За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси 2015 г.)

.

Oткрита процедура- за възлагане изпълнението на строителство
Открита процедура, за възлагане изпълнението на строителство, с предмет: Строителство на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа –"Път SLS 2023/SLS 1024, Сокол - Босна - Бащино от км 0+000 до км 1+170; Път SLS 1021 (ІІІ-205, Стефан Караджа - Белица - Осен - Главиница) от км 10+690 до км 11+000 и ремонт на улици– ул. «Витиня», гр. Главиница; ул. «Тутракан», гр. Главиница; ул. «Девета», с.Звенимир; ул. «Четвърта», с. Ножарево; ул. «Шеста», с. Листец; ул. «Люлин», с. Стефан Караджа; ул. «Трета», с.Калугерене; ул. «Първа», с.Падина; ул. «Цар Самуил» с.Зафирово; ул. «Първа» с. Черногор; ул. «Филип Тотю», с. Богданци; ул. «Александър Стамболийски», с. Коларово; ул. «Гроб. Парк» с. Малък Преславец”.

Свали Документация от ТУК->OP_ZapN0402_31_03_2015Dok.zip

До всички заинтересовани лица

1 - Отговор 1 - OP_ZapN0402_31_03_2015_Otgovor1.doc
2 - Отговор 2 - OP_ZapN0402_31_03_2015_Otgovor2.doc
3 - Съобщение - OP_ZapN0402_31_03_2015_saobsht1.doc
4 - Протокол 1 - OP_ZapN0402_31_03_2015_prot1.pdf
5 - Протокол 2 - OP_ZapN0402_31_03_2015_prot2.pdf
6 - Протокол 3 - OP_ZapN0402_31_03_2015_prot3.pdf
7 - Решение - OP_ZapN0402_resh_0975_15_06_15.pdf
.
31 Mar 2015 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА - Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на Община Главиница и звената на бюджетна издръжка за 2015 г.”

Свали документация->OP_N_0334_17_03_2015_kan_mat.zip

До всички заинтересовани лица

ОТГОВОР 1->OP_N_0334_17_03_2015_kan_mat_otgov_1.doc

ПРОТОКОЛ 1->OP_N_0334_17_03_2015_kan_mat_prot1.pdf
17 Mar 2015 от Общинска администрация


O Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от ОПФ по населени места, както следва:


Свали обява от ТУК->Obiava_Targ_NAEM_Izost_navod_2015.doc


Срок на наемното отношение – 3 години.
Търгът ще се проведе на 27.03.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община
Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната годишна наемна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната годишна тръжна цена за съответния имот), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 26.03.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 26.03.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 26.03.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 03.04.2015г. на същото място и при същите условия.
06 Mar 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на на общински имот: Помещение за „Офис”, съставляващо част от самостоятелен обект с идентификатор № 15031.501.1050.1.6 с площ 15,00кв.м. в сграда с идентификатор № 15031.501.1050.1 по кадастралната карта на гр.Главиница, находяща се на ул.”Оборище” №45, ет.2 обл.Силистра. АОС № 2279/29.11.2010г.
Търгът ще се проведе на 27.03.2014г. от 14,00часа в заседателната зала на общината - ІVетаж.
Срок на наемното отношение – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена – 30,00лв без ДДС /36,00лв. с ДДС/.
Стъпка на надаване – 10% от първоначалната месечна наемна цена.
Депозит за участие в търга в размер на 36,00лв. се внася в касата на общината всеки
работен ден до 16,00часа на 26.03.2015г.
Цената на комплект тръжна документация – 10,00лв. се закупува от Център за
информация и услуги срещу представяне на документа за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна
документация до 26.03.2015г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16,00ч. на 26.03.2015г.
Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на 03.04.2015г. на същото място и при същите условия.
06 Mar 2015 от Общинска администрация


ОБЯВЯВА
Тръжна процедура за учредяване на възмездно право на строеж за жилищна сграда с площ 155кв.м.(сто петдесет и пет кв.метра), в общински имот, находящ се в с.Стефан Караджа, ул.»Централна» №10 съставляващ УПИ ІV-44 кв.13 по плана на с.Стефан Караджа, при граници на имота: изток-улица, запад- УПИ ІІІ-39 кв.13, север улица и юг- УПИ V-43 кв.13 по плана на с.Стефан Караджа с начална тръжна цена в размер на 782лв.(седемстотин осемдесет и два лева) без ДДС / 938,40лв. с ДДС/.
Търгът да се проведе на 27.03.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 26.03.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 26.03.2015г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 26.03.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 03.04.2015г. на същото място и при същите условия.
06 Mar 2015 от Общинска администрация


