За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси 2015 г.)

.

СЪОБЩЕНИЕ-
СЪОБЩЕНИЕ

Община Главиница Ви уведомява, че е открила процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а", във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Законa за обществените поръчки с предмет: „"Избор на проектант за изработване на работен проект за рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Главиница, обекти: 1. "Път SLS 2025/ІІ-21 Тутракан – Зафирово/Косара от км 0+000 до км 2+270.00"; 2. "Път SLS 1026/ІІІ-235, Главиница – Зафирово/Сокол – Дичево – Коларово/ІІ – 21 от км 0+000 до км 3+865.00" и 3."Път SLS 3028/ІІІ-235 Подлес – Главиница – СУПЦ – 0+000 до 0+950.00" за кандидатстване на Община Главиница по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи".

Заинтересованите лица могат да се запознаят и получат пълния пакет на документация за участие на интернет-страницата на Възложителя – „Профил на купувача”- http://sop.bg/glavinitsa-177/
07 Aug 2015 от Общинска администрация


Обява - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:


• Урегулиран поземлен имот УПИ XVI-306 в кв.19 с площ 1531кв.м. по плана на
с.Суходол, общ.Главиница в размер на 3 258,00лв. без ДДС, / 3909,60лв. с ДДС/, като купувачът следва да заплати и разноски по сделката в размер на 75,00лв. Данъчната оценка на имота е 3 049,80лв., съгласно удостоверение № 6902001042/18.06.2015г. от отдел «МДТ» при община Главиница;

Търгът да се проведе на 11.09.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 10.09.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 10.09.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 10.09.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 18.09.2015г. на същото място и при същите условия.Допълнителна информация на тел. 086362128
07 Aug 2015 от Общинска администрация


Заповед №1308 / 04.08.2015
zapovedN1308_04082015.jpg

Свали заповед от тук->zapovedN1308_04082015.pdf
05 Aug 2015 от Общинска администрация


Заповед №1307 / 03.08.2015 - публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти.
З А П О В Е Д № 1307 03.08.2015г.


гр.Главиница


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Глава ІІ от Наредбата №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

З А П О В Я Д В А М


Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти:

Свали ЗАПОВЕД от ТУК->ZAP_OtkrivTarg_У4ИЛИЩНИ_Zemi_2015.doc
.
05 Aug 2015 от Общинска администрация


Обява - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот „Физкултурен салон”
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот „Физкултурен салон” с площ 80,00кв., обособена част от сграда „Училище” , със ЗП - 1382,72кв.м., построена в имот № 501 по плана на с.Черногор, общ.Главиница. АОС № 167/12.2.2001г.
Помещението ще се ползва съобразно предназначението му за склад за съхранение на селскостопанска продукция.
Търгът да се проведе на 04.09.2015г. от 14.00часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Срок на наемното отношение – 3 години.
Първоначална наемна месечна цена – 48,00лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната месечна наемна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от годишната цена в размер на 57,00лв. се внася с платежно нареждане по сметка на общината BG 07IORT80473360005500, всеки работен ден до16,00часа на 03.09.2015г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 03.09.2015г. Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 03.09.2015г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 03.09.2015г.
Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 11.09.2015г. при същите условия.
01 Aug 2015 от Общинска администрация


Заповед № 1216/20.07.2015 г. - процедура за добив на маркирана на корен дървесина
З А П О В Е Д № 1216
гр. Главиница, 20.07.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ , чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1 т. 1 от Наредбата(ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г.) и решение № 351/27.11.2014 г. на Общински съвет гр. Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе процедура за добив на маркирана на корен дървесина в обект №1 от горските територии на община Главиница с начална цена без ДДС, както следва:
................................

СВАЛИ ЗАПОВЕД->zapovedN1216_20_07_sech2015.pdf
СВАЛИ Заглавна->zapovedN1216_20_07_sech2015_zaglavna.doc
СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ->zapovedN1216_20_07_sech2015_DOK.rar
.
22 Jul 2015 от Общинска администрация


ОБЯВА - публичен търг с явно наддаване за продажбата на: Урегулиран поземлен имот
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на: Урегулиран поземлен имот УПИ І-127 кв.17 с площ 9136кв.м. заедно с построена в него двуетажна масивна сграда - бивше „Училище” със застроена площ – 340,80кв.м. по плана на с.Коларово с начална тръжна цена – 40 086,98лв. с ДДС. АОС № 3046/11.07.2012г.
Търгът ще се проведе на 03.08.2015г. от 11,00ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 31.07.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 31.07.2015г.
Купувачът да заплати разноски по сделката в размер на 200лв.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 31.07.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 10.08.2015г. на същото място и при същите условия.Допълнителна информация на телефон 086362128
07 Jul 2015 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, квартал «Дрангоз», гр. Главиница, община Главиница . ЗАПОВЕД №1020 / 29.06.2015
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: «Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, квартал «Дрангоз», гр. Главиница, община Главиница»

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, квартал «Дрангоз», гр. Главиница, община Главиница
Избраният изпълнител на строително – монтажните работи ще изпълнява предвидените дейности, съгласно одобрените работни проекти и количествените сметки към документацията.
................................

