За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси до 2013 г. включително)

.

Процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински земеделски земи
Заповед № 0774
Свали запoвед от ТУК->Zapoved_N_0774_05_08_2011.pdf

Заповед № 0775
Свали запoвед от ТУК->Zapoved_N_0775_05_08_2011.pdf
18 Aug 2011 от Общинска администрация


О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 89-91 включително от Кодекса на труда и съгласно решение №418 от 28.07.2011г. на Общински съвет гр.Главиница, кмета на община Главиница

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР
на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” – гр.Главиница,
при следните условия:

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
- български граждани, жители на община Главиница, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
- да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър“ в областта на икономиката, публичната администрация, стопанското управление, селското стопанство или правото;
- да имат най-малко 5 /пет/ години трудов стаж;
- задълбочено познаване и опит в прилагането на Кодекса на труда, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и наредбите на Общински съвет - Главиница;
- задълбочено познаване на Програмата за развитие на селските райони;
- комуникативност и умения за работа в екип;
- компютърна грамотност;
2. Кандидатите да представят следните документи:
..................................................
15 Aug 2011 от Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 0770/ 05.08.2011г. , № 0771/ 05.08.2011г.
З А П О В Е Д
№ 0770/ 05.08.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.2а, ал.(1), чл.2 ал(1), т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, за схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни, слънцето-едно за всички”

Н А Р Е Ж Д А М
чрез събиране на три оферти да бъде извършен избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на услуга включваща транспорт, входни такси и нощувки съгласно, заложените дейности по проекта BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни,слънцето-едно за всички” за децата и учителите от Община Главиница във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, за схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни, слънцето - едно за всички”.

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ от ТУК->Prevoz_Proekt_08_2011.doc


З А П О В Е Д
№ 0771/ 05.08.2011г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.2а, ал.(1), чл.2 ал(1), т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, за схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни, слънцето-едно за всички”

Н А Р Е Ж Д А М
чрез събиране на три оферти да бъде извършен избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет:

„Доставка на художествени и дидактични материали за нуждите на Община Главиница, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни,слънцето-едно за всички”.

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ от ТУК->hud_i_did_materiali_08_2011.doc
08 Aug 2011 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0762
гр.Главиница 03.08.2011г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с постъпили реституционни претенции и допуснати технически грешки при измерването на имоти по плана на с.Калугерене за периода от обявяване на публичиния търг за продажба до настоящия момент

З А П О В Я Д В А М

Отменям заповед №0683 / 11.07.2011г за продажба на маломерни земеделски земи по земеразделителния план на с.Калугерене.
Копие от заповедта да се връчи на Дирекция “ОА” и Дирекция “СА” за сведение и изпълнение.


ВП/ КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ Н. НАСУФ/
03 Aug 2011 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни земеделски земи в землището на гр.Главиница, както следва:
Свали обявата от ТУК->obiava_Prod_mal_Glavinica_.doc

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни земеделски земи в землището на с.Калугерене, както следва:
Свали обявата от ТУК->OBIAVA_Prod_mal_Kalugerene.doc

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни земеделски земи в землището на с.Малък Преславец, както следва:
Свали обявата от ТУК->OBIAVA_Prod_mal_MPreslavec.doc
25 Jul 2011 от Общинска администрация


Заповед № РД09-47 от 14-06-2011 на Областна Дирекция "Земеделие" - Силистра
ZapovedRD09-47_14_06_2011.jpg
СВАЛИ ЗАПОВЕД
ОТ ТУК->
ZapovedRD09-47_14_06_2011_Silistra.pdf
08 Jul 2011 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД №0568/13.06.2011
zap0568_13_06_2011.jpg

СВАЛИ ЗАПОВЕД ОТ ТУК -> Zapoved_0568_13_06_2011.pdf
16 Jun 2011 от Общински съвет


Обява за публичен търг с явно наддаване.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в с.Подлес.

Свали обява->obiava_pomeshtenie_Podles.pdf
24 Apr 2011 от Общинска администрация


Обява за Публичен търг с явно наддаване
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в гр.Главиница.

Свали обявата->obiava_naem_pomeshtenie_Glavinitsa.pdf
24 Apr 2011 от Общинска администрация


Kонкурс за доставка на течни горива и масла за нуждите на заведенията, финансирани от бюджета на Община Главиница за 2011г.
ОБЯВЛЕНИЕ
->Dokumentacia__Dostavka_na_technigoriva_i_masla_2011.pdf
19 Nov 2010 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>