За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси до 2013 г. включително)

.

О Б Я В Я В А - Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - водоеми
2016_Obiava_Targ_Язовири_33.gif

СВАЛИ ОБЯВА ОТ ТУК->2016_Obiava_Targ_iazoviri_33.pdf
06 May 2016 от Общинска администрация


Заповед №0827 / 03.05.2016 - ОТМЯНА на Публичен търг за отдаване под наем на общински имоти- водоеми
Относно: ОТМЯНА на Публичен търг за отдаване под наем на общински имоти- водоеми

Свали заповед от ТУК->2016_ZapovedN0827_03_05_2016.pdf
04 May 2016 от Общинска администрация


Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи
Заповед №РД 09-165-59/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-59_12.02_StefanKaradja.pdf

Заповед №РД 09-165-60/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-60_12.02_Kosara.pdf

Заповед №РД 09-165-61/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-61_12.02_Podles.pdf

Заповед №РД 09-165-62/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-62_12.02_Sokol.pdf

Заповед №РД 09-165-63/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-63_12.02_Dichevo.pdf

Заповед №РД 09-165-64/12.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-64_12.02_Sokol.pdf

Заповед №РД 09-165-81/15.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-81_15.02_Osen.pdf

Заповед №РД 09-165-82/15.02.2016
Тук
->2016_Zap_N_RD_09-165-82_15.02_Chernogor.pdf
20 Feb 2016 от Общинска администрация


Заповед №РД 09-165-52/10.02.2016,№РД 09-165-53/10.02.2016,№РД 09-165-54/10.02.2016
Заповед №РД 09-165-52/10.02.2016
Тук
->2016_ZN_09-165-52_10.02.06_Razp_mas_Bashtino.pdf

Заповед №РД 09-165-53/10.02.2016
Тук
->2016_ZN_09-165-53_10.02.06_Razp_mas_Kolarovo.pdf

Заповед №РД 09-165-54/10.02.2016
Тук
->2016_ZN_09-165-54_10.02.06_Razp_mas_M.Preslavec.pdf
16 Feb 2016 от Общинска администрация


Заповеди за публичен търг - №2269, №2364
Zap2269_2364_11_2013.jpg

Свали ЗАПОВЕДИ от ТУК->Zap2269_2364_12_2013.PDF
10 Dec 2013 от Общинска администрация


Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
Р Е Ш Е Н И Е

№ 2134

гр.Главиница, 29.10.2013г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , Решение №229/12.10.2013г. на ОбС Главиница,
чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП


З А П О В Я Д В А М:


Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: ”Доставка на един брой употребяван автомобил с 1+1 места, тип „фургон” за нуждите на Домашен социален патронаж при Община Главиница.”
ІІ. Прогнозна стойност на поръчката: 10 000лв. с ДДС.
ІІІ. Критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”.
ІV. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница , ул.”Витоша” №44.
V. Гаранция за изпълнение на поръчката – 1% от стойността на поръчката.
Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията се уреждат, съгласно действащото в страната законодателство.
VІ. Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
VІІ. Място и срок за подаване на офертите 18.11.2013г., 12,00часа в Общинска администрация – Център за информация и услуги, гр.Главиница, ул.”Витоша” №44.
VІІІ. Място и срок за разглеждане на офертите – 18.11.2013г., 14,30часа в заседателната зала на общината – етаж ІІ.
ІХ.Офертите да се изготвят на български език. Да включват: Документи за подбор, Предложение за изпълнение на поръчката, Предлагана цена, (за които да се изготвят образци) и всички изсквани документи, посочени в поканата.
Х. Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
След получаване, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.КМЕТ НА ОБЩИНА : .........п/п.............
ХЮСЕИН ХАМДИ
ВП/

Свали документация от ТУК->ObshPorSocPatr2013_10.zip
29 Oct 2013 от Общинска администрация

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
Zimno_pod_2013_10_28.jpg

Свали Документация от ТУК->Zimno_pod_2013_10_28.zip
28 Oct 2013 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
OBIAVA_TARG_ZEMI_2013.jpg
23 Oct 2013 от Общинска администрация

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО ЗА МОНТИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНА БЕЗЖИЧНА МРЕЖА , както следва:

 

Населено място

 

Сграда

 

УПИ,

Парцел,

Квартал

Месечна тръжна цена без ДДС

1

гр.Главиница

Водна кула

X кв.0, масив 10

62,00лв.

2

с.Сокол

Общежитие

III – общ кв.24

46,50лв.

3

с.Суходол

Кметство

VII  кв.11

46,50лв.

4

с.Суходол

Училище

I – общ кв.5

46,50лв.

5

с.Калугерене

Читалище

I – общ кв.5

46,50лв.

6

с.Падина

Кметство

I – общ кв.6

31,00лв.

7

с.Зебил

ЦДГ

XXII – СНС  кв.2

46,50лв.

8

с.Стефан Караджа

Училище

I – 179 кв.16

46,50лв.

9

с.Стефан Караджа

Болница

XI – 329 кв.32

46,50лв.

10

с.Звенимир

Кметство

I – 133 кв.6

46,50лв.

11

с.Звенимир

ЦДГ

I – общ. кв.5

46,50лв.

12

с.Дичево

Кметство

кв.0

31,00лв.

13

с.Зафирово

Училище

X – 462 кв.39

46,50лв.

14

с.Коларово

Кметство

I – 160 кв.19

46,50лв.

15

с.Косара

Кметство

XII – 176 кв.13

31,00лв.

 

       Търгът ще се проведе на 30.10.2013г. от 16,00часа в заседателната зала на общината – ІV етаж.                             

      Срок на наемното отношение –   10 години.

      Първоначална месечна наемна цена, съгласно Решение на ОбС № 322/19.09.2013г. допълване на тарифата към  № 3.

      Депозитът за участие в търга в размер на  50,00лв. да се внася в касата на общината всеки работен ден  до 16,00часа на 29.10.2013г.

       Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв.  Цената се заплаща в брой в касата на общината до 16.00часа на 29.10.2013г.

Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги срещу

представяне на документ за платена цена .

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна

документация до 29.10.2013г.

Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на 29.10.2013г.

Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 07.11.2013г.  при същите условия.

23 Oct 2013 от Общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
Публикувано на 21.10.2013г.

Съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите на Кмета на община Главиница публикува публично съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в имот № 001167, землище с.Зафирово , общ.Главиница, обл.Силистра.

Разгледай съобщение ->Scan1Zafir2013.PDF
21 Oct 2013 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>