За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Профил на купувача (Търгове и конкурси до 2013 г. включително)

.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „ Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ОУ” Свети, Свети Кирил и Методий””с. Сокол, финансиран от бюджета на училището”.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ОУ” Свети, Свети Кирил и Методий””с. Сокол, общ.Главиница, обл.Силистра

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

I.ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКАТА:
Представяне на оферта за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „ Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ОУ” Свети, Свети Кирил и Методий””с. Сокол, финансиран от бюджета на училището”.

Свали документация->obsht_por_sokol_2011.doc
19 Dec 2011 от Общинска администрация

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Главиница

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „ Доставка на спортни стоки за нуждите на Община Главиница, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни,слънцето-едно за всички”.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Свали документация->Obhest_sport_stoki_12_2011.doc
02 Dec 2011 от Общинска администрация

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ДСП, ДДЛРГ с.Малък Преславец, ЦСТНД с.Малък Преславец, СУПЦ- гр.Главиница на територията на ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА”
СЪДЪРЖАНИЕ:


I.Пълно описание на обекта на поръчката
II.Право на участие в откритата процедура
III.Срок и място за изпълнение на поръчката
IV.Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане
V.Гаранции
VІ.Цена и закупуване на документация
VIІ.Предложение за участие в открита процедура
VIIІ.Провеждане на избора
ІХ.Оценяване и класиране на предложенията
X.Договор за възлагане на изпълнението
XI.Прекратяване на процедурата
XII.Разходи по участие в процедурата

Свали документация от ТУК->Hrani2012.zip
25 Nov 2011 от Общинска администрация


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: „Доставка на течни горива и масла за нуждите на заведенията, финасирани от бюджета на Община Главиница за 2012г.”
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


А.ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ

-Пълно описание на обекта на поръчката
-Право на участие в откритата процедура
-Срок и място за изпълнение на поръчката
-Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане
-Гаранции
-Цена и закупуване на документация
-Предложение за участие в открита процедура
-Провеждане на избора
-Оценяване и класиране на предложенията
-Договор за възлагане на изпълнението
-Прекратяване на процедурата

Свали документация от ТУК->goriva2012.zip
25 Nov 2011 от Общинска администрация


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
esf_glavinitsa.jpg

1-ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „ Доставка на спортни стоки за нуждите на Община Главиница, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни,слънцето-едно за всички”.

Свали ->Obhest_sport_stoki2011.doc


2-ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „ Доставка на костюми и народни носии за нуждите на Община Главиница, във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси, схема BG051PO001-4.1.03 – „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, проект BG051PO00-4.1.03-0047 – „Цветята и децата са различни,слънцето-едно за всички”.

Свали ->Obhest_nosii2011.doc
03 Oct 2011 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на маломерни земеделски земи в землището на гр.Главиница, както следва:

Свали обявата ->obiava_prod_mal_glav_neprod2011_.doc
03 Oct 2011 от Общинска администрация


О Б Я В Я В А
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на урегулиран поземлен имот с площ 2052кв.м. , съставляващ УПИ ІІ-339 кв.25 заедно с построена в него двуетажна масивна сграда бивша ”Детска градина” със застроена площ – 368кв.м. по плана на с.Стефан Караджа общ.Главиница с начална тръжна цена -58 110лв. без ДДС, /69 732лв. с ДДС/.
........................................................
03 Oct 2011 от Общинска администрация

ЗАПОВЕД № 1016/15.09.2011
З А П О В Е Д
№ 1016/15.09.2011

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница, чл.6, ал.1 от Наредба №19 за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и Решение №389 от протокол №45 на Общински съвет, гр.Главиница

ОТКРИВАМ:

Свали запoвед ->2011_Zapoved__ostanali.pdf
26 Sep 2011 от Общинска администрация


ЗАПОВЕД № РД 09 – 76 - 03
ЗАПОВЕД
№ РД 09 – 76 - 03
гр. Силистра, 01. 09. 2011 г.


На основание чл. 37 в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, сключено споразумение между ползвателите за землището на с. Долно Ряхово, община Главиница и доклад от комисия назначена с моя Заповед № РД 09 – 47 от 14. 06. 2011г.

ОПРЕДЕЛЯМ

Разпределение на масивите за ползване както следва:

Свали запoвед ->zap_2011_09_01_n_09_76_03.pdf
26 Sep 2011 от Общинска администрация


Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността "Директор на Общинско предприятие"
spisak_konkurs_2011.jpg
12 Sep 2011 от Общинска администрация


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>