За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси до 2013 г. включително)

.

Обществена поръчка
Oбществена поръчка „ Доставка на 1 брой употребяван комбиниран колесни багер товарач” за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности” ”-гр.Главиница

Свали Документация от ТУК->ObshP_kol_bager_2013_0.zip
18 Jul 2013 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 1446/12.07.2013 г.
За възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма ”а” от ЗОП

На основание 44. ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.3 от Закона за обществените поръчки , във връзка със сключен договор рег. № А12-22-80 от 11.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” съфинансирана от ЕС чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, приоритетна ос II “ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, подприоритет 2.2 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, бюджетна линия- BG051PO002/12/2.2-07 и необходимостта от изпълнение на Дейност 2 и Дейност 4 от проекта :


НАРЕЖДАМ:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на поръчката: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А12-22-80/11.06.2013г. „Повишаване на капацитета на служителите на Община Главиница чрез инвестиции в обучения”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”;
2. Стойност на поръчката: Максималната стойност на поръчката е 53 166.67 лв. (петдесет и три хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки), без ДДС.
3. Критерият за оценка е „ икономически най-изгодна оферта”, съгласно приложената към документацията методика;
4. Място и срок за изпълнение на поръчката : На територията на Р. България за срок от 9 (девет) месеца от момента на сключването на договора за възлагане на обществената поръчка ;
5.Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл. 101б от ЗОП;
6. Място за подаване на офертите: Общинска администрация гр. Главиница - Център за информация и услуги;
7. Срок за подаване на офертите: час: 10:00 дата: 22.07.2013 г.
8. Място и срок за разглеждане на офертите: час: 10:30, дата: 22.07.2013г. , в заседателната зала на общината, етаж II

Офертите да бъдат изготвени на български език. Да включват Техническо, Ценово предложение. За последните да се изготвят образци, както и на всички документи , посочени в поканата.

9.Срок на валидност на офертите: 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

10. Длъжностни лица, които да съберат, разгледат и оценят офертите:
1. Ирина Русчева – Юрист
2. Севинч Даил – ст. сп. Деловодител - информатор
3. Селим Садула - гл. сп. ЕППВОП


След получаването , разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г , ал. 2 от ЗОП

Кмет на Община: .......п/п.........
/Хюсеин Хамди/

Свали документация от ТУК->pokana_zapN1446_12_07_2013.rar
12 Jul 2013 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 1388
З А П О В Е Д

№ 1388

гр.Главиница, 05.07.2013г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.3, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
1.Предмет на поръчката: „Ремонт и поддържане на улично осветление на територията на Община Главиница”, при следните условия:
2. Ориентировъчна стойност на поръчката: 31 000лв. без ДДС или 37 200лв. с ДДС
3. Критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”, съгласно приложената към документацията методика.
4. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница , ул.”Витоша” №44, краен срок до 01.08.2014г.
5. Гаранция за участие в размер на 150 лв. се внася по сметка на Община Главиница
IBAN BG 04IORT73793360005500 при „Инвестбанк” АД клон Русе.
Гаранция за изпълнение на – 2% от договорената стойност.
Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията се уреждат, съгласно действащото в страната законодателство.
6. Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
7. Място и срок за подаване на офертите 17.07.2013г., 12,00часа в Общинска администрация – Център за информация и услуги.
8. Място и срок за разглеждане на офертите – 17.07.2013г., 15,00часа в заседателната зала на общината – етаж ІІ.
Офертите да се изготвят на български език. Да включват Техническо, Ценово предложение (за които да се изготвят образци) и всички изсквани документи, посочени в поканата.
9. Срок на валидност на офертите
Не по-малко от 120 (сто е двадесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
10. Длъжностни лица, които да съберат, разгледат и оценят офертите:
След събиране, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.


КМЕТ НА ОБЩИНА : ...........................
/ХЮСЕИН ХАМДИ/
ВП/

Свали документация от ТУК->ZapovedN1388_07_2013.zip
05 Jul 2013 от Общинска администрация


ПОКАНА-Обществена поръчка
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР.ГЛАВИНИЦА, ОБЩ.ГЛАВИНИЦА,ОБЛ.СИЛИСТРА

Свали документация от ТУК->obsht_por_2013_06_14.zip
14 Jun 2013 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
04.06.2013г.

