За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси 2015 г.)

.

О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:
• Урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІ в кв.3 с площ 1580кв.м. по плана на с.Вълкан общ.Главиница , в размер на 3342,00лв. без ДДС, / 4010,40лв. с ДДС/;
• Урегулиран поземлен имот УПИ ХVIII в кв.3 с площ 1590кв.м. по плана на с.Вълкан общ.Главиница, в размер на 3363,00лв. без ДДС, /4035,60лв. с ДДС/.

Търгът ще се проведе на 29.05.2015г. от 14:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16:00ч. 28.05.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16:00ч. на 28.05.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00ч. на 28.05.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 05.06.2015г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел. 08636/2128
29 Apr 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на моторни превозни средства
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на моторни превозни средства:

• Лек автомобил „Хюндай-Соната“ с ДКН СС 88-78 АК, в размер на 439,00лв. без ДДС, /526,80лв. с ДДС/ ;

• Лек автомобил „ВАЗ 21213-Нива“ с ДКН СС 04-90 АК, в размер на 421,00лв. без ДДС, /505,20лв. с ДДС/;

• Лек автомобил „УАЗ 469 Б“ с ДКН СС90-14 АК“, в размер на 364,00лв. без ДДС, /436,80лв. с ДДС/;

• Колесен трактор „Болгар – ТК 80“ с ДКН СС 44-42 ЕВ“, в размер на 1817,00лв. без ДДС, /2180,40лв. с ДДС/;

• Колесен трактор „Кейс 580“ автобагер, с ДКН СС 44-43 ЕВ, в размер на 10 146,00лв. без ДДС, / 12175,20лв. с ДДС/;

• Колесен трактор „ЮМЗ” 6Л” с рег.№ СС 26-93 ЕВ, в размер на 1908,00лв. без ДДС, /2289,60лв. с ДДС/;

• Товарен автомобил „ЗИЛ 157”- бордови, с рег.№ СС 24-15 СС, в размер на 2004,00лв. без ДДС, / 2404,80лв. с ДДС/.

Търгът ще се проведе на 29.05.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница–ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответното МПС.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 28.05.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 28.05.2015г.
Оглед на превозните средства се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 28.05.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 05.06.2015г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел. 08636/2128
29 Apr 2015 от Общинска администрация


Процедура по договаряне без обявление, с цел определяне на изпълнител на договор за услуга с предмет
РЕШЕНИЕ № 0668/24.04.2015 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 91, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител на договор за строителство

Н А Р Е Ж Д А М:

1. На основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, да се проведе процедура по договаряне без обявление, с цел определяне на изпълнител на договор за услуга с предмет: Осъществяване на авторски надзор на обект : „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот 021023 в землището с. Малък Преславец , общ. Главиница и имот 000400 в землището с. Богданци, общ. Главиница”


Свали решение от ТУК->PDBO_ZapN668_24_04_2015Dok.rar
.
24 Apr 2015 от Общинска администрация

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА СТРОИТЕЛСТВО, СЪГЛАСНО ЧЛ.101“А“ ОТ ЗОП, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В „Премахване на строежи на територията на спортен комплекс в град Главиница".

Свали Документация от ТУК->PPOP_ZapN670_24_04_2015Dok.rar


До всички заинтересовани лица

1 - Протокол 1 - PPOP_ZapN670_24_04_2015_Protokol.pdf
.
24 Apr 2015 от Общинска администрация


Процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА ЗАЛА” ПО ПРОЕКТ „ЕКО- ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА MIS ETC 336 ”
З А П О В Е Д № 0669/24.04.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на услуга, с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА ЗАЛА” ПО ПРОЕКТ „ЕКО- ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА MIS ETC 336 ”

Свали Документация от ТУК->OP_ZapN669_24_04_2015Dok.rar

До всички заинтересовани лица

1 - Отговор 1 - OP_ZapN669_24_04_2015_otgovor1.doc
2 - Съобщение - OP_ZapN669_24_04_2015_saobsht1.doc
3 - ПРОТОКОЛ 1 - OP_ZapN669_24_04_2015_Protokol1.doc
4 - ПРОТОКОЛ 2 - OP_ZapN669_24_04_2015_Protokol2.doc
5 - ПРОТОКОЛ 3 - OP_ZapN669_24_04_2015_Protokol3.doc
6 - РЕШЕНИЕ - reshenie_1162_10072015.pdf
7 - Договор - OP_ZapN669_24_04_2015_Dogovor.pdf
.
24 Apr 2015 от Общинска администрация


Процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот 021023 в землището с. Малък Преславец , общ. Главиница и имот 000400 в землището с. Богданци, общ. Главиница”
З А П О В Е Д №0620/24.04.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ :

НАРЕЖДАМ:

Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в имот 021023 в землището с. Малък Преславец , общ. Главиница и имот 000400 в землището с. Богданци, общ. Главиница”

Свали Документация от ТУК->OP_ZapN620_24_04_2015Dok.rar

До всички заинтересовани лица

1 - Отговор 1 - OP_ZapN620_24_04_2015_Otgov1.doc
2 - Съобщение - OP_ZapN620_24_04_2015_saobsht1.doc
3 - Протокол 1 - OP_ZapN620_24_04_2015_Protok_1.doc
4 - Протокол 2 - OP_ZapN620_24_04_2015_Protok_2.doc
5 - Протокол 3 - OP_ZapN620_24_04_2015_Protok_3.doc
6 - Протокол 4 - OP_ZapN620_24_04_2015_Protok_4.doc
7 - РЕШЕНИЕ - reshenie_1217_200715.pdf
.
24 Apr 2015 от Общинска администрация


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на незастроени общински имоти
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на незастроени общински имоти:

• УПИ ІІ кв.14 с площ 1333кв.м. по плана на с.Стефан Караджа в размер на
4739,00лв. /5686,80лв. с ДДС/;
• УПИ ХVІІІ-144 кв.15 с площ 930кв.м. по плана на с.Стефан Караджа в размер
на 3306,50лв. без ДДС / 3967,80лв. с ДДС/.

Търгът ще се проведе на 08.05.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 07.05.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 07.05.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 07.05.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.05.2015г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел. 08636 2128
16 Apr 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:

• Поземлен имот с площ 1952кв.м, с идентификатор № 15031.501.1025 , с
посторена в него двуетажна масивна сграда № 15031.501.1025.1, със застроена площ – 209кв.м. по плана на гр.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 11 078,93лв. с ДДС.

• Урегулиран поземлен имот УПИ I-127 кв.17 с площ 9136кв.м. , заедно с
пострена в него сграда бивше „Училище“ със застроена площ 340,80кв.м., находящо се в с.Коларово общ.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 40 086,98лв. с ДДС.;

• Урегулиран поземлен имот УПИ ХII-329, в кв.32 с плащ 895кв.м., заедно с
построена в него двуетажна масивна сграда със застроена площ от 90кв.м. и пристройка /гараж/ със застроена площ от 40кв.м, находящ се в с.Стефан караджа, общ.Главиница , с начална тръжна цена в размер на 15 024,20лв. с ДДС.

Търгът ще се проведе на 08.05.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 07.05.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 07.05.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 07.05.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.05.2015г. на същото място и при същите условия.Допълнителна информация на тел. 08636 2128
16 Apr 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я ВА - Публичен търг с явно наддаване за продажба
О Б Я В Я ВА

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни общински имоти:

Свали ОБЯВА от
ТУК
->Obiava_Prod_Malomerni_Sokol_Suhodol_Ba6tino_2015.doc
16 Apr 2015 от Общинска администрация


Обществена поръчка с предмет
Обществена поръчка с предмет: “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, СУПЦ- гр.Главиница на територията на ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”

Свали Документация от ТУК->OP_ZapN0401_31_03_2015Dok.zip

До всички заинтересовани лица

1 - ОТГОВОР 1 - OP_ZapN0401_31_03_2015_otgovor1.doc
2 - ПРОТОКОЛ 1 - OP_ZapN0401_31_03_2015_Protokol.pdf
3 - СЪОБЩЕНИЕ - OP_ZapN0401_31_03_2015_saobsht1.doc
4 - ПРОТОКОЛ 2 - OP_ZapN0401_31_03_2015_Protokol2.pdf
5 - ПРОТОКОЛ 3 - OP_ZapN0401_31_03_2015_Protokol3.pdf
6 - РЕШЕНИЕ - OP_ZapN0401_31_03_2015_Reshenie.pdf
.
31 Mar 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>