За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси до 2013 г. включително)

.

ЗАПОВЕД № 0260 / 27.02.2013
Zapoved_N260_27_02_2013.jpg

Свали заповед от тук->zapoved_N260_27_02_2013.pdf
28 Feb 2013 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № 0216 / 12.02.2013
ZapovedN0216_12_02_2013.jpg

Свали документация от ТУК->ProceduraSec_02_2013.zip
15 Feb 2013 от Общинска администрация


Заповед №0133 / 28.01.2013
ZAPOVED_0133_28_01_2012_KLASIRANE_TARG_2013.JPG
31 Jan 2013 от Общинска администрация


З А П О В Е Д № 0051
З А П О В Е Д

№ 0051
гр. Главиница, 08.01.2013 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал. 1, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, и чл. 65, ал.1 и ал. 2, чл. 53, ал. 1, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и решение № 150 от протокол №15 от заседание на 18.12.2012 г.


Н А Р Е Ж Д А М :


1. Да се проведе търг за продажба на стояща дървесина на корен в обекти от горските територии на община Главиница, както следва:

Свали Заповед от ТУК->Zap51_Darv_targ_2013.rar
10 Jan 2013 от Общинска администрация


Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка - Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на община Главиница и звената на бюджтна издръжка за 2013г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Главиница

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Доставка на канцеларски материали, хартия, формуляри и офис консумативи за нуждите на Община Главиница и звената на бюджетна издръжка за 2013г.”

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: По населени места: гр.Главиница, с.Черногор, с.Калугерене, с.Ножарево, с.Сокол, с.Дичево, с.Суходол, с.Звенимир, с.Листец, с.Зебил, с.Зафирово, с.Малък Преславец, с.Богданци, с.Стефан Караджа и с.Коларово.

Свали документация:
- от ТУК->obsht_por_dostavka_na_kanc_mat_2013.zip
07 Jan 2013 от Общинска администрация


Проект! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013 год.

                                                                                                                                      Проект!

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАСОБСТВЕНОСТ ЗА 2013 год.

 

І. Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 и чл.42,ал.2 от ЗОС.

   1. Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

27 Dec 2012 от Общинска администрация

Процедурата за избор на изпълнител, осъществи доставки на течни горива и масла за образователни и социални заведения
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4296/06.12.2012г.

Във връзка с нуждата от процедурата за избор на изпълнител, осъществи доставки на течни горива и масла за образователни и социални заведения , финансирани от общинския бюджет за 2013г., в качеството си на възложител по реда на чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14,ал.3, т.2 от ЗОП и на основание чл.16, ал.8, чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Закон за обществени поръчки


О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка със следните параметри:
1. Обект на обществената поръчка : „ Доставка на течни горива и масла за нуждите на заведенията, финасирани от бюджета на Община Главиница за 2013г
2. Наименование, адрес, телефон, факс, ел.адрес и лице за контаки: – Община Главиница, област Силистра, ул.”Витоша” №44, тел.086362040; факс 086362258; е-mail: obshtina@glavinica.bg; лице за контакти: Васил Петров.
3. Вид на процедурата – открита процедура.
4. Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) : Горива - 09100000
5. По обособени позиции, както следва:
ПОЗИЦИЯ № 1: „Дизелово гориво за МПС”, код СРV - 09134200;
ПОЗИЦИЯ № 2: „Безоловен бензин”, код СРV - 09132100;
ПОЗИЦИЯ №3: „Газ пропан и бутан” , код CPV – 09122000;
ПОЗИЦИЯ № 4: „Горивни масла ”, код СРV - 09135110;
6. ...............................

Свали документация от ТУК->Procedura_goriva_2013.zip
14 Dec 2012 от Общинска администрация


Процедурата за избор на изпълнител, който да осъществи доставка на хранителни продукти за образователни и социални заведения
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4295/06.12.2012г.