На основание чл.7, т.1 и чл.14, ал.4 от ЗОП, община Главиница гр.Главиница ул. „Витоша“ № 44, отправя покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет “ Общинската пътна мрежа" с обособени позиции:
1. Асфалтобетоново изкърпване и асфалтиране на „Път SLS 1021/ІІІ-205 Стефан Караджа – Белица – Осен – Главиница” от км 1+100 до км 2+700 с прогнозна стойност – 113 400 лв. (сто и тринадесет хиляди и четиристотин лева) с ДДС;
2. СМР улица „Пета” от О.Т. 19 до О.Т.36 с.Вълкан – 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди лева);
3. Бетонов път към „Гробищен парк” с.Малък Преславец – 10 021 лв. (десет хиляди и двадесет и един лева );

1. Критерий за избор на изпълнител – най-ниска цена;
2. Срок за получаване на офертите – 24.06.2013г. от 11,00ч., „Център за информация и услуги”, ет.1, ул.”Витоша” №44, „Административна сграда 1”
3. Изисквания към офертите: Офертите на кандидатите се представят в непрозрачен плик с надпис "Общинска пътна мрежа", който съдържа: Плик № 1 "Документи за подбор" Документ за актуална съдебна регистрация или ЕИК по чл.23 от ЗТР Административни сведения - Образец № 1 Проект на договор - Образец № 2 Декларация, че участника е запознат с условията на проекта на договор - Образец № 3 Декларация по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 - Образец № 4 Декларация за спазване на изискването за минимална цена на труда. Образец № 5 Списък на техническите лица заети с изпълнението на поръчката с копие на трудови договори; Списък с наличното оборудване, придружен с документи за собственост или договори за наем, послужване и др. Удостоверение за регистрация в Централния профисионален регистър на строителя. Валидна застрахователна полица за профисионална отговорност. Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката", Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя на офертата - Образец № 6 придружен с изготвени от участника пълно и детайлно описание на организацията и технологията за изпълнение и Списък - декларация на договорите за строителство, от вида сходен с предмета на настоящата поръчка за последните три години - Образец № 7 по чл.50, ал.1, т.3
Плик № 3 "Предлагана цена" с Ценово предложение - Образец № 8

Документация за участие може да изтеглите от тук.

СВАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ->Ob_por_asval_2013_06_04.zip
04 Jun 2013 от Общинска администрация


Р Е Ш Е Н И Е № 0894
Р Е Ш Е Н И Е № 0894

гр.Главиница, 13.05.2013г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП


З А П О В Я Д В А М:


Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: „Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“ с обем 1.1м3
ІІ. Прогнозна стойност на поръчката: 35 708лв. с ДДС.
ІІІ. Критерият за оценка е „най-ниска цена”.
ІV. Място за изпълнение на поръчката: склад на Възложителя на територията на гр.Главиница като разходите за доставка са за сменка на Изпълнителя на обществената поръчка.
V. Гаранция за участие в размер на 200лв. се внася по сметка на Община Главиница IBAN BG 04IORT73793360005500 при „Инвестбанк” АД клон Русе.
VІ. Гаранция за изпълнение на поръчката – 1% от стойността на поръчката.
Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията се уреждат, съгласно действащото в страната законодателство.
VІІ. Поканата да се изготви съгласно изискванията на чл.101б от ЗОП.
VІІІ. Място и срок за подаване на офертите 27.05.2013г. до 12,00часа в Общинска администрация – Център за информация и услуги, гр.Главиница, ул.”Витоша” №44.
ІХ. Място и срок за разглеждане на офертите – 27.05.2013г., 16,30часа в заседателната зала на общината – етаж ІІ.
Х.Офертите да се изготвят на български език и да включват: Данни за лицето, което прави предложението; Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Ценово предложение , (за които да се изготвят образци) и всички изсквани документи, посочени в поканата.
ХІ. Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
ХІІ. Длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят офертите.
ХІІІ. Документация за участие в обществената поръчка се получава срещу заплащане в брой или банков път по банкова сметка на Община Главиница - IBAN BG 04IORT73793360005500 при „Инвестбанк” АД клон Русе , за сумата от 12(дванадесет)лева с ДДС.
ХІV.След получаване, разглеждане и оценяване на офертите, лицата да съставят протокол съгласно чл.101г, ал.3 от ЗОП.


КМЕТ НА ОБЩИНА : ...........................
ХЮСЕИН ХАМДИ
ВП/


Свали документация от ТУК->reshenieN0894_13_05_2013.zip
13 May 2013 от Общинска администрация


Публична покана
Обществена поръчка "Доставка на 1 брой употребяван верижен трактор - булдозер с мощност от 130 до 170 к.с. за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”

Свали пълния комплект документи от ТУК-> Dostavka_Tr1_.zip
07 May 2013 от Общинска администрация


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Доставка на два броя употребявани автомобила, с 1+1 места, тип „фургон” за нуждите Домашен социален патронаж
при Община Главиница.

Свали ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ТУК->dokumentaciq_FURGONI_2013.zip
02 Apr 2013 от Общинска администрация


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Свали документация от ТУК->dokumentaciq_koli_2013.doc
22 Mar 2013 от Общинска администрация


Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Главиница


ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на Проект „Предоставяне на услугата „Помощ в дома” на територията на Община Главиница” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051РО001-5.1.4 „Помощ в дома”.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Община Главиница.

Свали документация от ТУК->ReshenieN0389_19_03_2013.zip
20 Mar 2013 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>