За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси до 2013 г. включително)

.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Доставка на течни горива и масла за нуждите на общинска администрация и отопление на училища и детски гардини на територията на общината.

ОБЯВЛЕНИЕ->obiavlenie_goriva.pdf
12 Nov 2010 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, ДДЛРГ С.МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ, СУПЦ- ГЛАВИНИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”

ДОКУМЕНТИ:
1- obiavlenie_hrani_2011.pdf
2- dokumenti_hrani_2011.pdf
12 Nov 2010 от Общинска администрация


ОБЯВА - Търг с явно наддаване
Община Главиница обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи по Наредба No19 и по ЗСПЗЗ....

Обявата може да свалите от ТУК->obyava_targ_2010_11_18.doc
29 Oct 2010 от Общинска администрация

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Община Главиница Уведомява, че предстои отваряне на ценовите оферти за провеждани в община Главиница процедури за изпълнение на обществена поръчка за строителство с предмет : “Изпълнение на строителство по проект “Реконсктрукция и ремонт на улична мрежа, тротоари и площади в населени места на територията на община Главиница – гр.Главиница, с.Калугерене, с.Падина, с.Дичево, с.Зафирово, с.Суходол и с.Зебил” и “Изпълнение на строителство по проект “Благоустрояване на 12 населени места в община Главиница чрез обновяване на уличната мрежа”.

Отварянето на ценовите предложения ще се състои както следва :
1. За процедура с предмет “Изпълнение на строителство по проект “Реконсктрукция и ремонт на улична мрежа, тротоари и площади в населени места на територията на община Главиница – гр.Главиница, с.Калугерене, с.Падина, с.Дичево, с.Зафирово, с.Суходол и с.Зебил” в 10,00 часа на 07.09.2010г. в сградата на общинска администрация на община Глаъвиница гр.Главиница ,ул.Витош,№44 ет.2, „малка зала”.

2. За процедура с предмет “Изпълнение на строителство по проект “Благоустрояване на 12 населени места в община Главиница чрез обновяване на уличната мрежа” в 11,00 часа на 07.09.2010г. в сградата на общинска администрация на община Глаъвиница гр.Главиница ,ул.Витош,№44 ет.2, „малка зала”.


На отварянето имат право да присъстват представители на медиите, неправителствени организации и представители на участниците.
03 Sep 2010 от Общинска администрация

З А П О В Е Д № 1426 / 08.09.2009г.
З А П О В Е Д
№ 1426 / 08.09.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница, чл.6, ал.1 и чл.14 от Наредба №19 за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

ОТКРИВАМ:
Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи, посочени по-долу с начин на трайно ползване „Ниви” от общинския поземлен фонд, за срок от три стопански години, с начални наемни цени на декар, както следва:....
-->>doc_logo_small.gifzapoved_N_1426.08.09.2009.doc
18 Sep 2009 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 1425 / 08.09.2009г.
З А П О В Е Д
№ 1425 / 08.09.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница и чл.20, ал.1 от Наредба №19 за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд

ОТКРИВАМ:
Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи, посочени по-долу с начин на трайно ползване „Ерозирани ниви”, „Изоставени ниви” и ”Наводнени ниви” от общинския поземлен фонд, за срок от три стопански години, с начални наемни цени на декар, както следва:...
-->>doc_logo_small.gifzapoved_N_1425.08.09.2009.doc
18 Sep 2009 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 1424 / 08.09.2009г.
ЗАПОВЕД № 1424 / 08.09.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, чл.17 и чл.19 от Наредба №19 за отдаване на земеделски земи от общинския поземлен фонд

ОБЯВЯВАМ :
Процедура за приемане на молби-декларации от малоимотни и безимотни граждани /МБГ/ за наемане на земеделски земи от общинския поземлен фонд

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:.....
-->>doc_logo_small.gifzapoved_N_1424.08.09.2009.doc
18 Sep 2009 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>