За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси до 2013 г. включително)

.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
Публикувано на 21.10.2013г

Информираме Ви, че съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите на 21.10.2013г. е публикувано публично съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в имот № 15031.1.113, по кадастралната карта на гр.Главиница, общ.Главиница, обл.Силистра.

Разгледай съобщение ->Scan1Glav2013.PDF
21 Oct 2013 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, глава VІІІ „а” във връзка с чл.14, ал.4 т.2, чл.15, ал.2, т.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки, одобрено техническо задание и в изпълнение на Решение № 168 по протокол №17/26.02. 2013 г. на ОбС Главиница за приемане на отчет 2012 и бюджет 2013 г. в т.ч и за оптимизиране на машинния парк на общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”

О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VІІІ „а”, чл.101а от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с публикуване на обява в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки с предмет : "Доставка на 1 брой нов колесни трактор с мощност до 90 к.с. за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”.

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Хюсеин Хамди

Свали документация от ТУК->Pub_Pok_Kol_Trakt2013_10_1.zip
11 Oct 2013 от Общинска администрация


Публична покана и документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Главиница за зимния период 2013/2014г.
Р Е Ш Е Н И Е № 2021

гр.Главиница, 07.10.2013г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.3, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2013-2014г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, включва:
..................................

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК->PublPokRN2021_2013_10zip.zip
08 Oct 2013 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
О Б Я В Я В А


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
: УПИ VI-139 кв.15 с площ 1222кв.м., с начална тръжна цена 2991,40лв. без ДДС /3589,20лв. с ДДС/, по плана на с.Звенимир общ.Главиница.
Търгът ще се проведе на 17.10.2013г. от 14.00часа в заседателната зала на общината – етаж ІV.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 16.10.2013г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 16.10.2013г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 16.10.2013г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 24.10.2013г. на същото място и при същите условия.

Допълнителна информация на тел.086362128
.
01 Oct 2013 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А Публичен търг
О Б Я В Я В А

Публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с площ 100,00кв.м., обособена част от сутерена на сграда„Битов комбинат”, представляваща триетажна масивна сграда, построена в парцел № 422 в кв.34 по плана на с.Зафирово общ.Главиница.
Търгът ще се проведе на 17.10.2013г. от 14.00часа в заседателната зала на
общината – ІІ етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 40,00лв.
Депозитът за участие в търга в размер на 48,00лв. , се внася в касата на
община всеки работен ден до 16,00часа на 16.10.2013г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в
брой в касата на общината до 16.00часа на 16.10.2013г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и
услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна
документация до 16.10.2013г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на
12.01.2012г.
Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 24.10.2013г. при
същите условия.

Допълнителна информация на тел. 086352128
.
01 Oct 2013 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А - ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор № 15031.501.434.4.4 с площ 17,00кв.м. в сграда с идентификатор № 15031.501.434.4 по кадастралната карта на гр.Главиница, находяща се на ул.”Витоша” №46, обл.Силистра.
Търгът ще се проведе на 17.10.2013г. от 14.00часа в заседателната зала на
общината – ІV етаж.
Първоначална месечна наемна цена – 34,00лв.без ДДС /40,80лв с ДДС/
Депозитът за участие в търга в размер на 40,80лв., се внася в касата на
общината всеки работен ден до 16,00часа на 16.10.2013г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв. Цената се заплаща в
брой в касата на общината до 16.00часа на 16.10.2013г.
Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и
услуги срещу представяне на документ за платена цена .
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна
документация до 16.10.2013г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16.00часа на
16.10.2013г.
Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 24.10.2013г.
при същите условия.


