За Общината
Администрация
Общински съвет
Новини
Общинска собственост
Административни услуги
Банкови сметки *данъци и такси*
Търгове и конкурси
Програми и проекти
Планове, стратегии
Контакти
Тел.указател
Полезни връзки
Достъп до информация
 
Природни ресурси
Население
Инфраструктура
Селско стопанство
Бизнес
Отдих и туризъм
Екология
Инвестиционен профил
Наука и образование
Здравеопазване и соц. дейности
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Медии

 

 
Телефонен указател

 

Телефонен код на Главиница - 08636

Вътр.№

Телефон

Кмет на община Главиница

------

20 40

Общ. Съвет - Председател

217

22 69

Заместник кмет на община – стоп. въпроси

116

21 40

Заместник кмет на община – соц. въпроси

125

20 48

Секретар на община

113

21 54

 

 

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Б1. Дирекция „Обща администрация”

 

 

Директор

------

------

1. Отдел „Счетоводство и финанси”

 

 

Главен счетоводител

115

20 35

г л. спец. „Бюджет”

106

20 35

Ст. счетоводител

109

20 35

Ст. спец. „Касиер”

114

------

Ст. спец. „Местни приходи и вземания” в ЦИУГ

118

21 19

Ст. спец. „Човеши ресурси”

104

------

Ст. спец. „РЛРКТТ” и архив

224

------

2. Отдел „Местни данъци и такси”

 

 

Началник отдел

------

21 52

Гл. спец. „Приходи”

------

21 52

Ст. спец. „Касиер-събирач”

------

21 52

3. Отдел „ГРАО и техническо обслужване”

 

 

Началник отдел

129

20 68

Гл. спец. „ГРАО” в ЦИУГ

120

21 19

Гл. спец. „ЕСГРАОН”

129

20 68

Ст. спец. „АОН” в ЦИУГ

 

21 19

Мл. експерт „Канцелария на кмета”

0/101

20 40

Ст. спец. „Информатор – деловодител” в ЦИУГ

117

21 19

Б2. Дирекция „Управление и стопанисване на общински гори”

 

 

Директор

127

22 83

Ст. спец. „Горски надзирател”

127

22 83

Ст. спец. „Пожаронаблюдател”

127

22 83

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Дирекция „Специализирана администрация”

 

 

Директор

222

21 28

1.Отдел „Общинска собственост, екология и други специалисти”

 

 

Гл. спец. Общинска собственост”

222

21 28

Гл. спец. „Земи и мери”

127

22 83

Ст. инспектор „Еколог”

222

21 28

Секретар на „МКБППМН”

------

20 14

Ст.спец.„Служител по сиг.на инф.”, „ЗН”

130

21 10

Гл. спец. „Европроекти, програми и възлагане на обществени поръчки”

 

 

2. Отдел „Устройство на територията”

 

 

Началник отдел

103

20 60

Ст. спец. „Техник”

110

22 14

Ст. спец. „Техник”

111

22 14

Ст. спец. „Техник”

218

22 14

Ст. спец. „Техник” в ЦИУГ

119

21 19

 

 

 

Началник отдел “Военен отдел”

130

21 10