Свали Документация от ТУК::
1->OP_N1020_29_06_2015_docum.rar
2->OP_N1020_29_06_2015_docum1.rar

Свали чертежи от ТУК:
1->OP_1020_29_06_2015_Cherteji1.rar
2->OP_1020_29_06_2015_Cherteji2.rar
3->OP_1020_29_06_2015_Cherteji3.rar

До всички заинтересовани лица

1 - Отговор 1 - OP_N1020_29_06_2015_Otgovor_1.docx
2 - Отговор 2 - OP_N1020_29_06_2015_Otgovor_2.docx
3 - Отговор 3 - OP_N1020_29_06_2015_Otgovor_3.docx
4 - Отговор 4 - OP_N1020_29_06_2015_Otgovor_4.docx
5 - Протокол 1 - OP_N1020_29_06_2015_protokol_1.pdf
6 - Съобщение - OP_N1020_29_06_2015_saobsht_cen_of.doc
7 - Протокол 2 - OP_N1020_29_06_2015_protokol_2.pdf
8 - Протокол 3 - OP_N1020_29_06_2015_protokol_3.pdf
9 - Протокол 4 - OP_N1020_29_06_2015_protokol_4.pdf
10 - РЕШЕНИЕ №1403 - reshenie_1403_250815.pdf
29 Jun 2015 от Общинска администрация


Публична покана по реда на Глава VІІІ „а” от ЗОП „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет строителство: Ремонтни работи на обекти – „Хидроизолация и вътрешен ремонт Поликлиника гр.Главиница”, „Административна сграда – хидроизолация” гр.Главиница, „Кметство с.Малък Преславец”, „СМР ЦНСТ – с.Малък Преславец – топлоизолация и вътрешен ремонт”, „Ремонт покрив Народно Читалище с.Черногор”.
З А П О В Е Д № 0784/22.05.2015 г.

на основание чл. 14, ал. 4, т. 1, във връзка с чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и с оглед необходимостта от Ремонтни работи на обекти – „Хидроизолация и вътрешен ремонт Поликлиника гр.Главиница”, „Административна сграда – хидроизолация” гр.Главиница, „Кметство с.Малък Преславец”, „СМР ЦНСТ – с.Малък Преславец – топлоизолация и вътрешен ремонт”, „Ремонт покрив Народно Читалище с.Черногор”:
НАРЕЖДАМ:
Да се оповести публична покана по реда на Глава VІІІ „а” от ЗОП „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет строителство: Ремонтни работи на обекти – „Хидроизолация и вътрешен ремонт Поликлиника гр.Главиница”, „Административна сграда – хидроизолация” гр.Главиница, „Кметство с.Малък Преславец”, „СМР ЦНСТ – с.Малък Преславец – топлоизолация и вътрешен ремонт”, „Ремонт покрив Народно Читалище с.Черногор”.

1. .....

Свали от ТУК:
1-Публична покана->PPOP_Z0784_22_05_2015_pokana.pdf
2-Документация->PPOP_Z0784_22_05_2015_dok.doc

До всички заинтересовани лица

1 - ПРОТОКОЛ - PPOP_Z0784_22_05_2015_protokol.pdf
.
22 May 2015 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0737/12.05.2015 г. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА8А ОТ ЗОП
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
З А П О В Е Д № 0737/12.05.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 4 във вр. с 101a , ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

НАРЕЖДАМ:
Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка по реда и условията на Глава 8а от ЗОП – чрез публична покана , за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „Доставка на употребявано пътно превозно средство- Бус за нуждите на ДЦВХ, с. Сокол, общ. Главиница”

„Доставка на употребявано пътно превозно средство- Бус за нуждите на ДЦВХ, с. Сокол, общ. Главиница”

1- ПОКАНА->PVOP_N0737_120515_pokana.pdf
2- Документация->PVOP_N0737_120515_Dok.doc
.
13 May 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>