За допълнителна информация тел 08636/21 28
.
01 Oct 2013 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

24.09.2013г, гр.Главиница

На основание чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 от ЗОП, община Главиница гр.Главиница ул. „Витоша“ № 44, отправя покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет “Строително ремонтни работи" с обособени позиции:
Обособена позиция 1. „Ремонт кухня ДСП гр.Главиница” с прогнозна стойност – 10000лв. (десет хиляди лева) с ДДС;
Обособена позиция 2.„Ремонт отводнителен канал с.Сокол” с прогнозна стойност – 10000лв. (десет хиляди лева);
Обособена позиция 3.„Ремонт читалище с.Богданци” с прогнозна стойност – 5 280 лв. (пет хиляди и двеста и осемдесет лева );
Обособена позиция 4.„Ремонт читалище с.Зафирово” с прогнозна стойност – 3470лв. (три хиляди четиристотин и седемдесет лева);
Обособена позиция 5.„Ремонт покрив сватбен салон с.Калугерене” с прогнозна стойност – 3720 лв. (три хиляди седемстотин и двадесет лева);
Обособена позиция 6.„Тоалетна с.Суходол” с прогнозна стойност – 3 000лв. (три хиляди лева);
Обособена позиция 7.„Сградни отклонения ул.Дунав и ул.Хр.Ботев” – 5бр. с прогнозна стойност – 10 000лв. (десет хиляди лева);
Обособена позиция 8.„Ремонт здравна служба” с.Сокол с прогнозна стойност 3872 лв. (три хиляди осемстотин седемдесет и два лева);
Р Е Ш И Х:
1. Откривам обществена поръчка чрез „Публична покана” с предмет: “Строително ремонтни работи";
2. Одобрявам публичната покана за възлагане на доставката по реда на глава осма "а" от ЗОП;
3. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;
4. Срок за получаване на офертите – до 02.10. 2013 година от 10,00ч., „Център за информация и услуги”, ет.1, ул.”Витоша” №44, „Административна сграда 1”;
5. Одобрявам документацията за участие в обществена поръчка по т.1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ .....п/п.....
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА:
Хюсеин Хамди

Свали документация от ТУК->Stroiteln_remont_09_2013.zip
.
24 Sep 2013 от Общинска администрация


З А П О В Е Д №1808/02.09.2013г.
З А П О В Е Д

№1808/02.09.2013г.

Гр. Главиница

За възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма ”а” от ЗОП

На основание 44. ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.4, чл.101 а от Глава осма „а” на ЗОП

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
1.Предмет на поръчката :
„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2013/2014 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на община Главиница както следва:
1. Главиница - Зарица - Звенимир– Главиница – 92 км.
2. Главиница – Зебил – Вълкан -Листец – Главиница – 96 км.
3. Главиница – Подлес- Главиница – 12 км.
4. Главиница – Падина – Ножарево – Калугерене – Главиница – 32 км.
5. Главиница – Калугерене – Главиница – 6 км.
6. Главиница – Коларово – Зафирово – Дичево –Сокол – Суходол - Бащино – Главиница – 56 км.
7. Зафирово – Коларово – Зафирово – 28 км.
8. Зафирово – Косара – Богданци – Зафирово – 72 км.
2.Ориентировъчна стойност на поръчката 61 398 лв. (Шестдесет и една хиляди триста деветдесет и осем лв. и 00ст) без ДДС
3.Критерий за оценка е „най-ниска предложена цена”
4.Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница, ул.Витоша №44, краен срок 15 юни 2014г.
5.Гаранции:
5.1 Гаранция за участие в процедурата /парична сума или банкова гаранция/ по поръчката – 613,98лв. (Шестстотин и тринадесет лв. и 98ст.) се внася в сметката на Община Главиница, IBAN BG04IORT73793360005500 при ТБ Инвестбанк АД Русе.
5.2 Гаранция за изпълнение – 2% от договорената стойност се внася по същата сметка. Условията и сроковете за задържане на гаранцията се уреждат съгласно действащото в страната законодателство.
6.Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
7.Място и срок за подаване на офертите: 12.09.2013г., 15:30часа в Общинска Администрация – Център за информация и услуги.
8.Място и срок за разглеждане на офертите: 12.09.2013г., 16.00 часа в Оперативна зала на Община Главиница ет.2
Офертите да се изготвят на български език и да включат ценовото предложение със Спецификация по маршрути по Образец и всички изисквани документи, посочени в поканата.
9.Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 45 ( четиридесет и пет ) календарни дни от крайният срок за подаване на офертите.
10.Длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят офертите:
- Ирена Русчева – юрист – Председател
- Ведиха Юдаим – началник Управление „Образование”
- Росица Спасова – гл.счетоводител на Управление „Образование”
-резервен член – Николина Мицова – главен специалист