Във връзка с нуждата от процедурата за избор на изпълнител, който да осъществи доставка на хранителни продукти за образователни и социални заведения , финансирани от общинския бюджет за сезон 2012/2013г. , в качеството си на възложител по реда на чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14, ал.3, т.2 и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Закон за обществени поръчки

О Т К Р И В А М :

Процедура за възлагане на обществена поръчка със следните параметри:
1. Обект на обществената поръчка :"Периодична доставка на хранителни продукти за детските градини, ДСП, Център от семеен тип за настаняване на деца- с.Малък Преславец, СУПЦ гр.Главиница на територията на община Главиница.”
2. Правно и фактическо основание – чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл.14,ал.3, т.2 от ЗОП и на основание чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.64 от ЗОП, както и необходимост от избор на изпълнител на обществена поръчка с идентичен предмет, поради изтичане на срока на договора с настоящия изпълнител.
3. Вид на процедурата – открита процедура.
4. Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) : 15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15800000, 15810000, 15500000, 03220000, 15870000
5. По обособени позиции, както следва:
ПОЗИЦИЯ № 1: „Месо, месни продукти и риба”;
ПОЗИЦИЯ № 2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти”;
ПОЗИЦИЯ № 3: „Пресни и сухи плодове и зеленчуци”;
ПОЗИЦИЯ № 4: „Консервирани хранителни продукти и напитки”;
ПОЗИЦИЯ № 5: „Шоколадови, захарни изделия, подправки и други”;
ПОЗИЦИЯ № 6: „Хляб и хлебни изделия”
6..............

Свали Документация от ТУК->Procedura_Hrani_2013.zip
14 Dec 2012 от Общинска администрация


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 1 брой нов колесни трактор с мощност до 90 к.с. за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности"
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 1 брой нов колесни трактор с мощност до 90 к.с. за нуждите на Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”

Свали документация от ТУК-> Publ_Pok_Tr_2012_12_04.zip
04 Dec 2012 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2012-2013Г.

Р Е Ш Е Н И Е № 4245

гр.Главиница, 03.12.2012г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.14, ал.3, т.2 и Глава осма «а» от ЗОП

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
І. Предмет на поръчката: ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2012-2013Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, както следва:
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, включва:
Маршрут : Общински път SLS2027 - / ІІІ – 235 – Зафирово – Малък Преславец/ - Долно Ряхово 4,7км. По улиците на с.Долно Ряхово – 7,5км. ; с.Малък Преславец – 8км.
Асфалтов път с дължина 21,200км.
Прогнозна стойност с ДДС: 8 500лв.

2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, включва:
Маршрути:
а) Общински път SLS1024 – / ІІІ - 235, Главиница - Зафирово/ Сокол – Суходол – граница общини /Главиница – Ситово/ Босна /ІІІ - 216/ – 8,6 км.;
б) Общински път SLS1026 – / ІІІ - 235, Главиница - Зафирово/ Сокол – Дичево – 3,6 км.;
в) Общински път SLS2023 - / SLS1024, Сокол - Босна/ - Бащино – 1,17 км.;
По улиците на с.Дичево-5км., с.Сокол-4км., с.Суходол-7км., Бащино-3,5км., с.Коларово-2,6км., гр.Главиница -12км.
Асфалтов път с дължина – 47,470км
Прогнозна стойност с ДДС: 23 000лв.

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, включва:
Маршрут: Общински път SLS2025 – /ІІ – 21, Тутракан - Зафирово/ - Косара – 2,76 км.;
По улиците на с.Косара – 1,3км., с.Богданци – 4,3км.
Асфалтов път с дължина: 8,36км.
Прогнозна стойност с ДДС: 3500лв.

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
Маршрути:
а)Общински път SLS1021 – / ІІІ – 205, Стефан Караджа – Белица/ – Осен – Главиница / ІІІ – 235/ – 11км.;
б)Общински път SLS3020 - / ІІІ – 205, Стефан Караджа – Белица/ - граница общ (Главиница - Тутракан) – 2км.;
По улиците на с.Осен-4км., с.Стефан Караджа – 8км., с.Черногор – 5км.
Асфалтов път с дължина – 30км.
Прогнозна стойност с ДДС: 12 000лв.

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5, включва:
Маршрути: SLS1022 – Звенимир – Зарица – 2,7км.
По улиците на с.Зарица- 5,2км., с.Звенимир – 5км., с.Вълкан-1,200см., с.Зебил-6,5км., с.Листец-2,300км., с.Подлес – 4,200км.
Асфалтов път с дължина – 27,100км.
Прогнозна стойност с ДДС: 10 840лв.

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6
Маршрут: Маршрут: По улиците на с.Падина – 2,100км., с.Ножарево – 4,300км., с.Калугерене- 3,5км.
Асфалтов път с дължина – 9,9км.
Прогнозна стойност с ДДС: 4000лв.

7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7
По улиците на с.Зафирово – 18км.
Обща дължина – 18км.
Прогнозна стойност с ДДС: 7200лв.

Свали документация от ТУК->ZimnoP2012_2013.zip
04 Dec 2012 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>