За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси до 2013 г. включително)

.

О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:
Урегулиран поземлен имот УПИ IV-6 кв.8 с площ 892кв.м. по плана на с.Падина, общ.Главиница, в размер на 1863,00лв. без ДДС, / 2235,60лв. с ДДС/. АОС №232/15.03.2002г.
Търгът ще се проведе на 07.12.2016г. от 15:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася в касата на община Главиница до 16,00ч. на 06.12.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 06.12.2016г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 06.12.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 14.12.2016г. на същото място и при същите условия.
07 Nov 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:
„Битова сграда“ – едноетажна масивна сграда със застроена площ 110кв.м., построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот, представляващ УПИ II-127 кв.26 по регулационния план на с.Стефан Караджа, общ.Главиница, на обща стойност 8160лв. (ДДС не се начислява).
Търгът ще се проведе на 07.12.2016г. от 15,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася в касата на общината до 16,00ч. на 06.12.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 06.12.2016г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 06.12.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 14.12.2016г. на същото място и при същите условия.
07 Nov 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 35,00кв.м., представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 15031.501.419.1.2, етаж І на сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №15031.501.419 по кадастралната карта на гр.Главиница, ул.”Витоша” №44 .
Обектът на търга да се ползва съобразно предназначението му за офис.
Търгът ще се проведе на 07.12.2016г. от 15:00ч. в заседателната зала на общината – етаж ІV.
Срок на наемното отношение – 10 години.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Първоначална месечна наемна цена в размер на 70,00лв. без ДДС, / 84лв. със ДДС/
Депозит за участие в търга – 84,00лв. се внася в касата на община Главиница, всеки работен ден до 16.00часа на 06.12.2016г.
Комплект документация се получава след заплащане на цена в размер на 10,00лв. в касата на общината до 16.00часа на 06.12.2016г.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 16.00часа на 06.12.2016г.
Заявление за участие се подава всеки работен ден до 16.00часа на 06.12.2016г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе 14.12.2016г. при същите условия.
07 Nov 2016 от Общинска администрация


Обява - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Урегулиран
поземлен УПИ IX-181 квартал 18 с площ 13773кв.м. по плана на с.Калугерене, в размер на 27 850лв. без ДДС, / 33 420лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 28.10.2016г. от 11:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), се внася по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, ФЦ Силистра до 16,00ч. на 27.10.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 27.10.2016г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 27.10.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 04.11.2016г. на същото място и при същите условия.
29 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти:


Свали обява от ТУК->
->2016_09_OBIAVA_NOV_Targ_Zemi_OPF_2016_33333-1.pdf
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:
Урегулиран поземлен имот с площ 4368кв.м., с построена в него едноетажна масивна сграда „бивша ЦДГ“ със застроена площ 232кв.м., по плана на с.Бащино в размер на 15 346,94лв. с ДДС.
Търгът да се проведе на 21.10.2016г. от 11:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 20.10.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 20.10.2016г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 20.10.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 28.10.2016г. на същото място и при същите условия.
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имоти:

Свали обява от ТУК->
->2016_09_OBIAVA_Targ_Prod_Malomerni_4ernogor_StKaradga.pdf
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Поземлен
имот с площ 1952кв.м, с идентификатор № 15031.501.1025 , с посторена в него двуетажна масивна сграда № 15031.501.1025.1, със застроена площ – 209кв.м. по плана на гр.Главиница, с начална тръжна цена в размер на 11 778,93лв. с ДДС.
Търгът да се проведе на 21.10.2016г. от 11,00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 20.10.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 20.10.2016г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 20.10.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 28.10.2016г. на същото място и при същите условия.
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот
О Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Урегулиран поземлен имот УПИ І кв.5 с площ 7840кв.м. заедно с построени в него:
1)Двуетажна масивна сграда бивше „Училище” със застроена площ – 198кв.м. и 2)Външна тоалетна със ЗП – 70кв.м., по плана на с.Суходол в размер на 38041,73лв. с ДДС.АОС № 3050/15.08.2012г.
Търгът да се провед на 21.10.2016г. от 11:00ч. в заседателната зала на община Главиница – ІV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, до 16,00часа 20.10.2016г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 20.10.2016г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 20.10.2016г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 28.10.2016г. на същото място и при същите условия.
21 Sep 2016 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - водоеми
О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - водоеми
:
................
................
Търгът ще се проведе на 20.09.2016г. от 15:00часа в заседателната зала на общината- ІVетаж.
Депозит за участие в търга в размер на 20,00лв. се внася по сметка на община
Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ „ИНВЕСТБАНК „ АД, ФЦ Силистра до 16:00часа на 19.09.2016г.
..................

Свали обява от ТУК->2016_08_Obiava_Targ_Iazoviri.pdf
19 Aug 2016 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>