За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси 2015 г.)

.

Община Главиница обявява конкурс за избор на здравен медиатор

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Главиница обявява конкурс за избор на здравен медиатор

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР:

1. Познава здравното и социално законодателство, и съответните политики на Р.България;
2. Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи;
3. ...........................
07 Jan 2015 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, както следва:

• Урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ кв.2 с площ 1300кв.м. по плана на
с.Черногор, с начална тръжна цена в размер на 2843,00лв. без ДДС / 3411,60лв. с ДДС/. АОС № 900/16.12.2003г.
• Урегулиран поземлен имот УПИ ІV кв.15 с площ 1426кв.м по плана на
с.Зарица, с начална тръжна цена в размер на 3119,00лв. без ДДС, /3742,80лв. с ДДС/. АОС № 1685/30.05.2005г.
• Урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ кв.7 с площ 880кв.м по плана на
с.Подлес, с начална тръжна цена в размер на 1925,00лв. без ДДС, /2310,00лв. с ДДС/. АОС № 97/8.11.2003г.
• Поземлен имот № 090161, с площ 1461кв.м, НТП: др. жил.терен, землище
с.Суходол, с начална тръжна цена в размер на 804лв. АОС № 3229/11.09.2014г.
• Поземлен имот № 090162, с площ 1270кв.м, НТП: др. жил.терен, землище
с.Суходол, с начална тръжна цена в размер на 699лв. АОС № 3230/11.09.2014г.

Търгът да се проведе на 22.01.2015г. от 15:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за съответният имот.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 21.01.2015г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 21.01.2015г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тр. книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 21.01.2015г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 29.01.2015г. на същото място и при същите условия.


Допълнителна информация на тел.086362128
06 Jan 2015 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти:

.................................

1. Търгът ще се проведе на 05.02.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.
2. Срок на наемното отношение – 3 години.
3. Първоначална месечна наемна цена – 50лв./1дка, (Решение № 346/30.10.2014г.);
4. Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната годишна цена за съответния имот.
5. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от годишната наемана цена за съответния имот, се внася в касата на общината всеки работен ден до 16:00часа на 04.02.2015г.
6. Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в брой в
касата на общината до 16:00часа на 04.02.2015г.Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу представяне на документ за платена цена .
7. Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 16:00часа на 04.02.2015г.
10.Заявление за участие се подават всеки работен ден до до 16:00часа на 04.02.2015г.
11. Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 19.02.2015г. при същите
условия.

Допълнителна информация на тел. 086362128

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->Obiava_TARG_ZEMI_2015_001.doc
06 Jan 2015 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>