За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси до 2013 г. включително)

.

ЗАПОВЕД №1109/05.07.2012
Zapoved_kolarovo_malomerni_1.jpg

Свали заповед от ТУК->Zapoved_kolarovo_malomerni.pdf
10 Jul 2012 от Общинска администрация


ОБЯВА
Konkurs_za_avt_linii.jpg

Свали от ТУК->konkurs_za_avtob_linii2012.pdf
26 Jun 2012 от Общинска администрация

Публична покана за обществена поръчка
Публична покана за обществена поръчка

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на дидактични материали и спортни стоки за нуждите на Община Главиница

Документацията за участие е публично достъпна .

Свали от ТУК->Zap_pokana_N_0936_14_06_2012.zip
19 Jun 2012 от Общинска администрация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл. 101 а и 101 б от Глава осма.
„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
От ЗОП (ДВ, БР. 93 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 26.02.2012 Г.)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.101 а, 101 б от ЗОП, в изпълнение препоръка в писмо с Изх. № 1002-437/11.05.2012 г. на ГД СФМОП към МОМН и Заповед №0936/14.06.2012 г. на Хюсеин Хамди- Кмет, Община Главиница кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

1. Предмет на процедурата: „Доставка на дидактични материали и спортни стоки за нуждите на Община Главиница във връзка с изпълнение Договор по проект BG051PO001 – 4.1.03-0047 ”Цветята и децата са различни, слънцето – едно за всички” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.03 ”Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”

2. Правно основание: Глава VІІІ а от ЗОП, чл.101 а, 101 б, в изпълнение препоръка в писмо с Изх. № 1002-437/11.05.2012 г. на ГД СФМОП към МОМН и Заповед №0936/14.06.2012 г. на Хюсеин Хамди- Кмет на Община Главиница

3. Срок за изпълнение на поръчката: до 10 (десет) дни от датата на заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Наименование и адрес на Възложителя: Община Главиница, ул. Витоша №44

5. Описание на поръчката: „Доставка на дидактични материали и спортни стоки за нуждите на Община Главиница във връзка с изпълнение Договор по проект BG051PO001 – 4.1.03-0047 ”Цветята и децата са различни, слънцето – едно за всички” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.03 ”Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” по приложен списък на асортимент на обща индикативна стойност 10 480,98 лв. без ДДС.

6. Срок на валидност на ценовите предложения: не по-малък от 45 (четиридесет и пет) календарни дни от крайния срок за подаване на ценовото предложение.

..............
19 Jun 2012 от Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 0936/14.06.2012 г.
З А П О В Е Д
№ 0936/14.06.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.101 а и 101 б от Глава осма ”а” на ЗОП, и в изпълнение на препоръка в писмо с Изх. № 1002-437 / 11.05.2012 г. на ГД СФМОП – МОМН София

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се съберат оферти, чрез публикуване на публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка на дидактични материали и спортни стоки за нуждите на Община Главиница във връзка с изпълнение Договор по проект BG051PO001 – 4.1.03-0047 ”Цветята и децата са различни, слънцето – едно за всички” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.03 ”Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”.
2. Ориентировъчна стойност на поръчката: 10 480,98 лв. без ДДС
3. Критерият за оценка е «най-ниска предложена цена»
4. Място и срок за изпълнение на поръчката: Община Главиница, ул. Витоша №44, краен срок до 31.08.2012 г.
5. Гаранции:
....................
19 Jun 2012 от Общинска администрация

З А П О В Е Д № 0798
З А П О В Е Д

гр.Главиница № 0798 15.05.2012г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, Решение № 63 от Протокол № 7/03.05.2012г. и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет гр.Главиница

З А П О В Я Д В А М

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на урегулирани поземлени имоти по плана на с.Стефан Караджа общ.Главиница, както следва:
а) Урегулиран поземлен имот с площ 1333кв.м., съставляващ УПИ ІІ кв.14 с начална тръжна цена в размер на 7 616,10лв. без ДДС, /9139,32лв. с ДДС /.
б) Урегулиран поземлен имот с площ 992кв.м., съставляващ УПИ ІІІ кв.14 с начална тръжна цена в размер на 5 814,36лв. без ДДС, / 6977,23лв. с ДДС/
в) Урегулиран поземлен имот с площ 1268кв.м., съставляващ УПИ ІV кв.14 с начална тръжна цена в размер на 8 016,75лв. без ДДС, /9620,10 лв. с ДДС/
г) Урегулиран поземлен имот с площ 810кв.м., съставляващ УПИ V кв.14 с начална тръжна цена в размер на 4 988,58лв. без ДДС, / 5986,30лв. с ДДС/
д) Урегулиран поземлен имот с площ 1248кв.м., съставляващ УПИ VІ кв.14 с начална тръжна цена в размер на 7 132,32лв. без ДДС, / 8558,78лв. с ДДС/
е) Урегулиран поземлен имот с площ 1152кв.м., съставляващ УПИ ХV-144 кв.15 с начална тръжна цена в размер на 6 629,76лв. без ДДС, / 7955,71лв. с ДДС/
ж) Урегулиран поземлен имот с площ 840кв.м., съставляващ УПИ ХVІ-144 кв.15 с начална тръжна цена в размер на 4 834,20лв. без ДДС, /5801,04лв. с ДДС/
з) Урегулиран поземлен имот с площ 930кв.м., съставляващ УПИ ХVІІІ-144 кв.15 с начална тръжна цена в размер на 5 352,15лв. без ДДС, / 6422,58лв. с ДДС/
Търгът да се проведе на 14.06.2012г. от 15.00часа в заседателната зала на общината – етаж ІІ.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде внесен в касата на общината до 16,00часа 13.06.2012г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 20,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16.00ч. на 13.06.2012г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16,00ч. на 13.06.2012г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 21.06.2012г. на същото място и при същите условия.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „С А”, на Дирекция „О А” и на юриста на общината, както и да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до всички заинтересовани лица.

ВП/

КМЕТ НА ОБЩИНА: / п /
ХЮСЕИН ХАМДИ
29 May 2012 от Общинска администрация

Публична покана за обществена поръчка
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддържане на улично осветление на територията на Община Главиница”

Документацията за участие е публично достъпна и не се изисква закупуване.

Свали от ТУК->dokumentacia_ulichno_osvetlenie_2012.zip
26 Mar 2012 от Общинска администрация


Oткрит конкурс за възлагане на дейността дърводобив
Oткрит конкурс за възлагане на дейността дърводобив за обект 1, включващ отдели 46-л, 46-б, 118-п от КЛФ за 2012 г. на община Главиница

Свали документация от ТУК->Zapoved_0188_Sech_2012.zip
20 Feb 2012 от Общинска администрация


Заповед №0152 от 02.02.2012 г.
zapoved_152_2012.JPG
07 Feb 2012 от Общинска администрация

Заповед №0036 относно ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
ZapovedN36_12_01_2012.JPG
.........................................

Свали документация от ТУК-> ZapovedN36_12_01_2012.zip
17 Jan 2012 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>