След получаване, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.

Препис на заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.


КМЕТ: ……п/п………..
/Хюсеин Хамди /Свали документация от ТУК>ZapN1808_02_09_2013.zip
02 Sep 2013 от Общинска администрация


З А П О В Е Д №1790/29.08.2013г.
З А П О В Е Д

№1790/29.08.2013г.

Забележка : Със Заповед 1807/02.09.2013г. на Кмета на Община Главиница - на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, Процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена . Обявена е нова процедура за същата .
29 Aug 2013 от Общинска администрация

З А П О В Е Д № 1503 /23.07.2013г

З А П О В Е Д


      № 1503 /23.07.2013г.
 гр. ГлавиницаЗа възлагане
на обществена поръчка по реда  на  Глава Осма  ”а” от ЗОП


 


На основание 44. ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.3 от Закона за обществените поръчки , във връзка със  сключен договор рег. № А12-22-80 от 11.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
съфинансирана от ЕС чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН
ФОНД
, приоритетна ос
IIУПРАВЛЕНИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕ
СУРСИ”, подприоритет 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, бюджетна линия- BG051PO002/12/2.2-07  и необходимостта от изпълнение
на Дейност 2 и Дейност 4 от проекта :

НАРЕЖДАМ:


Да се съберат оферти,
чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена
поръчка при следните условия:


1. Предмет на
поръчката: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор
№А12-22-80/11.06.2013г.
Повишаване на
капацитета на служителите на Община Главиница чрез инвестиции в обучения”,
Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет  2.2 „Компетентна и ефективна държавна
администрация”
;


2. Стойност на
поръчката: Максималната стойност на  поръчката е 53 166.67 лв. (петдесет и три хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет
и седем стотинки)
, без ДДС.


3. Критерият за оценка  е „ икономически
най-изгодна оферта”
,съгласно приложената към документацията методика;4. Място и срок за изпълнение на поръчката : На територията  на Р.
България  за срок от 9 (девет)
месеца  от момента на сключването на договора
за възлагане на обществената  поръчка ;5.Поканата да се изготви  съгласно изискванията на чл. 101б от ЗОП;


6. Място за подаване на
офертите: Общинска администрация гр.
Главиница  - Център за информация и
услуги;7. Срок за подаване на офертите:  час: 10:30 дата: 01.08.2013 г.


 8. Място и срок за разглеждане на офертите: час: 11:00,  дата:  01.08.2013г. , в заседателната зала на
общината, етаж
II


Офертите да бъдат
изготвени на български език. Да включват Техническо, Ценово предложение. За
последните   да се изготвят образци,
както и на всички документи , посочени в поканата.


9.Срок на валидност  на офертите: 30
(тридесет)  календарни дни,
считано от крайния срок за получаване на
офертите.10. Длъжностни лица, които  да съберат,
разгледат и оценят офертите:


      1. Ирeна Русчева – Юрист
      2. Севинч Даил – ст. сп.  Деловодител - информатор
      3. Селим Садула -  гл. сп. ЕППВОП


 


 


След  получаването , разглеждане и оценяване на
офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г , ал. 2 от ЗОП


 


Кмет на Община: ..........п/п.............                                                                                 /Хюсеин
Хамди/Свали документация от ТУК>pokana_zop_N1503_23_07_2013.rar
23 Jul 2013 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>