OБЯВЯВА
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: Помещение за търговски обект с площ 40кв.м., обособена част от административна сграда , находяща се в с.Косара община Главиница.
Търгът ще се проведе на 27.03.2015г. от 14.00часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.
Първоначална наемна месечна цена – 48,00лв. (1,20лв./кв.м.)
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната месечна наемна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от годишната цена в размер на 57,00лв. се внася в касата на община всеки работен ден до16,00часа на 26.03.2015г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на26.03.2015г.Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 26.03.2015г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 26.03.2015г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 03.04.2015г. при същите условия.
06 Mar 2015 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕСТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ, ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНИ БИЛБОРДИ И ИЗГОТВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ” ПО ПРОЕКТ „ДА ОПОЗНАЕМ И ОБИКНЕМ ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ”, С.МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ, ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА


Свали документация->OP_ZapN0176_mpresl_dok.zip


До всички заинтересовани лица

ОТГОВОР 1->OP_ZapN0176_mpresl_otgovor_1.doc-11.03.2015
ПРОТОКОЛ 1->OP_ZapN0176_mpresl_protokol_1.doc-17.04.2015
Съобщение->OP_ZapN0176_mpresl_saobsht1.doc-01.06.2015
ПРОТОКОЛ 2->OP_ZapN0176_mpresl_protokol_2.doc-10.07.2015
Таблица 2 ->OP_ZapN0176_mpresl_tablitsa_2.doc-10.07.2015
ПРОТОКОЛ 3->OP_ZapN0176_mpresl_protokol_3.doc-10.07.2015
Таблица техн. оценка->
OP_ZapN0176_mpresl_tablica_za_tehn_ocenka.doc
-10.07.2015
РЕШЕНИЕ->reshenie_1147_09072015.pdf-10.07.2015
Договор->OP_ZapN0176_mpresl_dogovor_.pdf
.
10 Feb 2015 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ”
ПО ПРОЕКТ „ДА ОПОЗНАЕМ И ОБИКНЕМ ЦАРСТВОТО НА ВОДНИТЕ ЛИЛИИ”, С.МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ, ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали документация->OP_ZapN0175_mpresl_dok.zip


До всички заинтересовани лица

ОТГОВОР 1->OP_ZapN0175_mpresl_otgovor_1.rtf-04.03.2015
ОТГОВОР 2->OP_ZapN0175_mpresl_otgovor_2.doc-11.03.2015
ПРОТОКОЛ 1->OP_ZapN0175_mpresl_protokol1.doc-17.04.2015
СЪОБЩЕНИЕ->OP_ZapN0175_mpresl_saobsht1.doc-01.06.2015
ПРОТОКОЛ 2->OP_ZapN0175_mpresl_protokol2.doc-09.07.2015
ПРОТОКОЛ 3->OP_ZapN0175_mpresl_protokol3.doc-09.07.2015
ПРОТОКОЛ 4->OP_ZapN0175_mpresl_protokol4.doc-09.07.2015
ПРОТОКОЛ 5->OP_ZapN0175_mpresl_protokol5.doc-09.07.2015
РЕШЕНИЕ->reshenie_148_09072015.pdf-09.07.2015
Договор->OP_ZapN0175_mpresl_dogovor.pdf
.
10 Feb 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от ОПФ по населени места, както следва:

Свали обява от ТУК->OBIAVA_Targ_ZEMI_01_2015.doc

...........................

Допълнителна информация на тел. 086362128
23 Jan 2015 от Общинска администрация


СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ

На 19.01.2015 г от 12:00 часа в сградата на Oбщина Главиница, ет.2, „Оперативна” зала ще се състои отваряне на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и изграждане на спортен център в град Главиница, община Главиница, област Силистра”, осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 321, съгласно Договор за финансиране с номер № 19/321/01276 /27.11.2012 г.
Резултатите от оценяването на офертите на участнииците по показатели, различни от цената са както следва:

РАЗГЛЕДАЙ РЕЗУЛТАТИТЕ->suobshtenie_140115.doc
14 Jan 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>