.08.2014г. по проект „Съвременна и компетентна администрация на Община Главиница”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
2. Стойност на поръчката: Максималната стойност на поръчката е 58 333,33 лв., без ДДС.

3. ...................................


СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ -> OP_N1553_dokum_19.09.2014_.zip
19 Sep 2014 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ , както следва:

СВАЛИ СПИСЪК от ТУК -> OBIAVA_TARG_NAEM_OPF_09_2014.doc

Търгът ще се проведе на 02.10.2014г. от 10,00 часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Срок на наемното отношение – 3 години.
Първоначална годишна наемна цена, съгласно Решение на ОбС № 142/13.11.2012г. е в размер на 50,00лв./дка.
Депозитът за участие в търга в размер на ( 10% от първоначалната наемана цена за съответния имот), се внася в касата на община всеки работен ден до 16,00часа на 01.10.2014г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 01.10.2014г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу
представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна
документация до 01.10.2014г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 01.10.2014г.
Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 09.10.2014г. при същите
условия.
11 Sep 2014 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажба
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на
:
- Урегулиран поземлен имот УПИ І-127 кв.17 с площ 9136кв.м. заедно с построена в него двуетажна масивна сграда - бивше „Училище” със застроена площ – 340,80кв.м. по плана на с.Коларово с начална тръжна цена – 49 926,98лв. с ДДС. АОС № 3046/11.07.2012г.
Търгът ще се проведе на 30.09.2014г. от 15,30ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 29.09.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 29.09.2014г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 29.09.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 07.10.2014г. на същото място и при същите условия.

Допълнителна информация на телефон 086362128
.
02 Sep 2014 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:
• Урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ-399 кв.24 с площ 3120кв.м.
по плана на с.Стефан Караджа общ.Главиница с начална тръжна цена 13 160,00лв. без ДДС, /15 792,00/лв. с ДДС/. АОС № 2157/14.11.2008г.
• Урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ-400 кв.37 с площ 1160кв.м.
по плана на с.Стефан Караджа общ.Главиница с начална тръжна цена 4895,00лв. без ДДС, /5874,00лв. с ДДС/. АОС № 2158/14.11.2008г.
Търгът ще се проведе на 30.09.2014г. от 15,30ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 29.09.2014г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 29.09.2014г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 29.09.2014г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 07.10.2014г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел.086362128
.
02 Sep 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д №1431 /01.09.2014 г.Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
З А П О В Е Д

№1431 /01.09.2014 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ :

НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ПИ 15031.501.460, ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”

........


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


Относно : Поискано на 10 .09.2014 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ПИ 15031.501.460, ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”

Отговор на основани чл. 29 от ЗОП

1- OP_zapoved_N1431_OtgovorZapitvane_1.doc
2- OP_zapoved_N1431_razrez.fasadi.pdf


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно :Поискано на 10 .09.2014 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ПИ 15031.501.460, ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”

Отговор на основани чл. 29 от ЗОП

1- OP_zapoved_N1431_OtgovorZapitvane_2.doc


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно :Поискано на 17 .09.2014 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ПИ 15031.501.460, ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”
Отговор на основани чл. 29 от ЗОП

1- OP_zapoved_N1431_OtgovorZapitvane_3.zip


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно : Поискано на 19 .09.2014 г. писмено разяснение по документацията за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1940” И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ, ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ПИ 15031.501.460, ГР. ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА”

1-OP_zapoved_N1431_OtgovorZapitvane_4.zipДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

1-ПРОТОКОЛ №1 - OP_ZapN1431_protokol_1.pdf
2-ПРОТОКОЛ №2 -OP_zapoved_N1431_protokol_2.doc
3-ПРОТОКОЛ №3 -OP_zapoved_N1431_protokol_3.doc
4-ПРОТОКОЛ №4 -OP_zapoved_N1431_protokol_4.doc
5-РЕШЕНИЕ -OP_zapoved_N1431_RESHENIE_IZPALNITEL.pdf
.
01 Sep 2014 от Общинска администрация

<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next >>