За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси 2015 г.)

.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот: самостоятелен обект с идентификатор № 15031.501.434.4.7 с площ 10,00кв.м. в сграда с идентификатор № 15031.501.434.4 по кадастралната карта на гр.Главиница, находяща се на ул.”Витоша” №46, обл.Силистра. АОС № 2292/28.01.2011г.
Обекта на търга ще се ползва съобразно предназначението му за „Офис” .
Търгът ще се проведе на 15.04.2016г. от 15:00 часа в заседателната зала на общината- ІVетаж.
Срок на наемното отношение – 3 години.
Първоначална месечна наемна цена – 20,00лв без ДДС /24,00лв. с ДДС/
Депозит за участие в търга в размер на 24,00лв. се внася по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00часа на 14.04.2016г.
Цената на комплект тръжна документация – 10,00лв. се закупува от Център за
информация и услуги срещу представяне на документа за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна
документация до 14.04.2016г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00ч. на 14.04.2016г.
Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на 22.04.2016г. на същото място и при същите условия.
20 Mar 2016 от Общинска администрация


ОБЯВА
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти:

Свали обява от тук->
Obiava_Targ_Prod_Malomerni_Listec_Nov_Targ_333.pdf
19 Oct 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от ОПФ по населени места, както следва:

Свали обява от тук->
OBIAVA_Targ_NAEM_Izost_Kaisieva_Zafirovo_Meri_DRahovo_2015.pdf
19 Oct 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А КОНКУРС
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

О Б Я В Я В А

КОНКУРС
, открит със заповед № 1676 /30.09.2015г. на вр.и.д. кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на Община Главиница, съгласно приложен списък и конкурсни условия:
1. Участниците в конкурса да са регистрирани като земеделски производители, да притежават регистриран животновъден обект с брой регистрирани животни, съгласно публичен Регистър на фермите за производство на краве мляко, актуален към 30.10.2015год.;
2. Поемане на задължение от участниците за отглеждане на едногодишни житно зърнени фуражни култури;
3. Кандидатите могат да участват за площ земеделска земя / в дка / в пропорционалност:
3.1 . Съотношение 1:1 на броя регистрирани млечни крави, съгласно
удостоверение, издадено от БАБХ.
3.2 . Съотношение 1:10 на броя на регистрираните овце, съгласно
удостоверение, издадено от БАБХ.
4. Допустимото отклонение е в размер на 10%. Независимо от допустимото отклонение, при липса на имот, отговарящ на изискванията за пропорционалност, кандидатът може да кандидатства за имот с площ най-близко отговаряща на изискванията.

Конкурсът ще се проведе на 05.11.2015 год. от 14,00 часа, Заседателна зала IV етаж в сградата на Община Главиница.
...........................

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->ObiavaSvobZemiJivotnovadi2015_2019.pdf
02 Oct 2015 от Общинска администрация


ОБЯВЯВА - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: Помещение с площ 15кв.м., обособена част от сграда „Старо училище”, находяща се в с.Падина община Главиница. Помещението обект на търга да се ползва съобразно предназначението му за млекосъбирателен пункт.
Търгът да се проведе на 05.11.2015г. от 14.00часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 48,00лв. (3,20лв./кв.м.)
Наемната цена се заплаща до 5-то число на текущия месец в брой в касата на община Главиница
Депозитът за участие в търга в размер на 57,00лв. се внася с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 04.11.2015г.
Цената на комплект тръжна документация в размер на 10,00лв. се заплаща в касата
на общината до 16.00часа на 04.11.2015г. Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 04.11.2015г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 04.11.2015г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 12.11.2015г. при същите условия.
02 Oct 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти:

Свали файл от
ТУК
->Obiava_Targ_Prod_Loze_Zafirovo_Kolarovo_2015.pdf
02 Oct 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти
TargMalomerniSuhudol2015.jpg
09 Sep 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти
TargMalomerniListec2015.jpg
09 Sep 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти
TargMalomerniValkan2015.jpg
09 Sep 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А

КОНКУРС, открит със заповед № 1334 /10.08.2015г. на кмета на Община Главиница за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на Община Главиница, съгласно приложен списък и конкурсни условия:
1. Участниците в конкурса да са регистрирани като земеделски производители, да притежават регистриран животновъден обект с брой регистрирани животни, съгласно публичен Регистър на фермите за производство на краве мляко, актуален към 31.08.2015год.;
2. Поемане на задължение от участниците за отглеждане на едногодишни житно зърнени фуражни култури;
3. Кандидатите могат да участват за площ земеделска земя / в дка / в пропорционалност:
3.1 . Съотношение 1:1 на броя регистрирани млечни крави, съгласно удостоверение, издадено от БАБХ.
3.2 . Съотношение 1:10 на броя на регистрираните овце, съгласно удостоверение, издадено от БАБХ.
4. Допустимото отклонение е в размер на 10%. Независимо от допустимото отклонение, при липса на имот, отговарящ на изискванията за пропорционалност, кандидатът може да кандидатства за имот с площ най-близко отговаряща на изискванията.

Конкурсът ще се проведе на 11.09.2015 год. от 14,00 часа, Заседателна зала IV етаж в сградата на Община Главиница.
В конкурсната документация се съдържа информация за изискванията към конкурса, документите, които следва да се представят, както и описания на показателите, които ще се оценяват и начина на оценяване.
Оглед на имотите се извършва при съгласуване на график със специалист „Земи“ от Община Главиница.
Документацията се закупува от Информационният център на община Главиница в срок до 04.09.2015 г., 16,30 часа. Цената на конкурсната документация е 10,00 лв.
Подаването на предложенията се извършва в Информационният център срок до 04.09.2015 г.,., 16,30 часа.
За неотдадените земи се провежда втори конкурс на 18.09.2015год. Участниците в първия конкурс не закупуват нови документи, а само подават заявление и ценово предложение в срок до 17.09.2015 г. За участници, които не са се явявали на първия конкурс, документи се закупуват и подават в периода до 17.09.2015 г., 16,30 часа от Информационния център в Община Главиница.

СВАЛИ ОБЯВА и СПИСЪК ->obiava_spisak_zemi2015.doc
10 Aug 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>