За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси 2014 г.)

.

О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ, както следва:


Помещение с площ 28,00кв.м, предназначен за „КЛУБ”, представляващо обособена част от сутерена на сграда „ЧИТАЛИЩЕ” със застроена площ от 670кв.м., построена в У.П.И. № I в квартал 19 по плана на с.Зебил, общ.Главиница, обл.Силистра.

Търгът ще се проведе на 12.02.2014г.(сряда) от 15.00 часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Срок на наемното отношение – 3 години.
Първоначална месечна наемна цена – 44,80лв. без ДДС. /53,76лв. с ДДС/
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой в касата на община Главиница
Депозитът за участие в търга в размер на 53,76лв. ( 10% от годишната наемана цена), се внася в касата на община всеки работен ден до 16,00часа на 11.02.2014г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 11.02.2014г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 11.02.2014г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 11.02.2014г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 19.02.2014г. при същите условия.


Допълнителна информация на тел.086362128
03 Feb 2014 от Общинска администрация


Р Е Ш Е Н И Е № 0126
Р Е Ш Е Н И Е № 0126

гр.Главиница, 31.01.2014г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП


З А П О В Я Д В А М:


Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на община Главиница и звената на бюджтна издръжка за 2014г.”
ІІ.Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) : 30192000, 30197000, 30197630, 30125100, 22800000
ІІІ. Прогнозна стойност на поръчката: 40 000лв. без ДДС /48 000лв. с ДДС/.
ІV. Критерият за оценка е „най-ниска цена”.
V. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница , ул.”Витоша” №44, краен срок до 01.03.2015г.
VІ. Гаранция за участие в размер на 100лв. се внася по сметка на Община Главиница IBAN BG 04IORT73793360005500 при „Инвестбанк” АД клон Русе.
VІІ. Гаранция за изпълнение на поръчката – 2% от договорената стойност.
Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията се уреждат, съгласно действащото в страната законодателство.
VІІІ. Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
ІХ. Място и срок за подаване на офертите 12.02.2014г., 12,00часа в Общинска администрация – Център за информация и услуги, гр.Главиница, ул.”Витоша” №44.
Х. Място и срок за разглеждане на офертите – 12.02.2014г., 15,30часа в заседателната зала на общината – етаж ІV.
ХІ.Офертите да се изготвят на български език. Да включват: Техническо предложение, Ценово предложение (за които да се изготвят образци) и всички изисквани документи, посочени в поканата.
ХІІ. Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
ХІІІ. Длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят офертите: Селим Садула -
Гл.специалист „ЕП и ОП” , Нурхан Али – Главен счетоводител на Община Главиница, Ирена Русчева – юрист; Резервен член – Гюнай Риза, Гл.специалист „ОбС”
ХІV.След получаване, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.КМЕТ НА ОБЩИНА : ............п/п...........
ХЮСЕИН ХАМДИ

СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК->kancelarski_mat_2014.rar
01 Feb 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0074
З А П О В Е Д
№ 0074
гр. Главиница, 16.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ , чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1 т. 1 от Наредбата(ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г.) и решение № 244/27.12.2013 г. на Общински съвет гр. Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе процедура за добив на маркирана на корен дървесина в обект №1 от ГТ на община Главиница с начална цена без ДДС, както следва:

Свали документация от ТУК->procedura_sech_01_2014.rar
.
30 Jan 2014 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0073
З А П О В Е Д
№ 0073
гр. Главиница, 16.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал. 1, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, и чл. 65, ал.1 и ал. 2, чл. 53, ал. 1, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и решение № 244 от протокол № 27 от заседание на 27.12.2013 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе търг за продажба на стояща дървесина на корен в обект от горските територии на община Главиница, както следва:

Свали документация от ТУК->taen_targ_01_2014.rar
.
30 Jan 2014 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ , КАКТО СЛЕДВА:

OBIAVA_Prodajbi_GLAV_12_02_2014.jpg
17 Jan 2014 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next >>